ROMAN 1

1Khanpughi naw Thu Ni shäu khai ah ghü ne am'düih, Jesuh Khrit ah chang shäm, kei Paul naw ca ka gu lawk ci. 2Cau pui ge ung Khanpughi naw, Thu Ni cu a purofet gui ung pek khai ah a shaitaak cu Cacim Theing ung om ci. 3Cun cu Khanpughi ah Htapa, mi Bawipa Jesuh Khrit ah mawng ah kya ci; Ani cu ak hnicim chang nak ah David ah ng'shon ung ng'tüi lawk ci; 4Ak khan chang theing nak ah, Khanpughi ah Htapa ah a kiak cu ang dang vai ah Khanpughi naw abämang hlüngtai nak awn sih nak ung kaa thawh ba sak ci. 5Khanpughi naw ani ung ang düihpüi ah kyak nak vai ah akhin k'ni cu na pe ne, kho avan ung, chang avan naw Khanpughi cu zum ne ami läk vai ah kei cu m'düih ne na tüi ci. 6Rom gawnu ung nami om ciah nang mi cun phi Jesuh Khrit ah chang gui ah Khanpughi naw a ning khü gui pyi ah ka sei, cun ah chang gui ah k'um ah nami kia pyi ci. 7Cun ah kia sei Khanpughi naw ning m'hni gui ne aning khü gui pyi ah Rom Khrithabum am shin ah ca cu ka ning guk law gui nei. Mi Pa Khanpughi la Bawipa Jesuh Khrit naw m'geinsei nak la dimdeeih nak cu ning pe gui sä. 8Khomdek khan avan ung nang mi ah zum nak ng'za pyi ci gui ah kia sei, ak htük bäih ah Zesuh Khrit ah ming ung Khanpughi cu kam hlüngtai ci. 9Ahtapa ah mawng Thu Ni shäu ne pyein ne, kam lung kyong avan ap ne, Khanpughi ah khuut cu ka bik ci. 10Kei naw ka taigü khin päng ung ka ning shüm gui cu Khanpughi naw hmat ci. Khanpughi naw ang zak hlü a om ung kä shou pha sei nang mi ah om nak ah ka gawk law vai ah ka taigü ci nei. 11Nami k'thamah nak vai ah mumcha hrilham cu ning pai tu gui hlü ne, ang htei ah ka ning hmu gui hlü khäät ci. 12Cun ah ka pyein cu nangmi la kei, atäng ah mi ng'hmuh law ung, kei naw ka zum nak awn, nang mi naw nami zum nak awn, mi ng'hteihtang tu vai hmawk ah kyak ci. 13Nami shüm ba vai nei, phäinau gui aw, nangmi ah om nak ah ka lawk khai ah akda vei ka pawng ci nei, cun ung phi apipi cüngvawn nak om ci, chang pakhui hei gui ah lung ah ka bi nak ung ami ng'hlah law nak a om ah mäih ah nang mi ung phi a om vai ah ka ng'za hlük ci nei. 14Ng'awigi ci la ghaatghum ci, hmuhmat ci la kä hmuhmat ci, chang avan ah hmawk ah kei naw ka mawng nak ci kia sei; 15Rom gawnu ung nami om ciah nangmi am phi Thu Ni cu shäu ne ka ning m'thein gui hlü aih ci nei. 16Kei cu Thu Ni ung kam lung üp ngaih gep ci; cun ah Thu Ni cu zum ci gui ah, Jew chang gui la chang pakhui hei gui cu, a hun nak ah Khanpughi ah hlüngtai nak ah kia ci. 17Khanpughi naw chang gui, a i chaa ang düng sak gui ah mawng cu, Thu Ni naw m'dang ci: cun cu tün nak ung kaa naw khüt nak ung phleh khai ah zum nak bäng awn ah kia ci. Cun na kia sei, cacim ung, “Zum nak awn Khanpughi ung düng ciah chang cu ghing ne om khai,” ci ah om ci. 18Düng nak cu chang gui naw kä ami hmat vai ah cheishoh, shetkat nak gui ah khan ah, khankhaw ah khanpughi ah