MAKUH 10

1Cun kawn ah Bawipa Jesuh cu, cun ung kaa ng'düi law ne Judea kho ah hteit netah, Jordan tuinu hei kat ci. Chang gui cu Bawipa Jesuh ah pei ah ng'cut law ba u sei, am theithang man ah m'theithang ba gui ci. 2Cun zah ung Pharisees gui cu law u ne, “Chang naw amät ah chu cu ng'chaa püi hning khai, ci ah thukhän ung om ne ang?” ci ne thuvi ne ng'shik ci gui. 3Bawipa Jesuh naw, “Moses naw a i cha ah ang thukhän a ning peit gui” ci ne ng'shi tu ba gui ci. 4Ngami naw, “Chu cu nawng nak ca pe ne, ng'cha püi hning nei, ci ne Moses naw pyein ci” ci ne pyein tu ba ci gui. 5Bawipa Jesuh naw, “Nangmi cu ng'thu käng za u ci sei, Moses naw cun ah ng'thukhän gu ne a nawng shüt ah kiak ci. 6Cacim ung om ciah mäih ah ak htük ung Khanpughi naw pami la hnumi cu tüisho ci. 7Cun ah kia sei shin ah mawng ung pami naw anu la apa cu nawng shüt ne akchu awn ng'puikhap ci goi, 8ngani cu sisa tumat ah kia lawk ci goi. Cun ah kia sei ngani cu hnih ah kä kia ba ci, tumat ah kiak ci. 9Khanpughi naw ang puikhhah sak cu chang naw kä am chaa-en vai nei” ci ne m'cäi gui ci. 10Ang düihpüi gui cu im ah gawk ba u netah, a cun ah mawng cu län ne Bawipa Jesuh cu ng'shi ba mä ci gui. 11Bawipa Jesuh naw, “Akchu nawng ne ahei hnumi chu na tu ba ciah pami cu akchu ah khan ah kat nak bik ciah kiak ci. 12A cun ah mäih ah a cei nawng ne ahei pami cei na tu ba ciah hnumi cu, a cei ah khan ah kat nak bik ciah kiak ci” ci ne m'thein gui ci. 13Chang am shah gui naw ak hmaw hta gui cu, Bawipa Jesuh naw ami khan ah akut taih ne m'shumphyuk nak a peit gui vai ah law püi ci gui. Cun ung phi ang düihpüi gui naw ma na gui ci gui. 14Bawipa Jesuh naw hmu gui netah, m'lung she ne, “Akhmaw hta gui cu kei ah law u sä, kä ma na gui vä, Khanpughi ah uk nak kho cu ngami ah kho ah kiak ci nei. 15Kei naw akcang ka pyein cu, akhmaw hta gui ah mäih ah Khanpughi ah uknak kä dou ciah chang cu khankho ah kä gawk tuk khai” ci ne kiak na gui ci. 16Cun kawn ah Bawipa Jesuh naw akhmaw hta gui cu chang ne k'pawm gui netah, ami khan ah akut taih ne m'shumphyuk nak pe gui ci. 17Bawipa Jesuh cu a hei lam ung hteit khai ah a pawng zah ung chang tumat cu a pei ah law ne, m'khukdong netah, “Nik ciah sazapa, ang täi ghin nak ka gah vai ah a i ang ka bi kaw?” ci ne ng'shik ci. 18Bawipa Jesuh naw, “A i ah kia sei kei-am chang k'ni ah na na pyein ang? Khanpughi ah kawn ah nik ciah chang a u kä om ci nei. 19Chang kä ngawn vai, chang ah chu kä kat püi vai, käm guk vai, käng düng ciah kä saksi vai, kä hleeihlak vai, nupa m'htei vai, ciah thukhän gui cu na hmat ciah kä kia ne ang?” ci ne kiak nak ci. 20A cun ah chang naw, “Bawipa, Cun ah thukhän gui cu kei naw kak hmaw zah ge ung tün ne ka läk ci nei” ci ne pyein ba ci. 21Bawipa Jesuh naw ani cu am hni nak awn kheing ne teng netah, “Nang ung tumat