1 KORINTUS 9

1Ta siujaakenen aku? Ta apostel aku? Ta akuitcoan Yesus, Tuhanta? Ta galajetku ka bagat Tuhan kam? 2Kenanen ta apostel aku ka sabagei, ka kam geti apostel le aku. Aipoi puririmanuamui ka bagat Tuhan, ia te toggaiat puaapostelku. 3Koi le alegiatku ka sia sipaloloi aku. 4Ta pa anai gegemai mukom samba mulo? 5Ta pa anai gegemai musinanalep samba masipaambit sia ka pueijanan, kele sigalaira tai apostel sabagei samba sasarainan Tuhan samba si Kepas? 6Ele sarat aku le pa samba si Barnabas buita mugalai le masipurimanuaji tubumai? 7Kasei te tentera sieei pasaggak sigaji tubuna? Kasei te sigalai monen anggur ta ikokom buania? Ele kasei sipasijajago biribiri ta ilolo susut biribirinia? 8Sikuaku nene ta te sarat siripot pinaatut sirimanua. Ta pa kisedda leu aikua ka Surukat? 9Aipoi ka Surukat Mose atusuratnake, "Bui nuratsat ngungun jaui sipasipepera bera." Jaui pa ipasisikeli Taikamanua? 10Ele sita pa ikukua? Oo, kalulut sita le aitusurat. Aipoi sipamamangkuru polak, buita ka pukakaronan ipamangkuru, samba sipamemera bera buita ka pukakaronan ipasipera masikaroni rubeiatnia. 11Ke akukaramakean kai karamen puketsanan ka kam, masaliuan pa ke kumonei kai bua purimanuaiat putubuat ka kam? 12Ke sabagei ai gegeda masikaroni rubeiat sibara ka kam, ta sara pei kope ka kai? Tapoi ta leu akupakei kai gegemai nene. Kuorik pei le kai sangamberinia, bui kubaraake kai pasailaat ka pasipaareman Katuareman Simaeru pagalaiat Kristus. 13Ta pa nuagai kam, sia sipugagalai ka Uman Taikamanua rasilo purimanuaiatda sibara ka Uman Taikamanua samba sia sipasikeli buluakenen rasilo rubeiatda ka buluakenen? 14Kisedda leu te aitoneake si Tuhan, sia sipaarep Katuareman Simaeru buita sibara ka pasipaareman Katuareman Simaeru ibara purimanuaiatda. 15Tapoi beri pakeiku nia gegeku nene. Samba akusuratnake nia sangamberinia nene, ta bule itugalaiake ka tubuku. Aipoi maeru pei le kumatei bui ibara kasei pa sitataake katuumunku nene. 16Aipoi ke kupaarep Katuareman Simaeru, ta katuumunan tubuku, utakku le nene. Paan te kaku ke ta kupaarep Katuareman Simaeru. 17Ke teu bagaku le bai kugalaiake nene, mateu ibara upaku. Tapoi kugalaiake nia ta ka teu bagaku, pasikelat sinegeakenen ka tubuku le. 18Oto apa le upaku? Nene le upaku: ooina kupaarep Katuareman Simaeru si ta upa, samba taipapakeiku gegeku siripot sipaarep Katuareman Simaeru. 19Kenanen ta pagugulet sirimanua aku, kupaguguletnake le tubuku ka sangamberi sirimanua, bule maigi sirimanua kutiktik. 20Ka tai Yahudi bailiu aku ke tai Yahudi, bule kutiktik tai Yahudi. Ka sipususurukat bailiu aku ke sipususurukat, kenanen taan kupkumen Surukat aku, bule ioi kutiktik sia sipususurukat. 21Ka sitaipususurukat bailiu aku ke sitaipususurukat, kenanen ta sitaipususurukat Taikamanua kupurimanua, aipoi ka surukat Kristus le kupurimanua, bule ioi kutiktik sia sitaipususurukat. 22Ka sirimanua simagulai tonem baga bailiu aku ke simagulai tonem baga, bule ioi kuarauake sia simagulai tonem baga. Ka sangamberi sirimanua bailiu aku sangamberinia, bule teret siooi kutiktik piga pa ka talagada. 23Sangamberinia nene kugalai kalulut Katuareman Simaeru, bule kupueneu ka bagania. 24Ta pa nuagai kam, sia sipananangka ka panangkakat, sangamberida le pabalau, tapoi sarat sara le sisilo upa kamanangan? Kau kisedda leu nupabalau kam, bule nusilo kam upa kamanangan. 25Senen situtnake panangkakat, bulat rapasikeli tubuda ka bagat sangamberinia. Ragalai kele nene bule ioi rasilo kirit sitaimatom; ka sita geti bule ioi tasilo kirit simatom. 26Ia te lulunia kaku ta pababalau aku si ta paraboat, samba aku ta sipabubuku, sesena le buku. 27Tapoi kuubui le tubuku, samba kujago le sangamberinia, bui lepa kupangantoman sabagei, aku geti masibbu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\