1 KORINTUS 7

1Masialegi pagalaiat sikuamui ka surat, maeru ka simanteu ke ta mutalimou nia. 2Tapoi kalulut tujago tubu ka puumunan, maeru pei le senen simanteu ai sinanalepnia samba senen sinanalep ai simanteunia. 3Simanteu kau igalaiake pasikelatnia ka sinanalepnia, kisedda leu sinanalep ka simanteunia. 4Sinanalep ta nia sibakkat teu ka tubunia, simanteunia le; kisedda leu simanteu ta nia sibakkat teu ka tubunia, sinanalepnia le. 5Bui nupaareu kam tubumui, simanteu ka sinanalepnia, sarat ke ka keret bagamui piga pa ujunia geti, bule ibara oggak ka kam manindou. Lepa toili minca kele simareirei, bule ta isibo kam Sanitu, kalulut ta nuomake kam bagamui. 6Tapoi sikuaku ka kam nene ta parenta, nganturat le. 7Siobaku bai nia, sangamberi sirimanua kele aku; tapoi senen sirimanua masisilo siripot panguruat Taikamanua ka tubuda le, sisara panguruat nene, sabagei panguruat nenda. 8Tapoi ka sia sitaiputatalimou samba ka sipululumang kukua ka sia, maeruan ke rariuriuake kele aku. 9Tapoi ke ta moi raomake tubuda, kau raputalimou; aipoi maeru pei le mutalimou, bui ramakatai. 10Ka sia siputatalimou, ta aku, si Tuhan le masiparentaake; sinanalep ta momoi ikaddiuake simanteunia. 11Tapoi ke ikaddiuake geti nia, buian ipusimanteu; ke ta toili nia ka simanteunia. Kisedda leu simanteu ta momoi isaraake sinanalepnia. 12Ka sabagei, aku, ta si Tuhan masikua: ke ai tai Kristen sipusinanalep ta tai Kristen, samba sinanalep nenda ioba rapulalep, bui isaraake nia. 13Samba sinanalep sipusimanteu ta tai Kristen samba simanteu nenda ioba rapulalep, bui ikaddiuake simanteu nenda. 14Aipoi simanteu sitaimatonem baga tupuneni kalulut sinanalepnia samba sinanalep sitaimatonem baga tupuneni kalulut simanteunia. Ta bai kisedda, simalolit le tatogamui, tapoi kise geti tatoga sipunenan le sia. 15Tapoi ke ioba geti sitaimatonem baga pasara, eddangannia; ka bagat nene saraina ele samaniu ta leu tuappara. Tapoi aisogaian kam Taikamanua murimanua ka bagat aban. 16Aipoi kipa nuagai nia sinanalep, ele anupasikelingan puririmanuan simanteunu? Ele kipa nuagai nia simanteu, ele anupasikelingan puririmanuan sinanalepnu? 17Senen sirimanua kau siripot rubeiat siteuakenen Tuhan puririmanuania, kele ka teteret aisogai nia Taikamanua. Nene te aturan akupatone ka sangamberi paamian. 18Ke alepaan sunat itusogai nia, buian iputata sunatnia. Samba ke tapei atusunat itusogai nia, buian ipusunat. 19Aipoi musunat ele ta musunat ta anai pagalaiatnia; masireddet patonekat Taikamanua le besiakenen. 20Senen sirimanua kipa pagalaiat tubunia ka teteret aisogai nia Taikamanua, kiseddangan te nia. 21Pagugulet ekeu ka teteret aitusogai ekeu? Ba puuku! Tapoi ke moi geti nubela ka pupagugulenan, maeru leu. 22Aipoi kasei sinogai Tuhan ka teteret pagugulet pei le nia, sipuuja samba bakkat Tuhan le nia. Kisedda leu et ke sipuuja nia itusogai, pagugulet Kristus le nia. 23Aipoi makeppu sakimui aisaki kam Taikamanua. Oto buian ibailiu kam pagugulet sirimanua. 24Sasaraina, senen sirimanua kipa pagalaiat tubunia aitusogai nia, kiseddangan te nia riuriu ka matat Taikamanua. 25Ka pagalaiat taiokko geti ta anai parenta akusilo kai Tuhan. Tapoi pinaatuku le kuake siripot katonemiet baga, kalulut pukakatekina aku baga si Tuhan. 26Kupaatu kalulut pugejaat baga kineneiget, maeruan ke kisean te sia sirimanua. 27Amusinanalepman ekeu? Ba bebesiake pasara! Ta anai ekeu musisinanalep? Ba bebesiake musinanalep! 28Tapoi ke mukebbukat ekeu, ta majo ekeu. Samba ke mutalimou siokko, ta anai jonia. Tapoi sia nene raoorikngan te gejat baga ka putubuat; oto kaku kuareuake kam ka gejat baga nene. 29Nene le kuanenku sasaraina: tetere amalegerengan! Oto ka bagat tetere sipulelegei nene, bule sia sipusinanalep, kau ragalaiake kean le sitaipusisinanalep; 30samba sipusosou kean le sitaipusosou; samba sipuaangka baga kean le sitaipuaangka baga; samba sipasasaki kean le ta anai sinakida; 31samba sia sipasipapakei bibilet polak nene kean le ta anai rapapakei. Aipoi polak kele siagaita nene, tusasabau le. 32Siobaku si ta karat baga nupurimanua kam. Sitaipusisinanalep imuineake paatuatnia ka pagalaiat si Tuhan, kipa imaangka bagat Tuhan ka tubunia. 33Sipusisinanalep, imuineake paatuatnia ka pagalaiat polak, kipa iangkaake bagat sinanalepnia; 34bailiu murua paatuatnia. Sinanalep sitaiputatalimou samba taiokko ramuineake paatuatda ka pagalaiat si Tuhan, bule ipusipunenan tubu samba ketsatda. Tapoi sinanalep siputatalimou imuineake paatuatnia ka pagalaiat polak, kipa iangkaake bagat simanteunia. 35Sangamberinia nene uktukmui le kukukua nia, ta masikau pasailaat ka kam, tapoi bule nuagai le kam sipasesese samba simaeru, samba nupasikeli kam pasikelat kai Tuhan si ta pasailaat. 36Tapoi ke kasei pa masipaatu ta mateu sigalaiakenennia ka siokko nounogetnia, ke abeuan puookkonia, samba ke bulat ipaatu buita mutalimou le sia, kauan raputalimou ke ioba; nene ta jo. 37Tapoi kasei pa ke amaronan aiteuake ka paatuatnia ta itatalimouake siokko nounogetnia, samba teunia nene ta sipaksa, samba maron nia masijago tubunia, maeru le sigalainia. 38Oto siputatalimou ka siokkonia maeru sigalainia, samba sitaiputatalimou ka siokkonia sara pei eru sigalainia. 39Ujut aimuririmanua simanteunia tuappara le sinanalep ka simanteunia. Ke atataan geti simanteunia, momoi iputalimou minca ka siobania; sarat kau le siripot tai Kristen. 40Tapoi mauktuk pei le nia ke taan mutalimou nia, siripot sipaatuku. Samba ka pasipaatuku nene, ai leu ipalululu aku Ketsat Taikamanua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\