1 KORINTUS 4

1Pagugulet Kristus le addeake kam kai, sinegeakenen masipasikeli pakeleat Taikamanua. 2Ka kalepakatnia gabaet ka tubuda sipupapasikelat kele nene, ia te buita katoneman le sia. 3Kaku geti ta anai galainia, kam pa masiukum aku ele pakarot sirimanua; beringan aku leu ta kuukum tubuku. 4Ta tedda iagai tubuku apa pa seleku; tapoi ta kalulut nenda ikakau aku maroipo. Sipasiuukum aku geti si Tuhan le. 5Ianenda, bui nupasiukum kam ta ka teterenia, ke tapei amoi si Tuhan. Nia le masitotoroiji simalipput ka bagat pugepgeman samba masipatotoila isiat paatuat. Sedda pei te senen sirimanua masisilo katuumunan sibara ka Taikamanua. 6Sangamberinia nene sasaraina, ka tubuku samba kai Apollos le kuoorakngake nia kalulut kam, bule sibara ka kai nugelai kam: "Bui nusaliuake kam sitususurat," bui ibara ka kam sibuakngake tubuna ka bagat masiabeuake sisara, masipabele sabagei. 7Kasei poi amasipabaggei ekeu ka sabagei? Samba aponia sibabara ka tubum, ta sinilonu ka Taikamanua? Oto ke sinilonu le, angoi nuumunake tubum, nukau tubum kele ke sitaipaninilo? 8Amaektekngan kam, amakayongan kam, aibailiuan kam rimata, kai taa. Keleu pa bulatnia ibailiu kam rimata, bule kai leu bailiu rimata, tapurimata sambata. 9Aipoi siripot sipaatuku, kai tai apostel aikauan kai Taikamanua ka kudduat sikateitei, kele sirimanua siukumakenen matei, kalulut aibailiuan kai ikbungenda taikalopak, samalaika samba sirimanua. 10Kalulut Kristus, sitaiagai paatuatnan le kai, kam geti simasiku paatuat ka bagat Kristus. Simasaggo le kai, kam geti simaron. Kam umunakenen, kai geti paloloiet le. 11Pat aili teret kise, sipulalaje samba simaoggou le kai, sipububulutut, boboket samba ta anai kudduat simariuriu; 12kumomoake kai tubumai mugalai masigaba purimanuaiat. Rapakuaiji kai, kusukatnake kai sia; rapaoreji kai, tenan le kai omake; 13rapaloloi kai, kualegi kai ka tiboiet simaleppet; kele paporapora ka polakngan le kai, samba kele abut apa pa, aili teret kise. 14Ta te masipakaila kam kususuratnake surat nene, masiaseake kam le, kele tatoga kilibet bagaku. 15Aipoi kenanen ai pulu ribu gurumui ka bagat Kristus, ukkuimui geti ta maigi. Aku le poi sibailiu ukkuimui ka bagat Kristus Yesus kalulut Katuareman Simaeru sipaarepku ka kam. 16Oto kutubbui kam: ului kam aku! 17Ia te lulunia akukoiniake ka kam si Timoteus, togaku kilibet baga samba simatopit ka bagat Tuhan. Nia te masiparerepdep kam puririmanuangku ka bagat Kristus Yesus, kele sigelaiakenenku kaipa kaipa ka senen paamian. 18Ai piga pa ka talagamui simabuak paatuat, ka bagada poi taan momoi aku ka kam. 19Tapoi momoi aku simaruei ka kam, ke iteuake bai si Tuhan. Sedda te kuagai nia, pagalaiat ronda sia simabuak paatuat, ta sarat tiboietda. 20Aipoi Purimataat Taikamanua ta ka tiboiet, tapoi ka gege le. 21Apa le siobamui? Ka bagat bobobo kuoi ka kam, ele ka bagat nuntut baga samba paatuat leppet baga?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\