LUKA 9

1Bawipa Jesuh naw ang düihpüi sing gha-lei-goi cu a pei ah khü gui netah, khoshe m'khüt nak la nat nak näng nak ah hlüngtai nak la m'khüt näng nak cu ap gui ci. 2Cun kawn ah Khanpughi ah uknak kho ah mawng ami pyein vai la gawpai ci gui ami gai sak vai ah mawng m'cäi ne tüi gui ci. 3“lam ah ei-mang vai a i phi kä nami hteh püi vai; ng'sho htung, awi k'bah, sho-ei, ngui ghui a i phi kä nami hteh püi vai. Sui phi kä nami m'shawih vai. 4Nami gawk nak ah pigaw ah ning dou gui sei nami kai nak ma ah im ung kä nami hteh ba pha ah chuih nami om tu vai. 5Nami gawk nak ah pigaw ah a u naw kä a ning dou gui ah akiak ung, cun ah pigaw ung kaa nami ng'düih law ba ung, ng'thu m'shi sho ah nami khawpha ung kaa, m'vut nami khawn ba shüt vai” ci ne m'cäi gui ci. 6Ang düihpüi gui cu ng'düi law ne hteit ne apigaw päng ung hun nak Thu Ni shäu ne pyein u ne, gawpai ci phi gai sak ci gui. 7Kalile kho uk ciah Herod mang cu Bawipa Jesuh ah bi ng'za netah ang htei ah ang ngaih awng-aa ci, A i ah kia sei ci ung chang am shah naw, “Tuihnim saza Johan tho ba ci nei” cik ci. 8Am shah naw, “Elijah law ba ci nei” cik ci, am shah naw, “cau profet tumat ghing ba ne law ba ci nei” cik ci ah ami pyein gui cu Herod mang naw ng'za netah, 9“Kei naw Johan ah lu ka m'chün pyi ci, tuhbäi a ming ka ng'zak ah chang cu a u ang?” ci ne Bawipa Jesuh cu ahmuh vai ah k'tha nak ci. 10Ang düihpüi gui cu law ba u ne ami bilawh gui avan cu Bawipa Jesuh-am m'thein law ba ci gui. Bawipa Jesuh naw ngami cu Bethsaida gawnu ah khü ne hteh püi gui ci. 11A cun ah mawng cu ng'za u netah, chang akda naw a hnu ah läk lawk ci gui. Bawipa Jesuh naw chang gui cu dan gui ne Khanpughi ah uknak kho ah mawng cu m'thein gui ci. Gawpai ci gui phi gai ba sak gui ci. 12Khohni sip ne kho mü hun law khätah, ang düihpüi gui cu Bawipa Jesuh ah law u ne, shin ah chang gui shi, pigaw gui la lo k'pyu gui zung ah ami ih om tu vai la ami ei awk tu vai ah tüih gui vai nei, shin zah cu chang ah kä om nak ah kiak ci nei” ci ne pyein ci gui. 13Bawipa Jesuh naw, “Na mi mät naw ei m'bei gui vä” cik ci. Ang düihpüi gui naw, “Keimi ung m'htut pum hma la nga hnih hta bäng vah om ci, Shin ah chang gui avan ah ei vai cu hteit ne kami khleih vai ang?” ci ne ng'shik ci gui. 14(Cun ung chang avan phia-hma-kip lawk ci gui). Bawipa Jesuh naw ang düihpüi gui-am, “Chang hma-kip ciah ng'bum khai ah ngoh sak gui vä” ci ci. 15A cun ah ami ngoh sak gui kawn ah, 16Bawipa Jesuh naw m'htut pum hma la nga hnih cu la netah, M'htut la nga cu k'bou ne chang gui-am ami tei gui vai ah ang düihpüi gui-am pe gui ci. 17Chang ami van naw ami phü ah ei ci gui. Ami ei k'pawih avan m'dawn ba u sei, them dawn gha-lei-goi ung be lawk ci. 18Kho hnüüp ät ung Bawipa Jesuh cu amät taigü ne a om zah ung ang düihpüi gui cu a pei ah law u khätah, Bawipa Jesuh naw, “Chang gui naw kei cu a u ah ang ami na ngaih” ci ne ng'shi gui ci. 19Ang düihpüi gui naw, “Chang am shah naw tuihnim Johan nei cik ci, chang am shah naw Elijah nei ci ci, chang am shah naw cau kaa ghing ne law ba ciah Profet nei cik ci” ci ne pyein ci gui. 20Cun kawn ah Bawipa Jesuh naw, “Nangmi