1 KORINTUS 15

1Kineneiget kuparepdep ka kam sasaraina pagalaiat Katuareman Simaeru sipaarepku ka kam, samba sinilomui, samba amaronan nupurio kam ka bagania. 2Kalulut nia leu aituarauake kam ke maron bai nuukkaake kam tiboiet sipaarepku ka kam; ke ta kisedda siboboi le putotonem bagamui. 3Aipoi bulat sabeunia akusegeakean ka kam, samba siniloku leu, ia te amateian Kristus lulut jota, siripot Surat Sipunenan, 4samba aturateiakean nia, samba atusurungan nia ka gogoi sikatelunia, siripot Surat Sipunenan; 5samba aipatoilaan tubunia kai Kepas, lepa ka sipasiuluinia sipulurua. 6Lepa nenda patoilanangan minca tubunia ka sasaraina silima ngotu legei sangakerekat. Maigi pei le sia sipuririmanua teret kineneiget, sabagei geti amateian sia. 7Lepa patoilanangan tubunia kai Yakobus, lepa ka sangamberi tai apostel. 8Bulat pasilepania patoilanangan leu tubunia kaku kele toga siputututu mata sitaiaili laggo. 9Aipoi aku le simakope epe ka sangamberi tai apostel, kalulut akukukuru poi paamian Taikamanua. 10Tapoi kalulut kiliu bagat Taikamanua, bailiu kele kisean aku kineneiget, samba kikiliuna aku ta siboboi. Bailoknia, saliu pei le pugagalaira sangamberida pugagalaiku; tapoi ta leu aku, kiliu bagat Taikamanua le aipaalei aku. 11Oto ele aku, ele sia, kisedda te pungangantomanmai samba kisedda numatonem kam baga. 12Oto ke kupaarep kai katususurut Kristus ka simamatei, kipa te ibabara ka talagamui sipasikukua ta anai katusuruatda simamatei? 13Ta bai anai katusuruatda simamatei, Kristus leu ta atusuru. 14Tapoi ke ta bai tusuru Kristus, siboboi le ngantomanmai samba siboboi leu tonem bagamui. 15Saliu pei le nenda, bulat apabokongan kai ka pagalaiat Taikamanua, kalulut kumunengake kai susuruakena Kristus -- oto ta aisuruake nia, ke bulatnia bai ta tusuruake simamatei. 16Aipoi ke ta bai tusuruake simamatei, Kristus leu ta tusuruake. 17Samba ke ta bai tusuru Kristus, siboboi le tonem bagamui samba ai pei le kam muririmanua ka bagat jomui. 18Kisedda bai, simamatei ka bagat Kristus leu, limai le sia. 19Ke sarat puririmanua ka polak nene le tapukaronan kam ka Kristus, oto sita le bulat simakope kasisibbu ka sangamberi sirimanua. 20Tapoi bulatnia atusurungan Kristus ka simamatei, sikebbukat ka sangamberi simamatei. 21Aipoi kele kalulut sara sirimanua bara kamateiat, kisedda leu kalulut sara sirimanua bara katusuruat. 22Kele kalulut pasambaat kai Adam sangamberi sirimanua matei, kisedda leu et kalulut pasambaat ka Kristus sangamberi sirimanua murimanua. 23Tapoi senen sirimanua siripot patunanda: Boiki Kristus; lepa siangan bakkatnia ka gogoi kaoijanannia. 24Lepa bara kalepakatnia, ia te teteret isegeake Purimataat ka Taikamanua Ukkui, lepa aitataake sangamberi pupamarentaat, pugegeat samba puroron. 25Aipoi buita murimata le nia, teret ikau Taikamanua sangamberi saggaknia kalak rerenia. 26Saggak sikateitei sikalaakenennia ia te kamateiat. 27Aipoi sangamberinia aikalaakean Taikamanua bailiu kalak rerenia. Tapoi ke ikua, "sangamberinia aikalaakean", kolou, nia sipasikakalaake sangamberi bailiu kalak reret Kristus ta ioorak nia. 28Tapoi ke amakalangan sangamberinia ka tubut Kristus, oto nia leu kele Toga ikalaake tubunia ka tubut sipasikakalaake sangamberinia ka tubunia, bule Taikamanuangan le sangamberinia ka bagat sangamberinia. 29Ke ta tusuruake sia simamatei, apa kaura nia sirimanua turau sia punu tubuda simamatei? Ke bulatnia bai ta tusuru sia simamatei, raoba kodda turau sia punu tubuda simamatei? 