ROMAN 9

1Kei naw akcang ka pyein cu;kei ung Bawi Khrit om ci kya sei kei kä ka hleei ci. Mumcha Theing ah uk nak awn om ciah kam lung kyong naw kei kä ka hleei ah mawng cu dang sak ci. 2Kei cu ang htei ah ka thüi ci. Kam lung kyong ah ang täi sei zaica nak om ci. 3Ka chang gui, ka k'chi ng'chüng gui ah hmawk ah Khanpughi ah m'kyuk nak la Bawi Khrit awn ng'pai nak phi ka aut hlük ciah m'lung om ci nei. 4Ngahmi cu Khanpughi ah chang ah kyak ci gui;Khanpughi naw ngahmi cu a hta ah piang gui ne abämang nak cu hmuh sak gui ci:Bawipa naw ngahmi awn thukhän bik ci, ngah mi am thukhän pe gui ci;Ngah mi naw ak cang ah khawihnah ci gui;Ngahmi naw Khanpughi ah shaitaak gah ci gui; 5Ngah mi cu mingthang ciah Hebru hta ng'shon ah kyak ci gui. Bawi khrit cun phi hnicim chang pumsa ung ngah mi ah pakhui ah kyak ci. Ang tüi avan uk ciah Ka Khanpughi cu ang täi sei hlüngtai nak om sä! Amen. 6Khanpughi ah shaitaak cu zu kyavük düt ciah ka pyein ah kä kyak ci;a i ah kya sei ci ung Israel chang gui bäng Khanpughi ah chang gui ah kä kyak ci, chang khui hei gui phi Khanpughi ah chang gui ah kyak ci. 7Abraham ah hta ng'shon avan cun phi Khanpughi ah hta gui ah kä kyak ci gui. Khanpughi naw, “Nang cu Isaak bäng awn vah na ng'shon ba khai, ciah shaitaak ka ning pek ci,” ci ne Abraham cu kyak nak ci. 8Abraham ah hta ng'shon avan cu Khanpughi ah hta gui ah kä kyak ci, Khanpughi ah shaitaak awn ng'tüi lawk ciah chang gui cun vah, Abraham ah hta ng'shon akcang ah kyak ci gui. 9Khanpughi naw, “A khin a küm law ung kei ka lawk khai, Sarah cu k'pami hta ah hta lawk khai nei,” ci ne Abraham am shaitaak nak pek ci. 10Cun kawn ah Rebekka ah hta goi cu Mi pughi Issak awn ani hta goi ah kyak ci. 11Ngahni kä ng'tüi law pha ni ne, ak ni ak kaa kä a ni bilawh pha ung Khanpughi naw, Rebekka am, “Na hta ng'vai pi naw, ak hmaw pi cu hnün thawh pek khai nei,” ci ne kyak nak ci. Cun ah a pyein cu Khanpughi naw amät ah ng'zak hlü ah a hta tumat a ghü a mawng cu am dang ah kyak ci. Khanpughi naw cun ah abi cu, chang ah bilawh nak teng ne a ghü ah kä kyak ci, amät ah m'hni ah ghü ne a khü ah kyak ci. 13Cacim theing ung; “Kei naw Jakop cu ka m'hni ci, Cun ung phi Esau cu ka gen ci,” ciah om ci. 14Cun ung Khanpughi kä taga ciah mi pyein khai ang!Cun ah kä kyak ci. 15Khanpughi naw Mose am, “Kei naw ka chimgein hlü cu ka chimgein khai, Kei naw kam hteihtang hlü cu kam hteihtang khai,” ci ne kyak nak ci. 16Cun ah kya sei Khanpughi ah ghü nak cu, chang ah ng'zak hlü la bilawh nak awn ah kä kyak ci, Khanpughi ah chimgein nak awn ah kyak ci. 17Khanpughi naw Egypt ghangpughang Pharaoh am, “Kei naw nang ghangpughang ah ka ning m'düih cu, nang awn ka hlüngtai nak cu m'dang ne, m'dek ah khan avan ung kei ah ka hluicang nak cu a gawk vai ah hmawk ah kyak ci,” ciah a kyak nak cu cacim theing ung om ci. 18Cun ah kya sei Khanpughi naw ak chimgein hlü cu chimgein ne, a lingkeng sak hlü cu lingkeng sak ci. 19“Cun ah a kyak ung Khanpughi naw a i chaa chang gui cu m'kat gui khai