MATTHE 13

1A cu hnüüp Bawipa Jesuh cu im ung kaa lut law ne, am thei nak gui vai ah tuili kam pei ah hteit ne ngok ci. 2Gawk lawk ciah chang gui cu da aih u khätah, Bawipa Jesuh cu hleiko khan ah kai ne ngok ci. Chang gui cu tui kam ah ng'düi ci gui. 3Bawipa Jesuh naw cun ah chang gui-am, m'tumtäng bäng bäng ne amawng akda m'thein gui ci. Bawipa Jesuh naw, “Hnüüp ät ung chang tumat cu m'shi phu khai ah hteit ci. 4Loma ung aphu ah geit m'shi am shah cu, lam ung va kia sei kha gui naw law ne ei ci gui. 5M'shi amshah cu, m'dek ah ng'pam nak lung khan ah kia lawk ci. 6Ng'lih pyo pang ne phi, m'dek ng'pam ci kia ne, kho naw a so law ung kä pya hlawt ne si ba zawp ci. 7M'shi amshah cu ng'hling hmu ah kia lawk ci, ng'lih pyo tupang ne phi, ng'hling gui naw k'düi u sei, si ba zawp ci. 8M'shi amshah cu, am dek ah ni naë ung kia law ne, akni ah ng'lih pyo ghing gong sei, a phiaa, akchuk-kip.athum-kip ah ng'sep khawi ci. 9Bawipa Jesuh naw akhnu ah, “Nami hnga a om ung ngai ne ng'zah vä,” ci ne kiak na gui ci. 10Ang düihpüi gui cu Bawipa Jesuh ah pei ah law u netah, “A i ah kia sei chang gui-am m'tumtäng bä bä ne namthein gui ang?” ci ne ng'shik ci gui. 11Bawipa Jesuh naw, “Nangmi naw Khanpughi ah kho ah mawng thuuk ne ng'kau ci cu hmuhmat nak thei vai nami gah ci. Chang hei gui cu cun kä gah tuk ci gui. 12Khawh tak ciah chang cu k'be ba mä sei da law pi khai, khawh kä tak ciah chang cu ak om hta phi lak pe zawp khai. 13Ngahmi-am a i ah kia sei m'tumtäng ne kam thein gui ang ci ung;ngahmi cu teng ne phi kä hmuk ci gui, ngai ne phi kä ng'zak ci gui, a i kä ami hmuhmat su ah kiak ci. 14Cun ah kia sei Isaiah ah ng'thu thuuk ung; ‘Shin ah chang gui cu ngai ne, ngai ne phi kä hmat khai gui, Teng ne teng ne phi kä hmuk khai gui, 15A i ah kia sei ci ung, ami m'lung cu ang ne, amik hnga cu pang ne, ami mik cu m'shing ciah kiak ci. Ami mik m'dei ne ami hnga ng'lang sei, ami m'lung kyong awn hmuhmat u ne ami kiak vai sü ung, Kei lam ah ng'hlat law u ne, na zi hnei u sei, Kei naw phi kam gein gui khai süte,” ci ne Khanpughi naw pyein ci ciah kiak ci. 16Nangmi ah hmawk ah a i hlawk ah zeikiai vai kiak ci ang? Nangmi cu nami mik m'dei ne nami hnga ng'lang ci. 17Kei naw akcang ka pyein cu, profet gui la Khanpughi ah chang akda gui naw, nangmi ah mäih ah hmuh hlü u ne phi, kä hmuh hlawt ci gui, nangmi ah ng'zak ah mäih ah ng'za hlü ne phi kä ng'za hlawt ci gui nei. 18“Cun ah kia sei m'shi phu ci awn m'tumtäng nak ah mawng cu ngai kheng shüm vä. 19Lam ung kia lawk ciah m'shi ci cu, Khankho uk nak ah mawng ng'thu k'ni cu ng'zak tu lang ne phi, kä hmat ci awn täng ci. Ami m'lung kyong ung phu ah ng'thu m'shi cu, khoshe naw la ne hteh püi zawp ci. 20Lung ung kia lawk ciah m'shi ci cu, ng'thu k'ni cu ami ng'zak tu vai-am zeikiai ne dou tuk ci gui ah kiak ci. 21Cun ung phi ng'thu ni cu ngahmi ah m'lung kyong ung kä khäng htek ci, ashäng hta bäng gawk ne om ci. Ami dou ah ng'thu ni ah hmawk ah zaica nak la shedam nak ami aut law ung, a cun vai-am ng'hlat ba ci gui. 22Hliing hmu ah kia lawk ciah m'shi