THU PHLAAN 18

1Cun kawn ah khanmawpi ah kaa kyum lawk ciah khankhaw chang tumat cu ka hmuk ci. Ani ung küikyang ciah huham om sei, ani cu khomdek khan avan ung dei ne khang ci. 2Ani naw m'lau ne Babilon mang gaw cu di pyi ci nei! Di pyi ci nei! Cun ah gawnu cu khawshe gui, mumchashe gui ah om nak, shemshai ciah khoshe gui ah ng'zi nak ah kiak ci nei. 3A i ah kiasei ci ung chang pakhui akda naw acun ah gawnu awn ng'zaw ng'pawm nak ah kiak ciah zu cu awktat ci gui nei. Khomdek ah khan ah ghangpughang gui cun phi ani awn ng'zaw ng'pawm ci gui nei. Khomdek ah khan ah sumlei ci gui cun phi acun ah gawnu ah pletbeng nak awn ng'bühmang pyi ci gui nei” ci ne pyein ci. 4Cun kawn ah khanmawpi ah kaa k'aw ahei cu ka ng'za ba ci. Cun ah k'aw naw; “Lut law ba vä! Kei ah chang gui, Ani ung kaa lut law ba vä! Ani awn atäng ah kä nami cheishoh tu vai, Ani awn atäng ah m'shetkat nak kä nami gah tu-en vai! 5A i ah kiasei ci ung ani ah kat nak cu khanmawpi k'phaa ne hlüng ne, Ani ah cheishoh nak ah lam cu, Khanpughi naw a shüm hmat zawp pyi ah hmawk ah kiak ci. 6Ngami ah khan ah abi ah mäih ah, Ani ah khan ah bi tu ba vä; Ani ah bi ah mä goi khai ah, Ani ah khan ah phu tu ba vä; Nangmi ah hmawk ah a ning pian peit gui ah mä, a goi ah kha pi khai ah a khap cu pian pe vä. 7Ani cu amät bämang ne ang päi ng'ze awn khin khai ah, zaica nak la geinvai nak ung gawk sak vä. A i ah kiasei ci ung, ani naw, “Kei cu mangnu ah ka kiak ci, hmeinu ah kä ka kiak ci, Kei ung a i zah ung phi thüisei nak kä om khai” ci ne a kiak ah hmawk ah kiak ci. 8A cun gui ah phäh ah leigaai gui, gawpai nak gui, thüisei nak gui, cawigha nak gui cu ani ah khan ah hnüüp ät ge awn gawk lawk khai nei. A i ah kiasei ci ung, ani m'khoichak ciah Bawipa Khanpughi cu, m'hlüngtai pi bäih ah hmawk ah kiak ci,” ci ne pyein ci. 9Ani awn ng'zaw ng'pawm lä mante ciah khomdek khan ung ghangpughang gui naw, ani ui ciah mei ah akhu cu ami hmuh ung kyap ne m'lau khai gui nei. 10Ngami naw ani ah geinvai nak cu hmu u ne, ang htei ah kyikyawk u ne, asho nak ah ng'düi u netah, “Hlüngtai küikyang ciah mang gaw, Babilon! Cäi aih vai thüi aih vai kiak ci nei. Nang cu nazi ät hta ah kyong ung m'shetkat nak na gah pyi ci nei” ci ne kiak khai gui nei. 11Sumlei ciah chang gui cun phi ami khawh khleih khai a u phi kä om ba sei, kyap ne thüi khai gui nei. 12Ngami ah khawh gui cu ghui, ngui ng'mo, zih, pää, ng'hlo pyai, tui ng'ui ahlü hlü, m'vuihaa, sing ahlü hlü, cheeipai, m'si k'tolung; 13Sing ng'ui, phakphai, phaknan, situi, mura, sapyit tui, khitui, püm, htang, sei, htome, ng'se zatha, khleihtein la chang hnun ghing gui ah kiak ci. 14Sumlei ciah chang gui naw cun ah mang gaw-am, “Nang naw na ng'zak hlü ah khawh gui cu kä om ba ci nei, bämang hlüngtai nak gui phi maih zawp pyi ci nei, cun gui cu nang naw ngawi ah phi kä na gah ba khai nei” ci ne pyein ci gui. 15Babilon mang gaw ung sumlei u ne bühmang lawk ci gui ah sumlei chang gui cu, cun ah gawnu ah dishum nak hmu u ne, kyikyawk u netah, asang ah ng'düi u ne, 16“Shin ah mang gaw ah hmawk ah cäi aih vai, thüi aih vai, kiak ci nei; Ani cu k'phla sui, ng'hlo sui, pää sui gui sui ne ghui, ng'mo la k'cünglung gui cu awi man ci nei. 17A khawh chaam avan cu nazi ät ah kyong ung dishum zawp ci nei” ci ne kyap ne m'lau khai gui nei. Hteinpaw keptain gui la hteinpaw ung ng'cum tuk ci gui, hteinpaw ung bi bik ci gui la sumlei ci gui cu a sho nak ah ng'düi u ne; 18Cun ah mang gaw ui ciah meikdäi meikhu gui cu hmu u netah, “Shin ah mang gaw ah mäih ahei mang gaw a i sang ung phi kä man khai nei” ci ne m'lau ci gui. 19Ngami cu m'vut kaw ne ami lu khan ah phiang u netah, “Cäicat aih vai, thüi sei aih vai kiak ci nei, hteihpaw k'ta, sumlei chang phung bämang sak ciah mang gaw cu nazi ät hta ah kyong ung di ne maih ci nei” ci ne kyap ne m'lau ci gui. 20Khankhaw chang gui cun ah mang gaw adi ah phäh ah zei vä, Khanpughi ah chang gui ang düihpüi gui, purofet gui zeikiai vä! Ani naw nangmi ah khan ah abi phung phung ah hmawk ah Khanpughi naw ani cu m'kat pyi ci nei. 21Cun kawn ah k'thamah pi ciah khankhaw chang naw lungsum teih lawk ciah lungnu cu, la ne tuinu ung zuk shum netah “Babilon mang gaw cu a shin ah mäih ah tui ung zuk shum khai gui nei, a ngawi ah phi kä dang law ba khai nei. 22Nang ung kaa tingtäu tum k'aw, phiphät phyungheng k'aw gui phi kä ng'zak ba vai nei. Bi bik ci gui phi kä hmuh ba vai, lungkhiing ah ng'ghin phi kä ng'zak ba vai nei! 23Ngawi ah phi nang ung mei im ah dei cu kä hmuh ba vai nei. Ng'puui ng'khap khai ah ng'piangmi, ng'laami ah k'aw phi kä ng'zak ba vai nei. Nang ah sumlei chang gui cu khomdek ah khan ung hlüngtai pi ci gui nei. Nang naw chang ah hta avan cu ng'zo hleip nak awn na cheishoh sak pyi zawp ci nei,” ci ne pyein ci. 24Babilon mang gaw ah dishum nak ah mawng cu purofet gui ah si, Khanpughi ah chang gui ah si, m'dek khan ung ami ngawn gui ah si gui cu cun ah mang gaw ung ali ah hmawk ah kiak ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\