MAKUH 4

1Bawipa Jesuh naw Kalile tuili kem ah chang gui cu m'thei thang ba gui ci, Chang khli cu a pei ah law ne ng'bum lawk ci gui. Chang gui da law aih u sei Bawipa Jesuh cu tuili kam ah hleiko ung kai ne ngok ci. 2Chang gui cu tui kem ah ng'düi ci gui. Bawipa Jesuh naw amawng alam akda cu m'tumtäng ne m'theithang gui ci. 3Cun ah am theithang nak gui ung Bawipa Jesuh naw, “Ngai vä, hnü ät ung m'shi phu ciah chang cu m'shi phu khai ah loma ah hteit ci. 4M'shi a phu law ung m'shi am shah cu lam ung kia law sei kha gui naw ei zawp ci gui. 5M'shi am shah cu m'dek ng'pam ciah lung ah khan ah kia law ne, ak zang ah ang lih pyo law pang ung phi, 6kho ang ling law ung a pya kä khüi ci sei ng'zai ne chawng zawp ci gui. 7M'shi am shah cu ng'hling hmu ah kia law ne, ang lih pyo ung phi ng'hling naw k'düi sei kä vuipai hlawt ci. 8M'shi am shah cu am dek ah ni nak ung kia law ne, akni ah ng'lih pyo ne ghing gong ne, a thumkip, ak chuk-kip, a phia ah vuipai ne m'theih tak ci” ci ne m'thein gui ci. 9Cun kawn ah Bawipa Jesuh naw, “Ng'zak nak vai hnga om ci phung naw ng'za sä” cik ci. 10Bawipa Jesuh amät a om zah ung ang düigpüi chang gha-lei-goi la ahnu ah läk lawk ciah chang gui naw am tumtäng nak ah mawng cu ng'shi lawk ci gui. 11Bawipa Jesuh naw, “Nangmi naw thuuk ne kau ciah Khanpughi ah uknak kho ah mawng cu nami hmat pyi ci. Cun ah kä hmat tu hning ci gui cu m'tumtäng ne m'thein gui ah kiak ci. 12A i ah kiak sei ci ung; “Ngami cu teng ne phi kä hmuk ci gui, Ngai ng'za ne phi kä hmat ci gui, Ami teng cu hmu u ne, 2 Ami ng'zak cu hmat u ne, ami kiak vai sü ung, Khanpughi lam ah ng'hlat lawk khai sü gui te, Cun ung ngami ah kat nak phi m'gein gui khai sü te, Ci ah cacim ung om ci” ci ne m'thein gui ci. Gui ci. 13Bawipa Jesuh naw, “Nangmi cu shiî ah m'tumtäng nak hngaw kä nami hmat ung, a i awn m'tumtäng nak nami hmat hlawt khai ang? 14M'shi phu ci naw Khanpughi ah ng'thu m'shi cu phu ci. 15Chang am shah gui cu lam ung kia lawk ciah geit m'shi awn täng ci gui, Khanpughi ah thu ng'za te ci gui, cun ung phi a cun vai-am khoshe naw lak pe gui zawp ci. 16Chang am shah gui cu lung hmu ah kia lawk ciah geit m'shi awn täng ci gui, ngami cu Khanpughi ah ng'thu ami ng'zak vai-am zeikiai ne dou ci gui. 17Cun ung phi cun ah ng'thu cu kä khäng htek ne a shäng hta bäng om ci. A cun ah ng'thu ah hmawk ah zaica nak la shedam nak ami bui awt law ung ang ghit ah ng'hlat ba ci gui. 18Chang am shah gui cu ng'hling hmu ah kia lawk ciah m'shi awn täng ci gui, Ngami cu Khanpughi ah ng'thu ngai ng'zak ci gui. 19Cun ung phi pumsa ah ghin nak vai ah hmawk ah ng'ä ai nak gui, ng'bühmang nak hlü gui, la a hei ng'zak nak hlü gui naw ang thu ng'zak cu shungshet ci gui. Cun ah kia ne kä m'theih tak hlawt ci. 20Chang am shah gui cu m'dek ni ung kia lawk ciah geit m'shi awn täng ci gui, ngami cu Khanpughi ah ng'thu ngai ng'za u ne dou ci gui ah kiak ci. Ngami cu a thum-kip, ak chuk-kip, a phia ah vuipai m'theih tak ci gui” ci ne m'thein gui ci. 21Bawipa Jesuh naw, “Meidäi cu dawn awn uk vai ah kä kiak ci ih phak ah kaa ah thoi vai