ang! A u naw Khanpguhi ah ng'zak hlü cu hnu ng'tuk püi hlawt khai ang!” ci ne na ng'shi hlük ciah chang om khai nei. 20Teih püi aw, nang cu a u ah kya ne, Khanpughi cu, cuk chaa na ng'shi hning vai ang!A tüi sho ah chang naw, tüi sho ciah Bawipa cu, “A i ah kya sei, nang naw kei cu shin chaa ah na na tüi sho ang,” ci ne ng'shi hning khai ang! 21K'am sheh ci naw k'am m'dek cu amät ah ng'zak hlü ah piang hning ciah kä kya ne ang! Ani naw k'am m'dek tumat awn, akni akshe, am hni ah sheh hning ciah kä kya ne ang! 22Khanpughi ah bi cu a shin ah mäih bä ah kyak ci. Khanpughi naw am lung k'she nak cu ng'dang sak ne, a hlüngtai nak cu ang thang vai ah ng'za hlük ci. Cun ung phi am lung k'she nak ung di maih ci gui ah khan ah ang htei ah hnimgein nak om ci. 23Cun kawn ah Khanpughi cu ak chimgein gui ah chang gui naw, chünla ciah a bämang nak ami hmuh vai ah ng'za hlük ci. Cun ah chang gui cu Khanpughi ah bämang nak ami gah tu vai ah Khanpughi naw a pian tham gui ah kyak ci. 24Mik mi cu Khanpguhi ah na khü ah chang gui ah mi kyak ci. Khanpughi naw mik mi a na khü nak gui ung, Jew chang gui ung kaa bäng ah kä kyak ciah, chang khui hei gui ung kaa phi khü gui ci. 25Hosea ah ca guk ung Khanpughi naw; “Kei ah ka chang ah kä kyak ci gui cu ka chang ah ka khü gui khai; Kä ka m'hni ah chang pakhui gui cu, Ka m'hni ah chang pakhui ah ka khü gui khai; 26“A i kho ah phi nang mi cu kei ah chang ah kä nami kyak khai, ci ne a kyak nak gui ah chang gui cu, Ghing ciah Khanpughi ah hta gui nei, ciah khü gui vai nei,” ci ne pyein ci. 27Israel chang gui ah mawng cu Isaiah naw, “Israel chang gui cu, tuinu kem ah laigin k'chü ah ami da ung phi, ngahmi ung kaa chang api naw vah hun nak cu gah khai gui. 28A i ah kya sei ci ung Khanpughi naw khomdek khan ah chang gui cu, ang ghit ah m'khoi m'chaa gui khai, ci ah mawng ah kyak ci,” ci ne pyein ci. 29Cun kawn ah Isaiah naw, “Hlüngtai pi k'bäih ciah Khanpughi naw, mi pakhui kä a maih vai ah mi hta ng'shon gui cu kä a nam gein gui vaisü ung, mik mi cu Sodom la Komorah ah mäih ah mi kyak khai süte,” ci ne a pyein ah mäih ah kyak ci. 30Kei mi ah pyein hlü cu shin ah kyak ci, Khanpughi ah ma ah ng'düng vai ah kä k'tha nak ciah khui hei chang gui cu, ami zum nak awn Khanpughi ung ng'düng nak gah ci gui. 31Cun ung phi Khanpughi naw a ghü ah chang gui cu, Khanpughi ah ma ah ng'düng nak vai ah thukhän cu shui u ne phi kä hmuk ci gui. 32A i ah kya sei ci ung ngahmi cu Khanpughi ami zum nak ung kä ng'düi u ne, ami mät ah bilawh nak ung ami ng'düih ah phäh ah kyak ci. Cun ah kya sei ngahmi cu cacim theing ung om ciah lung ung ng'vawn ne ng'täng ci gui. 33Cacim Theing ung; “Teng vä, chang gui naw ami ng'vawn nak vai ah, lung tumat cu Zion m'htung khan ah ka m'shän khai nei, Chang gui cu cun ah lung ung ng'vawn ne ng'täng khai gui nei. Cun ung phi Lung ah kyak ciah Bawi Khrit zum ciah chang gui cu, a i zah ung phi ami thüisei nak kä om khai nei,” ci ah om ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\