naw mä, kei cu a u ah ang nami na ngaih?” ci ne ng'shi gui ci. Peter naw, “Nang cu Khanpughi ah Messiah nei” ci ne ng'kiaa ne pyein ci. 21Bawipa Jesuh naw acun ah mawng api ah phi kä ami ngak-en vai ah m'cäi gui ci. 22Cun kawn ah Bawipa Jesuh naw, “Chang ah Htapa naw zaica nak akda awt khai, chang ng'vai gui, taigüpa gui, thukhän saza gui naw, shedam nak khai gui. Ani cu sih nak phi awt khai, cun ung phi ak hnüüp thum hnüüp tho ba ne ghing ba khai” ci ne ang düihpüi gui-am m'thein gui ci. 23Cun kawn ah Bawipa Jesuh naw chang gui-am, “Kei ah ng'khahpüi ah kia hlük ciah chang naw, amät ah hmawk nawng shüt ne, amät ah kutlam tung cu, ak hnüüp tä kawt netah ka hnu ah na läk sä. 24A ghin nak ka ng'vang ci cu, a ghin nak maih khai, kei ah hmawk ah a ghin nak pek ci cu, ghin nak gah khai. 25Chang cu khomdek khan avan akhäm ung phi a ghin nak amaih ung a kholä ah kiak ci. 26Kei la kei ah ng'thu ah hmawk ah lü ng'aa ciah chang cu, chang ah Htapa amät ah bämang nak la Apa ah bämang nak, khankho chang theing gui ah bämang nak awn, a kyum law ba hnüüp ung, ani ah hmawk ah lü ng'aa nak om khai. 27Kei naw nangmi-am akcang ka pyein cu, shin ah kho ung chang am shah cu Khanpughi ah uknak kho kä mi hmuh pha ung kä sik khai gui nei.” cik ci. 28Cun ah ng'thu a pyein nak, ak hnüüp chih nak ung Bawipa Jesuh cu Peter, Johan, James, ni gui awn taigü vai ah khomhtung ah kai ci gui. 29Ak taigü zah ung a müi hmai cu ng'khuk hlat ne, asuisak phi a bawk ah pyü ne khang lawk ci. 30Chang hnih cu ang ghit ah ng'dang law ni ne, Bawipa Jesuh awn ng'thu ci goi. Ngani cu Moses la Elijah ah kiak ci. 31Ngani cu Khankho bämang nak awn kyum law ni ne, Khanpughi ah ng'zak hlü ah Jerusalem ung kä shou pha seih Bawipa Jesuh asih law vai ah mawng cu pyein ci goi. 32Peter la apaw gui cu ngam ne ip ci gui. Cun ung phi ami ng'shüm law ba ung Bawipa Jesuh ah pyü khang nak la ani awn atäng ah ng'düi ciah chang goi cu hmuk ci gui. 33Cun ah chang goi maih law ba ni khätah Peter naw, “Bawipa, shin zah cu om nak ah nik ci nei, nang ah hmawk ah phung tumat, Moses ah hmawk ah phung tumat, Elijah ah hmawk ah phung tumat, phung tung thum ah kami co khai nei ci ne, ang shüm kang ah pyein ci. 34Cun ah a pyein zah ung khomei kai ne ami khan ah ng'hniim law gui sei ang düihpüi gui cu kyikyawk ci gui. 35Cun zah ung khankho ah kaa k'aw cu, “Shin cu kei ah Htapa nei, ani cu ghü ne ka m'düih pyi nei, ani ah ng'thu nami ngaih vai nei” ciah thang lawk ci. 36Cun ah k'aw ang thang law kawn ah Bawipa Jesuh amät bäng ng'düi sei, ang düihpüi gui naw hmuk ci gui. Cun ung phi cun ah ami hmuh ah mawng cu cun zah ung api ah phi kä pyein ah adüm ah om ci gui. 37Angawi ung Bawipa Jesuh la ang düihpüi gui cu m'htung ah kaa kyum law ba u sei, chang akda naw ana dou ci gui. 38Chang gui ah ng'lung ah kaa tumat naw, “Bawipa, Kahta na teng law tu peä, tumat hta bäng ah ka hta nei, khoshe naw kai sei, akten ah m'lau ci ci. 39Khoshe naw ani cu m'lau ne ng'tat khai ah ci sei, am shi phawp phi hmoh ci ci nei. Ani cu ang htei ah bawngbai zaica khai ah ci ne tah khoshe cu lut law ba ci ci. 40Na ng'düihpüi gui cu khü ne ka