MATTHE 17

1Ak hnüüp chuk nak ung Bawipa Jesuh naw, Peter ni, James la anau Johan ni cu khah püi gui ne khomhtung ah kai püi gui ci. 2Ngahmi naw ami hmuh ge ah Bawipa Jesuh ah amüi cu ng'khukhlat lawk ci, a hmai cu khohni ah mäih ah pyü ne, asui sak gui cu bawk-en phäng phäng ne khang ci. 3Cun kawn ah ang düihpüi gui naw, Moses la Elijah dang law ni sei, Bawipa Jesuh awn düi ne thu ng'htau u sei hmuk ci gui. 4Cun ah kia khätah Peter naw, “Bawipa, shin ah hmun cu om nak ah ni aih ci nei, nang naw nang zak hlü ung, nang ah hmawk ah tumat, Moses ah hmawk ah tumat, Elijah ah hmawk ah tumat, k'pyu thum ah ka co khai nei, ci ne pyein ci. 5Cun ah Peter naw thu a pyein zah ung a bawk phäng phäng ah khang ciah khomei naw küm law gui ci. Cun ah khomei ung kaa ng'shan lawk ciah k'aw cu, “Shin cu kei ah Htapa nei, ani awn ka zei kiai ci nei, ang thu cu ngai vä,” ciah kiak ci. 6Cun ah k'aw cu ang düihpüi gui naw ng'za u netah ang htei ah kyi kyawk u ne, m'dek ung kaup zawp ci gui. 7Bawipa Jesuh naw law ba ne akut awn hnün gui netah, “Tho law ba vä, kä kyi kyawk vä,” ci ne kiak na gui ci. 8Ngahmi naw täu law ba ne teng u khätah Bawipa Jesuh ah kawn ah a u kä om ba ci. 9Cun kawn ah Bawipa Jesuh la ang düihpüi gui cu, khomhtung ah kaa kyum law ba ci gui. Ami kyum law ba zah ung Bawipa Jesuh naw, “Tuhbäi nami hmuh gui cu, chang ah Htapa sih nak ung kaa a thawh law ba ung khüt sei, a u-am kä nami m'thein vai,” ci ne ang düihpüi gui-am m'zih sak gui ci. 10Ang düihpüi gui naw, “a i ah kia sei a htük bäih ah ‘Elijah kyum law ba khai,’ ci ne thukhän saza gui naw ami pyein ang?” ci ne ng'shik ci gui. 11Bawipa Jesuh naw, “Elijah cu law ba ma ne amawng ama avan anam khüp ma khai,’ ci cu akcang ah kiak ci nei. 12Kei naw akcang ah ka pyein cu Elijah cu gawk law pyi ci nei. Cun ung phi chang gui naw ani cu kä hmat u ne, ani ah khan ah ami bi hlü hlü ah bik ci gui nei. A cun ah mäih ah chang ah Htapa cun phi chang gui ah kut ung shedam nak gah khai nei. 13A cun kawn ah ang düihpüi gui naw tuihnim Johan ah mawng a pyein ah hmat lawk ci gui. 14Bawipa Jesuh la ang düihpüi gui cu chang gui ah om nak ah gawk law ba u khätah, chang tumat cu Bawipa Jesuh ah ma ah law ne khuukdong netah, 15“Bawipa, ka hta cu nam gein pe ä, ani cu mangtak ne, a shäng shäng tui ung phi lut ci, mei ung phi lut ci ci nei. 16Ani cu nang düihpüi gui ah hteh püi ung phi kä gai sak hlawt ci gui nei,” ci ne pyein ci. 17Bawipa Jesuh naw, “Nangmi cu nami zum nak kä om sei nami ng'lihlak zawp ci nei. Kei naw nangmi a i güt ka ning om püi gui vai ang, a i güt ka ning ngaih peit gui vai ang, ak hmaw cu ka pei ah law püi vä,” ci ne kiak na gui ci. 18Bawipa Jesuh naw ak hmaw ung kaa khoshe cu täm khätah khoshe cu dawng sei, a cun vai-am ak hmaw cu gai ci. 19Cun kawn ah ang düihpüi gui cu Bawipa Jesuh amät a om zah ung a pei ah law u netah, “Keimi naw khoshe cu a i ah kia sei kä kami täm hlawt ang?” ci ne ng'shik ci gui. 20Bawipa Jesuh naw, “Cun cu nami zum nak a ken su ah kiak ci nei, kei naw akcang ka pyein cu, nangmi ung, anhta ui teih pang zum nak a om ung, shin ah khomhtung cu ‘ng'nawn ä,’ nami ci ung ng'nawn khai nei. Zum nak awn kä nami m'khüt cu a i kä om khai nei. 21(Khoshe cu, taigü nak la ei hlawi nak ah kawn ah a i awn kä nami m'khüt khai nei),” ci ne kiak na gui ci. 22Bawipa Jesuh la ang düihpüi gui cu Kalile kho ah ami hteh hton zah ung Bawipa Jesuh naw, “Chang ah Htapa cu chang gui ah kut ung ap khai gui. 23Ani cu ngawn khai gui, cun ung phi ak hnüüp thum hnüüp ung sih nak ung kaa tho law ba khai,” ci ne m'thein gui ci. Ang düihpüi gui cu ang htei ah cäi ng'ä ci gui. 24Bawipa Jesuh la ang düihpüi gui cu Kapernaum ah ami gawk law zah ung khawn look ci gui law u netah, Peter-am, “na saza naw pum im ah khawn m'cu ne ang?” ci ne ng'shik ci gui. 25Peter naw, “"A! Pek ci nei,” ci ne pyein ci. Cun kawn ah Peter cu kyong ah va lut ba khätah Bawipa Jesuh naw, “Simon, nang naw a i ah nei na ngaih, m'dek khan ghanpughang gui naw, ami mät ah kho chang gui-am ang a khawn ami m'cu sak?; a kho hei ah kaa om tuk ciah chang gui-am ang a khawn ami m'cu sak?” ci ne ma ne ng'shik ci. 26Peter naw, “a kho hei ah kaa om tuk ci gui-am a khawn m'cu sak ci gui nei,” ci ne pyein ci. Bawipa Jesuh naw, “Cun ah kia sei mät ah kho chang gui cu a khawn käm cu ci gui. 27Cun ung phi ngahmi kä a mi m'lung she vai ah, tuili ah hteit ne nga vam htuih ä. Ngah na pha ung na pha ma ah m'gawng cu m'aan ne na teng vai. A cun ung tangkaa tumat na hmuk khai, cun cu kei la nang ah hmawk ah büh khai kia sei, la ne pum im khawn ah nam cu vai,” ci ne m'cäi ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\