m'lung k'she nak a gawk ah mawng cu dang law pyi ci nei. 19Khanpughi ah mawng hmat vai gui phung cu, Khanpughi amät naw ahmat sak gui nak awn Khanpughi naw ngahmi cu m'kat gui ci. 20Khanpughi naw shin ah khomdek khan a tüi pian ung tün ne ani ah ng'täi ciah kä hmuh hningah hlüngtai nak la Khanpughi ah a kiak nak ah ang zung cu chang gui naw ang dang ah hmuk hmat ci gui. Cun ah ami hmuhmat cu Khanpughi ah tüi pian gui ami hmuhmat nak awn ah kia ci. Cun ah kia sei chang gui cu ami kat nak ah hmawk ah kä küi hlawt ci gui. 21Ngahmi cu Khanpughi hmat ci gui, cun ung phi Khanpughi ah bäkhäk nak m'hlüngtai khin ah kä m'hlüngtai ci gui. Ami m'hlüngtai nak vai sü ung a kholä ah kiak khai gui düt ngaih tüh ci gui, ngahmi ah ghawng ciah m'lung kyong cu hmüp nak naw küp zawp ci. 22Ngahmi naw ami mät cu hmuhmat ci gui ah ami pyein ung phi, akcang ah a i kä hmuhmat ci gui ah kiak ci: 23Kä si hning ciah Khanpughi khawihmah nak vai sü ung, si hning ciah chang, ni, k'phyu kha, khisa ni, k'phyu m'khaw ni gui ah müi gup gui düt piang ne khawihnah ci gui. 24Cun ah a mawng ung Khanpughi naw cun ah chang gui cu, ami m'lung kyong ah ng'zak hlü ah ami kyak nak vai la, tumat la tumat thui hmai nak ami bi nak vai ah nawng gui ci. 25Ngahmi naw Khanpughi ah ng'düng nak cu ak she awn m'thawng ci gui,ngahmi naw tüi sho ciah Khanpughi cu nawng en u ne, a tüi sho gui düt cu khawihnah ci gui. Cun ah Bawimang cu ang täi sei hlüngtai sä! Amen. 26Cun ah kya sei Khanpughi naw chang gui cu shekat pi ciah thuihmai nak ung ami hteh vai ah nawng gui ci. Hnumi gui cu pami la hnumi aè ng'zaw ng'koh man ah kä kya u ne, ami mät ng'zaw ng'koh ci gui. 27Pami gui cun phi hnumi awn ng'zaw ng'koh man ah kä kya u ne, ami htuktui naw ui gui sei, ami mät ng'zaw koh ci gui. Pami gui cu tumat la tumat thuihmai nak vai bi ne ami shekat ah hmawk ah hma m'kat nak cu gah ci gui. 28Cun ah chang gui cu Khanpughi kä shüm hmat u khätah, Khanpughi naw shekat nak ung nawng gui sei, kä a khin kä ak khaa ah kya lawk ci gui. 29Ngahmi cu shekat nak ahlühlü bi u ne, ngetngawng nak, shemshai nak, ng'zak hlü aih nak, om k'she nak, m'thüikhang nak, chang ngawn nak, ng'tuk nak, hleeihlak nak, ng'u hngeit nak, gui cu m'chei m'shoh ci gui. Ngahmi cu khleei u ne; 30chang ah mawng cu ak she ah pyein sak ci gui. Ami mät ng'shedam na tu u ne, chang ah ng'shei ne, khähgah ci gui. Shekha law pi k'täi khai ah ngaih tüh u ne, ami nupa ah thu phi kä ngai ci gui. 31A mi om she zawp sei, ami shaitaak ah phi kä om ci gui, ami paw chang phi kä chimgein ci gui. 32Cun ah om ciah chang gui cu sih nak ung hteit khai gui ciah Khanpughi ah thukhän cu ngahmi naw hmat ci gui. Cun ung phi, ami mät naw shin ah shekhaa gui ami bi bäng ah kä kyak ciah, a cun ah mäih bik ci gui cun phi k'cang nak ci gui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\