MATTHE 20

1“Khankho uk nak cu shin ah mäih ah kiak ci. Kho hnüüp ät ung sapyit lo tak ciah chang tumat cu lo bi ah ng'ghüh khai ah kho ngawi hta ah hteit ngawi ci. 2Ghüh ah ng'cheng man ah hnüüp ät ung tangka aphe ci awn cheng gui vai ah ghüh gui ne lo ah tüi gui ci. 3Ani cu khoplang taai,nazi kaw ung sumlei hmun ah hteit netah, a i kä bi ah düi shüi ciah chang gui cu hmu gui ci. 4Cun gui-am, ‘sapyit lo ah hteit ne bi bi tu vä, akhin vai ah ka ning cheng gui khai nei,’ cik ci. 5Cun ah chang gui cun phi hteit ne bi tuk ci gui. Ani cu kho hnüüp lung ung phi bäi, kho k'awi lam ah phi bäi, a cun ah sumlei hmun ah hteit ne ng'ghüh ci. 6Mühun k'awi nazi hma ung hteit ne ng'ghüh ba sei phi cun ah chang gui cu anang düi ba u sei hmu gui netah, ‘Nangmi a i ah kia sei a i kä bi ah mü ne nami om ang?’ ci ne ng'shi gui ci. 7Ngahmi naw, ‘A u naw kä na ghüh gui sei nei,’ ci ne kiak ci gui. Cun kawn ah lo mah naw, ‘ka sapyit lo ah hteit ne bi tu vä,’ ci ne kiak na gui ci. 8Kho mühun law khätah lo mah naw ak chang vai cu khü netah, ‘aghüh gui cu khü gui netah, ak hnu ah bi law tuk ci ung tün ne, bi law ma ci gui ung khüt khai ah ng'cheng cu pe gui ä’ ci ne m'cäi ci. 9Cun ah ak chang vai naw mühun nazi hma ung bi law tuk ci gui ah ghüh gui-am tangka aphe ci pe gui ci. 10Ak htük bäih ah bi lawk ci gui ah ghüh gui ah khin gawk law khätah, nangmi cu a hmün gui ah däm pi sei gah khai gui ah ngai ci gui. 11Cun ung phi, ngami phi tangka aphe ci bä gah tuk ci gui. 12Cun ah kia khätah ami ghüh gui naw, shin ah chang gui cu nazi ät ashäng hta vah bi bi tuk ci gui, keimi mü ne khohni ling ung kami bik ci. Cun ung phi nang naw ngami awn atäng düt ah na na cheng gui ci nei,’ ci ne lo mah ah pyein ba ci gui. 13Lo mah naw a ghüh gui ung kaa tumat-am, ‘teihpüi aw, kei naw nang ka ning she nak ah kä kiak ci, hnüüp ät ung tangka aphe ah ng'cheng vai ah na zum cite can ah maw. 14Nang cheng cu dou ne hteit baä. Ak hnu ah ka ghüh gui cun phi nang awn täng ne kak cheng gui hlük ci nei. 15Ka mät ah ngui cu ka mät ah m'hni ah kä ka mang vai maa! Kei ah kang khai-lang ah phäh ah nam thüi ci maa!’ ci ne kiak nak ci,” ci ne m'cäi gui ci. 16Cun kawn ah Bawipa Jesuh naw, “Cun ah kia sei hnu lawk ciah chang gui cu ma u ne, ma ciah chang gui cu hnu khai gui nei,” ci ne kiak na gui ci. 17Bawipa Jesuh naw Jerusalem ah a hteh nak lam ah, ang düihpüi gui cu ami mät bäng ng'gui püi gui netah, 18“Ngai vä, mik mi cu Jerusalem ah mi hteit lawk ci, a cun ah mang gaw ung chang ah Htapa cu, taigüpa gui la thukhän saza gui ah kutung ap khai gui nei. 19Ngami naw ani cu ngawn vai ah k'bäi u netah chang pakhui hei gui-am ap khai gui. Chang pakhui hei gui naw ani cu päipih u ne, htung