ah phi kä kiak ci. Meidäi cu lungk'pei ah khan ah m'däi vai ah kä kia ne ma? 22Thuh phung dang zawp khai, küm phung cu ng'hmawng zawp khai. 23ng'zak nak vai ah hnga om ci phung naw ng'za sä” ci ne kiak na gui ci. 24Cun kawn ah bawipa Jesuh naw, “Nami ng'zak cu ng'htei khai ah ngai vä! Nangmi naw chang-am nän ne nami peit nak ung, Khanpughi naw nangmi-am nän ne ning pe ba gui khai; Cun ah däm pi khai ah phi nän ne ning k'bäi pe gui khai. 25Khawh mah ci-am län ne k'be pek khai, a i kä om ciah kaa ak om hta phi lak pe zawp khai. 26Cun kawn ah mä Bawipa Jesuh naw, “Khanpughi ah uknak kho cu shin ah mäih ah kiak ci, 27Chang tumat cu loma ah m'shi geit ci. A geit kawn ah mü ah ip ne, hnüüp ah om ne a kiak zah ung, geit m'shi cu m'set law ne ng'lih pyo lawk ci. A i hawkcha ah ang lih pyo law cu ani naw kä hmat ci. 28Khomdek amät naw ng'lih pyo sak ne vuipai sak ci. Ak htük ung m'guh sak ci, cun kawn ah vuipai sak ci, Cun kawn ah ak htang ah phü ne dang lawk ci. 29Htang vui a hmin law ung, htang ah vai ah akhin gawk lawk ciah kia sei, chang naw tün ne aat ge ci” ci ne m'thein gui ci. 30Cun kawn ah Bawipa Jesuh naw, “Khanpughi ah uknak kho cu a i awn m'tumtäng vai ang? A i awn m'tumtäng ne m'dang vai ang? 31Khanpughi ah uknak kho cu anhta ui awn täng ci.Anhta ui cu m'dek ung geit zah ung geit m'shi gui nüng ah zaw pi bäih ci. 32Geit ung a ghing ghong law kawn ah a hei sing-ghing aläm gui avan ah däm pi ci . Ang ban gui akda ah pang law sei, kha gui naw phi ng'bu tu ne ami ng'zi nak hmuh lawk khai kiak ci” ci ne m'thein gui ci. 33A shin ah mäih ah Bawipa Jesuh naw, chang gui naw ami hmat zäi vai awn m'tumtäng ne Khanpughi ah ng'thu cu m'theithang gui ci. 34kä m'tumtäng ah a i phi kä m'theithang gui ci. Cun ung phi ami mät ami om zah ung ang düih püi gui-am a päng avan cu m'dang ne m'thein gui ci. 35A cu hnüüp khomü hun lam ah Bawipa Jesuh naw ang düihpüi gui-am, “Tuili ah vantäng ga ah mi vang kat khai” ci ne kiak na gui ci. 36Ang düihpüi gui cu chang gui nawng shüt u ne, Bawipa Jesuh ah ngoh nak ah hleiko ung kai law tu u sei, vang ga ah vang kat vük ci gui. 37A hei hleilo gui phi hteit tuk ci gui. Cun zah ung ak ten ah puikho khi ne tuinu ng'hnawk law sei, hleiko ung tui be law hlük ci. 38Bawipa Jesuh cu hleiko ah ahnu lam ah aknep ah khum ne ip ci. Ang düihpüi gui naw Bawipa Jesuh cu m'tho ba u netah, “Bawipa, mik mi tui ung lut ne mi si lawk khai kiak ci nei kä na hmat tuk ci ma?” ci ne ng'shik ci gui. 39Bawipa Jesuh cu tho ne ng'düi law netah, “Khokhi aw ng'düm ä, tui hnawk aw kyeim ä” ci ne khämtam ne pyein ci. A cun vai-am kho khi cu ng'düm ne, tui hnawk cun phi kyeim ci. 40Cun kawn ah Bawipa Jesuh naw ang düihpüi gui-am, “A i ah kia sei shin hlawk ah nami kyihkyawk ang? Tuhbäi güt ung nangmi naw, kei cu nami na zum nak kä om ne ma?” ci ne ng'shi gui ci. 41Cun zah ung ngami cu ang htei ah kyikyawk u netah, “Shin ah chang cu a u ah mäih chang ang? Khokhi la tui hnawk naw phi ani ah ng'thu cu ngai ci gui nei” ci ne ami mät gui ng'htau ci gui .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\