1 YOHANNES 1

1Sibabara ka panandaatnia pei le, siarepmai, siitcot matamai, sikineremai samba sirapet kabeimai pagalaiat Tiboiet purimanuaiat -- ia te kusuratnake kai ka kam. 2Purimanuaiat nenda amatoilaan, samba akuitcoan kai, kineneiget kumunengake kai samba kupaarep kai ka kam pagalaiat purimanuaiat sitaitatata, siturerere kababara pasamba Ukkui samba atupatoilaan nia ka kai. 3Siitcomai samba siarepmai nenda kupaarep leu kai ka kam, bule kam leu tupasambaake ka kai. Samba ka Ukkui samba ka Togania, Yesus Kristus le pasambaatta. 4Lulunia akusuratnake kai sangamberinia nene, bule imasun angkat bagata. 5Katuareman siarepmai sibara ka Togat Taikamanua samba sipaarepmaika kam ia te: Pato le Taikamanua, bulat ta anai gepgep ka tubunia. 6Ke takua apasambangan sita ka tubunia, tapoi muparaboat pei le sita ka bagat pugepgeman, apabokongan sita, taan atagalaiake pubulanan. 7Tapoi ke murimanua sita ka bagat pato kele ke nia ka bagat pato, bara ka sita pasambaat ka pasasambata, samba logau Yesus, Togania, masipalina sita ka sangamberi jo. 8Ke takua bai ta anai jota, atabokoian tubuta samba pubulanan ta anai ka sita. 9Ke taseseake jota, matopit samba maroipo poi nia, iaappeake jota samba ililinaake sita ka sangamberi katai. 10Tapoi ke takua ta anai atagalai jo, atakauan Taikamanua simaboko, samba tiboietnia ta anai ka bagata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\