ci cu, ng'thu ni cu ng'za tulang ne phi, ami ng'ä ai nak gui la ami bämang nak hlü gui naw, shung shet gui sei ng'thu ni cu kä vui pai hlawt ciah kiak ci. 23M'dek ni ung kia lawk ciah m'shi ci cu, ng'thu ni cu ngai ng'za tu ne hmuhmat ci gui ah kiak ci. Ngahmi cu amshah aphiaa, amshah ak chuk-kip, amshah athum-kip ah vuipai ci gui,” ci ne m'thein gui ci. 24Bawipa Jesuh naw ahei tumat awn m'tumtäng ne am thein ba gui cu, “Khankho uk nak cu shin ah mäih ah kiak ci. Chang tumat naw aloma ah m'shi k'ni cu geit ci. 25Khomü ät ung chang van ip zawp kh"tah, gaa tumat law ne m'ghaw m'shi cu phu shüt netah hteit ba ci. 26Geit gui lut law ne ghing gong law u sei, m'ghaw gui phi lut law tuk ci gui. 27Loma ah ak chang ghüh gui law u netah, ‘Bawipa, na loma ah geit m'shi k'ni na geit ciah kä kia ne ang? Khu m'ghaw gui a hawi kaa ang ami gawk law,” ci ne ng'shik ci gui. 28Lo mah naw, shin cu gaa ah bi ah kiak ci nei,’ ci khätah, a ghüh gui naw, “Cun ah a kiak ung m'ghaw avan kami mawih züm züm vai ang?’ cik ci gui. 29Lo mah naw, ‘Kaa, kä mawi zawp hnga vä, khu m'ghaw avan nami mawih zawp ung, geit gui phi ng'mawi tuk khai gui nei. 30Geit khäm khin ung khüt sei, geit la m'gho cu atäng ah phung ghing cang ni sä. Geit khäm khin a gawk law ung geit khäm ci gui-am; khu m'ghaw gui cu mawih sak gui ma netah, k'bum ne mei ung m'khih vä, cun kawn ah geit gui cu aat u ne, ka khei ung thun vä,’ ci ne kam cäi gui khai,’ cik ci,” ci ne m'thein gui ci. 31Bawipa Jesuh naw ahei tumat awn m'tumtäng ne a pyein cu, “Khanpughi ah uk nak ah kho cu shin ah mäih ah kiak ci. Chang tumat naw anhta ui cu la ne aloma ah geit ci. 32Cun ah anhta ui cu geit m'shi gui nüng ung zaw pibäih ci. Cun ung phi ng'lih pyo ne a ghing gong law ung, a ghing gui avan ung akdäm pibäih ah kia lawk ci. Cun ah kia sei khahta gui cu ang ban gui ung ng'bu tuk ci gui” ciah kiak ci. 33Bawipa Jesuh naw ahei awn m'tumtäng ne am thein ba mä gui cu, “Khanpughi ah uk nak kho cu shin ah mäih ah kiak ci. Hnumi tumat naw k'co cu la netah, m'htut den pyii taang ät ung k'caw sei, m'htut den avan cu tho ne pai ci,” ciah kiak ci. 34Bawipa Jesuh naw chang gui-am m'tumtäng bäng bäng ne m'thein gui ci. Kä m'tumtäng ah a i ah mawng phi kä pyein ci. 35Cun ah a pyein sak ah mawng cu, profet gui ah ng'thu aküm nak vai ah hmawk ah kiak ci. Cun ah thu cu; “Kei naw nangmi ah ma ah ng'thu ka pyein ung m'tumtäng bäng bäng ne ka pyein khai: Khanpughi naw khomdek atüi ung tün ne, a u ah kä hmat man cu kei naw m'dang ne ka pyein khai,” ciah kiak ci. 36Bawipa Jesuh cu chang gui ah ng'lung ah kaa, ng'dü law ne kyong ah lut ba ci. Cun zah ung ang düihpüi gui naw apei ah law u netah, “Khumgho awn am tumtäng nak ah mawng cu m'dang ne nam thein gui ä,” cik ci gui. 37Bawipa Jesuh naw, “M'shi k'ni phu ciah chang cu chang ah Htapa ah kiak ci. 38Loma cu khomdek khan ah kiak ci. M'shi k'ni cu khankho uk nak khäm ciah chang gui ah kiak ci. 39Khumghaw m'shi cu khoshe ah chang gui ah kiak ci. Geit khäm khin cu kho ah khüt nak vai ah khin ah kiak ci. Geit khäm ciah chang