k'täm sak gui ung phi ngami naw kä m'khüt ci gui nei” cik ci. 41Bawipa Jesuh naw, “Zum nak kä om ciah hmu ah ng'hlat ba thei ciah chang gui, kei naw nangmi a i güt ka ning ngäng gui khai ang? ci netah a cun ah chang-am, “Na hta cu law püi zä” ci nak ci. 42Cun ah ak hmaw a gawk law zah ung khoshe naw m'gaw law ba sei m'dek ung ng'tat ne, ng'khlet ne ng'zän ci. Bawipa Jesuh naw khoshe cu k'täm ne, ak hmaw cu gai sak netah, apa-am ap ba ci. 43Chang gui cu Khanpughi ah küikyang hlüngtai nak cu hmu u netah cäicat ci gui. Chang gui naw abilawh gui ah phäh ah ami cäicat zah ung, Bawipa Jesuh naw, 44“Chang ah Htapa cu chang gui ah kut ung ap khai gui nei, Cun cu kä nami m'hnih-en vai nei.” ci ne ang düihpüi gui-am kiak na gui ci. 45Cun ung phi ang düihpüi gui naw kä hmat ci gui. Shin ah ng'thu cu kä ami hmat vai ah ng'zih ci, cun ung phi Bawipa Jesuh cu kä ng'shi veing ci gui. 46Ang düihpüi gui cu ami mät gui zung kaa a u ang ak bä pi k'bäih ci ne, ng'cuh ci gui. 47Bawipa Jesuh naw, cun ah ami ng'cuh cu ng'za netah, ak hmaw tumat khü ne a pei ah m'düih ci. 48Cun kawn ah Bawipa Jesuh naw, “Kei ah ming awn shin ah ak hmaw dou ci cu, kei na dou ci ah kiak ci, kei na dou ciah chang cu, kei na tüi lawk ci dou ciah kiak ci, Nangmi ung kaa ak zaw pi k'bäih cu ak bä pi k'bäih ah kiak ci” cik ci. 49Johan naw, “Bawipa nang ah ming awn khoshe k'täm ciah chang tumat kami hmuk ci, ani cu mik mi ah paw ah kä kiak ci, keimi naw ani am nang Bawipa Jesuh ah ming awn, kä abi vai ah kami maa nak shüt nei” cik ci. 50Bawipa Jesuh naw, “Cun ah chang kä maa-en na vä, nangmi kä ning hnungtuk püi gui ci cu, nami chang ah kiak ci nei.” ci na gui ci. 51Khankho ah a kai ba vai ng'et law khätah Bawipa Jesuh cu Jerusalem ah hteh vai ah k'bäi ci. 52Cun ah kia sei ak chang gui cu, a i baw ana bi lawk khai gui ah Samaria pigaw tumat ah hei k'hma gui ci. 53Cun ung phi Bawipa Jesuh naw Jerusalem ah a hteh lam ah kia sei, pigaw ah kaa gui naw ana maa nak ci gui. 54Cun gui cu ang düihpüi James la Johan naw hmu ni netah, “Bawipa, Khankho ah kaa, mei k'däi kia law ne a uih gui vai ah, nang ng'zäk hlü om ne ang?” ci ne ng'shik ci goi. 55Bawipa naw ngani cu akni ah m'cäi goi ci. 56Cun kawn ah Bawipa Jesuh la ang düihpüi gui cu a hei pigaw tumat ah hteit ci gui. 57Cun ah ami hteh zah ung chang tumat naw Bawipa Jesuh-am, “Na hteh nak päng ah ka ning läk khai nei” cik ci. 58Bawipa Jesuh naw, “Sa ui cu a khui om ci, kha phi ang bu om ci, cun ung phi chang ah Htapa alu m'chim ne ang düm nak vai phi kä om ci. 59Bawipa Jesuh naw, a hei chang tumat-am, “Na läk law ä” ci nak ci. Cun ung phi ani naw, “Kapa ah gook cu ka va m'cim ba cang khai nei” cik ci. 60Bawipa Jesuh naw, “Aksi cu aksi gui naw m'cim u sä, nang hteit ne Khanpughi ah Uknak kho ah mawng cu na pyein vai nei” ci nak ci. 61A hei tumat naw, “Bawipa, ka ning läk khai nei, cun ung phi ka kyong ung kaa gui ka va gidam ba gui cang khai” cik ci. 62Bawipa Jesuh naw, “Vintang, m'hachaa kawt ne, ahnu ah va mang ba ci cu Khanpughi ah Uknak kho ah hmawk ah a i ah kä mawng ci nei” ci na gui ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\