nabi vai hlü ba ci, hteit ba ne na khawh avan zoi netah ghawi-pyam ci gui-am na peit gui vai, cun ung nang cu khankho ah bühmang nak om khai. Cun kawn ah ka hnu ah na na läk vai” ci ne m'cäi ci. 22Cun ah chang cu ang htei ah bühmang ciah chang ah kia ne, Bawipa Jesuh ah ng'thu cu ng'za netah, a hmai m'kyum ne thüi ne hteit ba ci. 23Bawipa Jesuh naw ang düihpüi gui cu teng gui netah, “Bühmang ciah chang gui Khanpughi ah kho ah ami gawk vai cu khak aih ci nei” ci ne kiak na gui ci. 24Ang düihpüi gui cu Bawipa Jesuh ah ng'thu ng'za u netah, ngai khit ci gui. Cun kawn ah Bawipa Jesuh naw, “Ka hta gui aw, Khanpughi ah kho ah gawk vai cu khak aih ci nei! 25Ng'pyüm mik ung seikong a luh vai zäi hngaw khai, cun ung phi Khanpughi ah kho ah ng'bühmang ciah chang a luh vai cu kä zäi ci nei” ci ne m'thein gui ci. 26Cun ci khätah ang düihpüi gui naw, cäicat ne ngai khit u netah, “Cun ah a kiak ung a u naw hun phiawn nak gah hlawt khai ang?” ci ne ami mät gui ng'ceng'cäk ci gui. 27Bawipa Jesuh naw ngami cu kheing ne teng gui netah, “Cun cu chang naw kä am khüt hlawt ung phi Khanpughi naw m'khüt hlawt ci. Ang tüi avan cu Khanpughi naw m'khüt hning ci nei” ci ne m'thein gui ci. 28Cun ci khätah Peter naw, “Keimi naw ang tüi avan nawng shüt u netah na hnu ah kami ning läk ci nei” ci ne pyein tu ba ci. 29Bawipa Jesuh naw, “Kei naw akcang ka pyein cu, kei ah hmawk la Thu Ni ah hmawk ah a im lo, a phäi nau, a pai nau, anupa, a hta nau nawng shüt ciah chang cu; 30a ghin zah ung shedam nak cu näng ne, a phia ah däm ciah im lo, phäi nau, pai nau, nupa, hta nau gui cu gah ba khai. Cun kawn ah gawk lawk khai ah kho ung phi ang täi ghin nak cu gah khai. 31Cun ung phi tuhbäi ma lawk ciah chang gui cu hnu lawk khai gui, tuhbäi hnu ciah chang gui cu ma lawk khai gui” ci ne m'thein gui ci. 32Bawipa Jesuh la ang düihpüi gui cu, Jerusalem ah ami hteh ba lam ah, Bawipa Jesuh cu ma ne hteit ci. Cun ah ami hteh zah ung ang düihpüi gui cu kyikyawk ci gui, a hei law tuk ciah chang gui phi kyikyawk ci gui. Bawipa Jesuh naw ang düihpüi gui cu khü gui netah, a bui awt law vai ah amawng ama gui cu m'thein gui ci. 33Bawipa Jesuh naw, “Ngai vä mik mi cu Jerusalem ah mi hteit lawk ci. Jerusalem kho ung chang ah Htapa cu, taigüpa gui la thukhän saza gui ah kut ung ap lawk khai gui nei. Ngami naw chang ah Htapa cu sih nak ung tüi u ne, chang khui hei gui-am ap khai gui nei. 34Chang khui hei gui naw chang ah Htapa cu päipih u ne, ami m'shi awn m'thui khai gui, that khai gui, ngawn khai gui; cun ung phi ak hnüüp thum hnüüp ung sih nak ung kaa tho ba khai nei” ci ne m'thein gui ci. 35Zebedee ah hta goi James la Johan cu Bawipa Jesuh ah om nak ah law ni netah, “Bawipa, keini naw ka ni ng'zoih hlü api om ci” ci ne pyein ci goi. 36Bawipa Jesuh naw, “A i ang nani ng'zak