THU PHLAAN 3

1Sadis khrihtabum ah khankhaw chang-am ca gu ne peit law nei: “Shin ah ca cu Khanpughi ah Mumcha pachih la aisi pachih ah om nak naw amcäi nak ah kiak ci. Nang ah bilawh cu kei naw ka hmat ci:Nang cu ghing ciah na ng'ming thang pang sei phi na sik ci. 2Cun ah kia sei tho law ä, nang ung om ba ciah ghin nak kä a maih pha ung, nak tha be sak ä. Nang ah bilawh cu Kapa Khanpughi ah maa ah kä kümbe phak ciah kei naw ka hmuk ci nei. 3Nami ng'thei tu la nami ng'zak tu gui cu shüm ba ne läk u ne, nami kat nak ung kaa ng'zu ba vä. Kä na thawh law ah a kiak ung m'gui-ei ah mäih ah na om nak ah kei ka lawk khai nei, kei ka law nak vai ah a khin cu nang naw kä na hmat khai. 4Cun ung phi Sadis gawnu ung asui theing sak ci api om ci. Nangmi cu nami khin khaa ci kia sei, sui bawk sui ne kei awn, nami hteit hton tu ghawm khai nei. 5Näng nak gah ciah chang gui cu sui bawk sui khai gui, kei naw ngami ah ming cu ghin nak cauk ung kaa kä ka heeng khai. Ani cu kei ah chang ah a kiak ah mawng, Kapa la ak khan chang gui ah maa ah kei naw ng'kiaa ne ka pyein khai nei. 6“Khrihtabum gui-am, Mumcha naw am thein gui cu, nami hnga a om ung ngai ne nami ng'zak vai nei! 7“Philadelphia Khrihtabum ah khankhaw chang-am ca gu ne peit law nei: “Shin ah ca cu ng'ciim ne ng'düng ciah ng'cäi nak ah kiak ci. Ani naw David ah m'kawt k'hnawn nak cu kawt ci, ani naw m'kawt ak hnawn ung a u naw kä khai hlawt ci, ani naw m'kawt a khai ung a u naw kä k'hnawng hlawt ci. 8Nang ah na bi cu kei naw ka hmat ci, Nang ung hlüngtai nak api a om ung phi, kei ah m'thei cu läk ne kei ah khan ah na bekhüt cu kei naw ka hmat ci. Kei naw na maa ah m'kawt cu ka hnawng ci, cun ah m'kawt cu a u naw kä khai hlawt khai. 9Ngai vä! Keimi cu Jew chang nei ci ne hleei ci gui ah Satan ah chang gui cu na khaw kaa ah kawp ne ka ng'phah sak gui khai. Kei naw ka ning m'hni gui cu ami van naw hmat khai gui. 10A i ah kia sei ci ung nang naw ka ng'thu cu na k'püüi ne na khäm ci, m'dek ah khan ah chang gui phawtcam gui khai ah zaica nak a gawk law hnüüp ung, nang cu kei naw ka ning ngung khai nei. 11Kei ka gawk law ge vai ci nei, nang ung om ci cu m'htek ne khäm ge ä, cun ung nang ah näng nak ng'chuh cu a u naw kä ning gut hlawt khai. 12Näng ciah chang cu Kapa Khanpughi ah pum im ung mang k'tung ah ng'düi khai, ani cu ngawi ah phi a cun ung kaa kä ng'nawn ba khai. Kapa Khanpughi ah ming la Kapa Khanpughi ah khankhaw ah kaa kia lawk khai ah Kapa Khanpughi ah manggaw, Jerusalem gawnu k'thai ah ming cu, kei naw ani ah khan ah ka guk khai. Ani ah khan ah kei ah ming thai cun phi ka guk khai. 13“Khrihtabum gui-am Mumcha naw am thein gui cu nami hnga a om ung ngai ne nami ng'zak vai nei! 14“Laodicea Khrihtabum ah khankhaw chang-am ca gu ne peit law nei: “Shin ah ca cu Khanpughi ah tüisho gui ung om-maa ah kia ne, bekhüt ne, saksi akcang ah kiak ciah Amen ah m'cäi nak ah kiak ci. 15Nang ah bilawh cu kei naw ka hmat ci, kei naw nang cu kä na ng'liing kä na khiing ciah ka ning hmat ci. Nang cu na ng'liing baw vai, na khiing baw vai, ah kei naw ka ng'za hlük ci. 16Cun ung phi nang cu, kä ng'liing sagei, kä khing sagei ne, na awh pawlat ciah kia sei ka m'gawng ung kaa ka ning k'phüi lawk khai! 17‘Kei cu ka ng'bühmang ci, kei ung a i phi kä hlü ci’ na cik ci, cun ung phi nang cu a i hlawk ah dukhaih ne m'gein vai ah na kiak cu kä na hmat ci. Nang cu dukhaih ne a i kä suisa ne, a i kä hmuteng ne na om ciah chang nei. 18Cun ah kia sei na bühmang nak vai ah kei ah ghui akcang cu na k'hleih law vai ah ka ning m'cäi ci nei. Na k'plui ci kia ne nang aa nak na shung nak vai ah sui k'theing la namik am dei nak vai ah mik m'tui nak cu kei ah na khleih law vai nei. 19Kei naw kam hni ah chang phung cu akat nak m'kyuk ne ka mcäi ci. Cun ah kiasei kat nak ung kaa ng'hlat law ba ne, chang na ne na om vai nei. 20Ngai ä! Kei cu m'kawt ung ng'düi ne shoh ka khäk ci, kei ah k'aw ng'za ne shoh ak hmawng ciah im ung, kei cu va lut ngä sei, ani awn atäng ah kani ei awk khai, ani phi kei awn atäng ah ei awk khai. 21Kei cu näng nak gah ne Kapa ah mang kiaang ung ani awn atäng ah kani ngoh ah mäih ah näng nak gah ciah chang cu ka mang kiaang ung ka pei ah a ngoh nak vai ah a khin cu ka pek khai nei. 22“Khrihtabum gui-am Mumcha naw am thein gui cu nami hnga a om ung ngai ne ng'za vä!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\