1 KORINTUS 14

1Kukuruake kam nuntut baga, besiake kam panguruat Ketsat, sara pei panguruat masisegeake katuareman sibara ka Taikamanua. 2Sipaninibo ka nganga kiseiet ta ka sirimanua ipaninibo ka Taikamanua le; ta poi anai siagai nia, pakeleat le ititiboi sibara ka Ketsat. 3Tapoi sipasisesegeake katuareman sibara ka Taikamanua ka sirimanua le ipaninibo, masipaeru, masinganturu samba masipusuibi. 4Sipaninibo ka nganga kiseiet geti, tubunia le ipaeeru, tapoi sipasisesegeake katuareman sibara ka Taikamanua masipaeru paamian. 5Kuoba, bule sangamberimui manibo ka nganga kiseiet, tapoi bulat besiakenen bule nupoiliat kam katuareman sibara ka Taikamanua. Aipoi sipamomoiliat katuareman sibara ka Taikamanua pei le abeu ka sipaninibo ka nganga kiseiet, sarat ke moi ikolouake siniboinia, bule moi ipaeru paamian. 6Oto sasaraina, moi bai aku ka kam manibo ka nganga kiseiet, apa uktukmui, ke ta bai kusegeake ka kam pamoilianan Taikamanua ele puaagai ele masisesegeake katuareman sibara ka Taikamanua ele panganturat? 7Makere kele nauakenen sitaipueenga tapoi sipunanau, pasikatnia suling ele gitar, ke ta mabaggei naunia, kipa ituaagai ngangan suling ele ngangan gitar? 8Ele ke munau pipiau sitaipulelelek, kasei te masipatatarek tubu mei pasaggak? 9Kisedda leu te kam sipaninibo ka nganga kiseiet, ke ta nukau kam nganga simakolou, kipa raaagai nia sirimanua siniboimui? Limai siboboi le tiboietmui ka rusa. 10Ai maigi ngamata nganga ka polak nene; kenanen kisedda ta anai si ta katukolobat. 11Tapoi ke ta kuagai katukolobat nganga nenda, bailiu aku sasareu ka sipaninibo samba sipaninibo bailiu sasareu kaku. 12Kisedda leu ka kam: Anubesiakean kam panguruat Ketsat, tapoi sisaliu nene kau nubesiake kam masipakei nia masipaeru paamian. 13Kalulut nene, kasei sipaninibo ka nganga kiseiet, kau ipanindou, bule moi leu ikolouake nia. 14Aipoi ke manindou aku ka nganga kiseiet, ketsatku le maninibo, paatuatku geti taa. 15Oto kipa le kugagalai? Manindou le aku ka bagat ketsatku, tapoi manindou leu aku ka bagat paatuatku; muurai aku ka bagat ketsatku, tapoi muurai leu aku ka bagat paatuatku. 16Ke sarat ka bagat ketsatnu bai nupasisuraake, kipa te iooi rakua "amen" ka sisuraakenennu sia sikuddu ka parurukat ke ta raagai sikuam? 17Aipoi kenanen maeru ngangan pusurakatnu, tapoi sabagei ta isusuruake. 18Sura le kukua ka Taikamanua, lulut momoi kupanibo ka nganga kiseiet bele pei kam sangamberimui. 19Tapoi ka bagat parurukat paamian koba pei le masitiboake lima tiboiet siooi raagai kolou bule kupanganturu leu sabagei, bele pei pulu ribu tiboiet ka nganga kiseiet. 20Sasaraina, buian ibailiu kam tatoga ka pupaatuananmui; ka pagalaiat pujojo geti eddangannia ibailiu kam kele tatoga, tapoi ka pupaatuanan kau ibailiu kam sikebbukat. 21Ka bagat Surukat atusuratnake, "Kukakau te sirimanua sipunganga nganga bagei samba biboda sabagei punu tubuku masipatiboake bangsa nene, tapoi kenanen kisedda ta leu raaarepi aku," ngangan Tuhan. 22Oto panguruat nganga kiseiet ia te toggaiat, ta ka simatonem baga, ka sitaimatonem baga le. Panguruat masisegeake katuareman sibara ka Taikamanua geti ia te toggaiat, ta ka sitaimatonem baga, ka simatonem baga le. 23Oto ke bai sangamberi paamian paruru sia sangamberida samba sangamberida manibo ka nganga kiseiet, lepa guru sirimanua sabagei ele sitaimatonem baga, ta pa rakukua kam siroro? 24Tapoi ke sangamberi masisegeake katuareman sibara ka Taikamanua, lepa guru sia sitaimatonem baga, ele sirimanua sabagei, bailiu sangamberi masikau nia iseseake jonia samba sangamberi masiaseake nia; 25bailiu sangamberi simalipput ka paatuatnia toila, samba kalulut nene purapponangan masipanindogi Taikamanua samba imunengake, "Bulatnia ai Taikamanua ka talagamui." 26Oto kipangan le sasaraina? Ka teteret paruru kam, ai ka sisara urai pasiumun, ka sisara nganturat, ka sisara pasipoilianan, ka sisara manibo ka nganga kiseiet, ka sisara masikolouake nganga kiseiet; tapoi sangamberinia kau kam masipaeru. 27Ke ai sipaninibo ka nganga kiseiet, metnangan rua ele simaiginia telu sirimanua samba pasasara, samba buita ai sara sipasikokolouake. 28Ta geti anai sipasikokolouake, kau le ipumengmeng ka bagat parurukat paamian, ka tubunangan le samba ka Taikamanua ipaninibo. 29Pagalaiat sipamomoiliat katuareman sibara ka Taikamanua geti, rua ele telungan le sia maninibo, sabagei masipatuptup siniboira. 30Tapoi ke bara pasipoilianan ka sisara bagei sipukukuddu sedda, oto siboiki nenda kau ipumengmeng. 31Aipoi momoi sangamberi masisegeake katuareman sibara ka Taikamanua pasasara, bule sangamberimui masigelai samba ituppai tonem bagamui. 32Panguruat pasipopoiliat katuareman sibara ka Taikamanua buita rapasikeli sia sipasisesegeake. 33Aipoi Taikamanua ta ioba gaugau, aban le. Kele ka sangamberi paamian sipunenan, 34tainanalep buita mumengmeng ka bagat parurukat paamian; aipoi ta tuobaake sia manibo, buita masireddet le sia, kele sikuat ka Surukat leu. 35Raoba geti masigelai apa pa, ai leu ranounou nia ka taimanteura ka lalep; aipoi ta mateu ka tainanalep manibo ka bagat parurukat paamian. 36Ele ka kam pa aitaddaake tiboiet Taikamanua? Ele sarat ka kam le pa aitusegeake tiboiet? 37Ke ai kasei pa siaddeake tubunia sipasisesegeake katuareman sibara ka Taikamanua ele sibara panguruat puketsanan, kau iagai simakolou sikuaku ka kam nene patonekat Tuhan te. 38Tapoi ke ta ipuletsei, ba puleletsei kam nia ka sia. 39Oto sasarainangku, besiake kam masisegeake katuareman sibara ka Taikamanua, samba ta leu tukera sia sipaninibo ka nganga kiseiet. 40Tapoi sangamberinia kau itugalaiake simasuru samba siripot aturan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\