ROMAN 10

1Phäi nau gui aw, kei naw ka chang gui hun nak ami gah vai cu ka m'lung kyong avan awn ng'za hlü aih netah, ngahmi ah hmawk ah Khanpughi ah ka taigü ci nei. 2Ngah mi naw Khanpughi ami kyih aa ah mawng cu kei naw akcang hmat ne ka pyein ci nei. Cun ung phi ngahmi ah kyih aa nak ah lam cu kä ng'düng ci nei. 3Ngahmi naw, Khanpughi naw chang gui ang düng sak nak gui ah lam cu kä hmu u netah, cun ah lam ung kä hteh ah, ami mät naw k'tha na ne ami pian ah lam ung hteit ci gui. 4Bawi Khrit naw thukhän ah a khin cu ang pyi sak pyi ah kya sei, zum ciah chang nüng am Khanpughi ung ng'düng nak cu pe pyi ci nei. 5Mose naw thukhän läk nak awn, Khanpughi ung düng nak ah mawng a guk cu; “Thukhän ung thu küi läk ciah chang phung cu ghing khai,” ciah kyak ci. 6Cun ung phi cacim theing naw, zum nak awn Khanpughi ung düng nak ah mawng a pyein cu, “A u-ang khankho ah a hang kai kaw! (Cun cu Bawi Khrit hang khü vai ah kyak ci); 7“A u ang kaa khaw ah a zu kyum kaw! (Cun cu Bawi Khrit sih nak ung a thawh ba vai ah phawng vai ah kyak ci), ci ne nami mät naw nami mät kä nami ng'shi en vai. 8Cacim theing ah pyein hlü cu:Khanpughi ah ng'thu cu nami pei ah om ci; Cun ah thu cu nami m'gawng awn pyein ne, nami m'lung ung nami m'küm ci,” ciah kyak ci. Cun ah thu cu kei naw ka ning m'thein gui ah Khanpughi zum nak ah mawng ah kyak ci. 9Bawi Jesuh cu Bawipa nei, ci ne ng'kyaa ne, Ani cu Khanpughi naw sih nak ung kaa thawh ba sak ci nei, ci ne nami m'lung ung nami zum ah a kyak ung, nang mi cu hun nak nami gah khai. 10Mi zum ak awn Khanpughi ung ng'düng nak mi gah ne, mi ng'kyaa nak awn hun nak mi gah ci. 11Cacim theing ung, “A u chang phi Bawipa zum ciah chang cu thüisei nak kä om khai,” ciah om ci. 12Khanpughi cu hnicim chang van ah Bawipa ah kya ne, ani khü ne ng'zoi ciah chang phung am bämang ciah hrilham zuk m'kyum lawk ci. Cun ah kya sei, Jew chang, khui hei chang ciah m'khoichaa nak kä om ci. 13Cacim theing naw “Bawipa khü ne ng'zoi ciah chang phung cu hun nak gah khai,” ci ne pyein ci. 14Cun ung phi ngahmi naw kä ami zum ung a i chaa khü ne ng'zoi khai gui ang! Thu pyein kä a mi ng'zak ung, a i chaa zum khai gui ang! Thu shäu ne pyein ci kä a om ung, a i chaa ng'zak khai gui ang! 15Thu shäu khai a u naw kä a tüih ung, a u naw thu shäu ne pyein khai ang! Cacim theing naw, “Thu Ni zon lawk ciah thukpüi gui ah law nak cu ng'khän häih häih ci nei”, 16Cun ung phi Thu Ni cu chang van naw kä dou ci gui. Isaiah amät naw, “Bawipa, Keimi ah thu pyein cu a u naw zum ci ang!” ci ne pyein ci. 17Cun ah kya sei thu ng'zak nak awn zum nak cu lawk ci, Bawi Khrit ah mawng shäu ne pyein nak ung, thu cu chang naw ng'zak ci. 18Cun ung phi chang gui naw cun ah thu cu kä ng'za u ne ang! ka ning ng'shi gui hlük ci:Ngahmi naw akcang ah ng'zak ci gui.Cacim theing ung; “Thu Ni shäu ci gui ah k'aw cu khomdek khan avan ung Thang ne gawk ci; Ngah mi ah Thu m'kha cu kho cawi kheng ah khüt ne gawk pyi ci nei;” ciah om ci nei. 19Cun kawn ah ka ning shi ba gui hlü cu, 'Israel chang gui naw cun ah a mawng cu kä hmuhmat man u ne maa!Khanpughi naw Mose ung ak htük bäih ah am hlan nak cu; Kei naw ka khü ah chang pakhui gui cu mang ne Ka chang gui cu kam thüi sak gui khai; Chang pakhui k'she gui awn Ka chang gui cu kam lung k'she sak gui khai,” ci ah kyak ci. 20Khanpughi naw Isaiah am cun ah tai pi khai ah a thu pyein cu; Kei kä na shui ciah chang gui naw Kei cu na hmuk ci gui; Kei ah mawng kä k'tä, kä shui ciah chang gui naw Kei cu na khawihnah ci gui,” ciah kyak ci. 21Cun ung phi Israel chang gui ah mawng ung, “Kei na hnu ng'tuk püi ne, kei ah ng'thu kä läk ciah chang gui cu, kei naw amü ak hnüüp ka kut shäng ne ka na dou gui ci nei”, ciah Khanpughi ah ng'thu om ci, ci ne Isaiah naw pyein ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\