gui cu khankho chang gui ah kiak ci. 40Khu m'ghaw gui cu aat ne k'bum ne mei ung m'khih ah mäih ah, kho a khüt hnüüp ung khoshe ah chang gui cu mei awn m'khih ne m'di nak gui om khai nei. 41Chang ah Htapa naw ak khankho chang gui tüi law ne, chang gui shetkat lam hma sak ci gui la shetkat nak bik ciah chang gui cu, a uk nak kho ung kaa, ghü gui ne la gui netah, 42Caang ne ng'ai ciah mei ung k'htawm gui khai. Cun ah chang gui cu kyap ne m'lau ne, ami ha htui ne gein vai khai gui. 43Cun zah ung Khanpughi ah chang gui cu ami pa ah uk nak kho ung, khohni ah mäih ah khang ne om khai gui. Ng'zak nak vai ah hnga om ci phung naw ng'za sä,” ci ne m'thein gui ci. 44“Khanpughi ah uk nak kho cu shin ah mäih ah kiak ci, Chang tumat naw, lai ah phuh ne gimah khawh ng'peeih cu hmu netah, lin ne phuh ba shüt ci. Cun kawn ah zeikiai ne hteit ba ne, akhawh avan zoi zawp netah, cun ah lai cu khleih ba ci,” ci ne m'thein gui ci. 45“Cun kawn ah phi Khanpughi ah uk nak kho cu shin ah mäih ah kiak ci. Chang tumat cu ghui cünglung gui shui lä netah, 46Ang htei ah aphu küi ciah ghui cünglung cu hmuk ci. Cun kawn ah hteit ba ne akhawh avan zoi zawp netah ghui cünglung gui cu khleih ci. 47“Cun kawn ah phi Khanpughi ah uk nak kho cu shin ah mäih ah kiak ci. Nga shui ci gui cu tuili ung ng'vai ami vawih ung nga ahlü hlü uk ne phak ci gui. 48Ng'vai ung nga be ne awk khätah ng'vai Cu kawng ah kai püi ba ci gui. Ng'vai ung kaa nga gui cu ghü u netah, Nga ak ni gui cu ami pem ung m'kang u ne, nga ak she gui cu set ne ghawt ci gui. 49Kho ang pyii hnüüp ung acun ah mäih ah kia lawk khai. Khankho Chang gui kyum law u ne, chang ni gui ah lung ung kaa, chang she gui cu ghü u netah, 50Caang ne ng'ai ciah mei ung htawm khai gui. Cun gui cu kyap ne m'lau ne ami ha htui ne geinvai khai gui. 51“Bawi Jesuh naw, “Shin ah amawng gui cu nami hmat ci ang?” ci ne ng'shi gui khätah, ang düihpüi gui naw,” kami hmat ci nei,” cik ci gui. 52Cun ah kia sei Bawi Jesuh naw, “Khankho uk nak kho ung düihpüi tumat ah kia lawk ciah chang phung cu, a im khei ung kaa, akhawh ak phyim akthai k'plawk ne law püi ciah, imah awn täng ci,” ci ne m'thein gui ci. 53Bawi Jesuh cu cun ah tumtäng nak am thein gui kawn ah, acun ung kaa pawng ne, 54amät ah pigaw ah hteit ba ci, Pum im ah m'theithang gui sei, Cun hmuk ciah chang gui cu cäicat u netah, “Shin ah chang naw shin ah hmuhmat nak gui ahawi a gah ang? cäi aih gui vai mä a i hawkcha abi hning ang?, 55Ani cu m'si sheh a hta ah kä kia ne ang?,ani cu Mary ah hta, a nau gui cu James, Josef, Simon la Judas ah kä kia ne ang? 56Abe gui cu a shin ah pigaw ung om ci gui ah kä kia ne ang?, ani naw shin ah hlüngtai nak gui ahawi kaa ang agah ve, 57Cun gui ah thu pyein ne ngahmi naw hnungtuk püi ci gui. Bawipa Jesuh naw, ngahmi-am, “Profet cu amät ah pigaw la amät ah kyongkhui ah tha ah a u naw phi kä hnu ng'tuk püi ci,” ci ne kiak na gui ci. 58Cun ah Nazaret chang gui cu ami zum nak kä om khätah, Bawi Jesuh naw cäi aih vai ai phi käm dang ling ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\