hlü” ci ne ng'shi goi ci. 37Ngani naw, “Bawipa, bämang nak awn mang kiang ung ngo ne na uk law hnüüp ung, keini cu nak eng lam la nak pat lam ah na ngoh sak goi ä” ci ne ng'zoi ci goi. 38Bawipa Jesuh naw, “Nangni naw a i nani ng'zoih cu kä nani hmat ci, kei ah awk vai ah zaica nak ah khap cu nani aw tu hlawt khai ang? Kei ah tui hnim ah mäih ah nani ng'hnim tu hlawt khai ang?” ci ne ng'shi goi ci. 39Ngani naw, “kani m'khüt khai nei” ci ne pyein ci goi. Bawipa Jesuh naw, “Nangni cu akcang ah kei ah awk vai ah khap cu nani aw tuk khai, Kei ah tui hnim ah mäih tui nani ng'hnim tuk khai, 40Cun ung phi kei naw k'eng la k'pat ah ngoh nak vai kä ka ning pe goi hning khai. Cun cu Khanpughi naw a pian tham peit gui ah chang ah hmawk ah vah kiak ci” ci ne kiak na gui ci. 41Cun ah a mawng cu a hei ang düihpüi chang sing gha naw ng'za u netah, ngani ah khan ah m'lung she ci gui. 42Cun ah kia sei Bawipa Jesuh naw ang düihpüi avan cu khü gui netah, “Chang uk ciah chang gui naw chang ah khan ah ami hlüngtai nak m'dang u ne, ng'vai pi ciah chang gui naw ami m'gäi nak awn bik ci gui. 43Nangmi läi ung cun ah mäih kä om-en sä. Nangmi ung kaa ng'vai pi hlük ciah chang cu nami van ah ngaih u vai ah a kiak vai nei. 44Nangmi ung kaa hlüngtai pi hlük ciah chang cu nami van ah chang shäm ah a kiak vai nei. 45Chang ah Htapa cun phi chang tüitäk khai ah lawk ciah kä kiak ci, chang ah tüihtäk vai la amät ah hnun gui pe ne chang khli hun m'htei khai ah kyum lawk ciah kiak ci” ci ne m'thein gui ci. 46Bawipa Jesuh la ang düihpüi gui cu Jerikho gawnu ah ami gawk kawn ah, chang khli awn atäng ah a cun ung kaa naw ng'düi ne hteit ba ci gui. Cun ah ami hteh ba nak ah ng'zoi ne ei ciah Timaeus ah hta Bartimaeus cu lam pei ah ana ngok ci. 47Ani naw Nazaret ah kaa Bawipa Jesuh a gawk law cu ng'za tu netah, “Jesuh Bawi, David ah Htapa, kei cu nam gein ä,” ci ne m'lau ci. 48Chang gui naw, kä m'lau ne a düm ah a om vai ah ng'li ne züi ci gui. Cun ung phi ani cu, “David ah Htapa, kei cu nam gein ä” ci ne m'lau law pi k'täi ci. 49Bawipa Jesuh cu ng'düi netah, “Cän ah chang, khü ne law püi vä” ci ne kiak na gui ci. Chang gui naw a mik m'dauh-am, “Kä ng'ä ne, ng'düi law ä, Bawipa naw ning khü ci nei” ci ne kiak nak ci gui. 50Cun ah chang cu a zih ng'vai lim ne phluh shüt netah, zong ne ng'düi law ne, Bawipa Jesuh ah pei ah lawk ci. 51Bawipa Jesuh naw, “Nang ah phäh ah a i ka ning bi peit vai ang nang zak hlü” ci ne ng'shik ci. A mik m'dauh ciah chang naw, “Bawipa, ka mik nam dei ba sak ä” ci ne pyein ci. 52Bawipa Jesuh naw, “Hteit ba ä, na zum nak naw na nat nak cu maih sak pyi ci nei” ci ne kiak nak ci. A cun vai-am cun ah chang cu a mik m'dei ba sei, Bawipa Jesuh ah hteh nak ah lam ung a hnu ah läk tuk ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\