awn that u netah, kutlam tung ung tai ne ngawn khai gui nei. Cun ung phi chang ah Htapa cu ak hnüüp thum hnüüp ung sih nak ung kaa tho ba khai nei,” ci ne pyein ci. 20Cun kawn ah Zebedee ah chu cu ahta hnih ng'khah püi ne law ne, Bawipa Jesuh ah ma ah khuukdong netah ng'huipaa khai ah kawp ci. 21Bawipa Jesuh naw, “a i nang za hlük ci ang?” ci ne ng'shi khätah; Cun ah hnumi naw, “Nang Bawipa Ghangpughang ah na kiak law ung shin ah ka hta goi cu, nak eng lam lah nak pat lam ah ngoh sak goi ä,” ci ne ng'huipaa ne pyein ci. 22Bawipa Jesuh naw, “Nangmi a i nami ng'zoih ah nami mät naw kä nami hmat ci, Kei ah awk nak zaica nak ah khap cu, nami aw tu hlawt khai ang?” ci ne ahta goi cu ng'shi goi ci. Ngani naw, “Kani aw tu hlawt khai nei,” cik ci goi. 23Bawipa Jesuh naw, “Nangni cu kei ah khap ung akcang ah nani awk khai, cun ung phi kei ah k'eng la k'pat ah nani ngoh vai cu, kei naw kä ka ning pe goi hning ci, cun ah ngoh nak gui vai cu Kapa naw a pian gui ah chang gui ah hmawk ah kiak ci,” ci ne kiak nagoi ci. 24Cun ah a mawng gui cu ang düihpüi gui chang ghaa naw ng'za u netah, cun ah phäi nau goi ah khan ah m'lung k'she ci gui. 25Bawipa Jesuh naw, ang düihpüi gui ami van khü gui netah, “Ghangpughang gui cu chang gui ah khan ah ami hlüngtai nak ang dang ah mawng la chang vai gui cu ami chang gui ah khan ah khüt näng nak abe ah mawng cu, nami hmat pyi ci. 26Nangmi läi ung cun ah mäih kä a om-en vai nei. Nangmi ung kaa ng'vai pibäih ciah chang cu nami chang shäm ah kiak khai. 27Ak hlüngtai pi ah kia hlük ciah chang cu nangmi ah chang shäm ah kiak khai. 28Chang ah Htapa cu chang ah m'htei vai ah lawk ciah kä kiak ci, chang m'htei khai la, a hnun gui pe ne chang avan hun phiawn khai ah lawk ciah kiak ci, nangmi cu a cun ah mäih ah nami kiak vai,” ci ne m'cäi gui ci. 29Bawipa Jesuh la ang düihpüi gui cu Jericho ah kaa ami ng'düih law ba ung chang khli naw läk law gui ci. 30Bawipa Jesuh a law cu lam pei ah ngok ciah a mik m'dauh goi naw ng'za ni netah “Bawipa, David ah htapa, Keini nam gein goi ä,” ci ne m'lau ci goi. 31Chang gui naw adüm ah ani om vai ah k'she na goi ci gui.Cun ung phi ngami naw, “Bawipa, David ah htapa, keini cu nam gein goi ä,” ci ne m'lau law pi ci goi. 32Bawipa Jesuh naw, ng'düi ne cun ah chang goi cu a pei ah khü goi netah, “A i ka ning bi peit goi vai ang, nani ng'zak hlü,” ci ne ng'shi goi ci. 33Ngani naw, “Bawipa, Kani mik na nam dei sak goi vai, kani ng'za hlük ci nei,” ci ne pyein ci goi. 34Bawipa Jesuh naw, ngani cu m'gein goi netah, ani mik cu akut awn tawk goi ci. Ngani cu a cun vai-am ani mik m'dei law sei, Bawipa Jesuh ah hnu ah läk tuk ci goi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\