30Ka kai leu, angoi kukakau kai tubumai ka bagat gejat baga senen tetere? 31Kukua nia sasaraina, senen gogoi le kuorik kamamatei, katuumunanku kalulut kam ka bagat Kristus Yesus, Tuhanta. 32Ke sarat kalulut pusisirimanua le bai akulaba tarimeu simasakbak ka Epesus, aponia uktukku? Ke ta bai tusuru sia simamatei, kauan "mukom samba muloan le sita, aipoi mancep matei sita." 33Bui numapepe kam! Paaleiat sikatai masipakatai paraboat simaeru. 34Toiliake kam paatuat simaeru samba baan gagalai kam jo! Aipoi ai piga pa ka talagamui sitaiagai Taikamanua. Kukukua nia nene, bule numaila kam. 35Tapoi ai pa sipasinonounou, "Kipa te ratusuru simamatei? Samba kipa tubuda raoi minca?" 36Kam sitaiagai paatuat! Karamen sikaramakenennu, ta muririmanua, ke ta matei nia boiki. 37Samba sikaramakenennu nenda ta te tubut uremen siputututu, tapoi luiku sibaba le, ele gandum pa, ele luikut bagei. 38Tapoi Taikamanua masikau ka sia tubu siripot teu bagania, samba ka senen luiku ikau tubunia ka sia. 39Ta te makere sangamberi akkula; akkulat sirimanua ta makere ka akkulat tarimeu; sara le akkulat uma, sara le akkulat iba. 40Ai putubuat manua samba ai putubuat polak; tapoi latsat putubuat manua ta makere ka latsat putubuat polak. 41Sara le latsat sulu, sara latsat laggo, samba latsat laggo ta makere ka latsat panyanyat, samba latsat panyanyat sara ta makere nia ka latsat panyanyat bagei. 42Kisedda leu te pagalaiatnia katusuruatda simamatei. Tukaramake simaaanau, tusuruake sitaimaaanau. 43Tukaramake sitaimalatsat, tusuruake simalatsat. Tukaramake simasaggo, tusuruake simaron. 44Sikaramakenen ia te tubu puakkulakat, sisuruakenen tubu puketsanan. Ke ai tubu puakkulakat, ai leu tubu puketsanan. 45Kele sitususurat ka Surat Sipunenan leu, "Sirimanua siboiki ia te si Adam bailiu sibaraakenen sipuririmanua," tapoi Adam sikateitei bailiu ketsat sipasiririmanuaake. 46Tapoi siooi siboiki ta tubu puketsanan, tubu puakkulakat le; pasat nenda ia pei oi tubu puketsanan. 47Sirimanua siboiki sibara ka abut polak le samba muparaboat polak, sirimanua sikarua geti sibara ka sorga le. 48Sirimanua sibara ka polak makere sia kele sirimanua sibara ka abut polak samba sia sipuririmanua ka sorga makere kele nia sibara ka sorga. 49Samba kele papakeita putubuat sirimanua sibara ka abut polak, kisedda leu tapapakei geti putubuat sibara ka sorga. 50Nene le kuanenku ka kam sasaraina: akkula samba logau ta iikepmake Purimataat Taikamanua samba simaaanau ta iikepmake sitaimaaanau. 51Arep kam kukua ka matamui pakeleat: ta sangamberita mamatei, tapoi sangamberita tusisili le geti, 52ka bagat sangapeipeikat mata, ka teteret ipunau pipiau sikateitei. Munanau poi pipiau samba simamatei tusuruake ka bagat taimaaanau samba sita sangamberita sili itusili. 53Aipoi simaanaget nene buita ipakei sitaimaanaget samba simamateiet nene buita ipakei sitaimamateiet. 54Ke aipakeian simaanaget nene sitaimaanaget samba simamateiet aipakeian sitaimamateiet, puailinangan tiboiet Tuhan sitususurat ka Surat Sipunenan: "Kamateiat, aigukngan nia kamanangan. 55Oi kamateiat, kaipangan ne kamanangannu? Oi kamateiat, kaipangan ne pasorom?" 56Pasorot kamateiat ia te jo, samba geget jo ia te Surukat. 57Tapoi sura le ka Taikamanua sipasiaake ka sita kamanangan kalulut Tuhanta Yesus Kristus! 58Oto sasaraina kilibet bagaku, kau numaron kam, bui ipageugeu kam, samba kau imariuriu ngamangmui ka galajet Tuhan, nuagai poi kam, saggot tubumui ka bagat Tuhan ta musisiboboi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\