1 YOHANNES 2

1Ale tatogaku, lulunia akusuratnake nene ka kam, bule bui numajo kam. Tapoi ke majo bai kasei pa, aian ka bebet Ukkui Sipatalaga, ia te Yesus Kristus, simaroipo. 2Nia te pamerut jota, ta sarat jota, joda sangamberi taikapolak leu et. 3Ka bagat nene te ituaagaita aagaita Taikamanua, ke atareddetnan surukatnia. 4Sipasikukua: Kuagai nia, tapoi ta irereddet surukatnia, sipaboboko le nia, ta anai pubulanan ka tubunia. 5Tapoi sipasirereddet tiboietnia, bulat asutnan te nuntut bagat Taikamanua ka tubunia; sedda te ituaagai aian sita ka tubunia. 6Sipasikukua aian nia mukukuddu ka Taikamanua, buita ipurimanua kele puririmanuan Kristus. 7Sasaraina kilibet baga, ta te surukat sibau sinuratnakenenku nene ka kam, surukat siburu le, sinilomui pei le ka panandaatnia. Surukat siburu nenda ia te tiboiet siarepmui. 8Tapoi kenanen kisedda surukat sibau leu sinuratnakenenku ka kam; amatoilaan pubulanannia ka tubut Kristus samba ka tubumui. Aipoi pugepgeman aian tusasabau, samba pato sibulatnia amutorongan. 9Sipasikukua, ai nia ka bagat pato, tapoi malaga bagania ka sarainania, ai le nia ka bagat pugepgeman teret kineneiget. 10Sipununtuki baga sarainania, ai le nia ka pato, samba ta anai pajoat ka tubunia. 11Tapoi sipulagaki baga sarainania, ai le nia ka bagat pugepgeman, samba murimanua ka bagat pugepgeman. Ta iagai kaipa eijanannia, aipoi aipesetnakean matania pugepgeman. 12Kusuratnake surat ka kam tatoga, atuappean poi jomui ka onin Kristus. 13Kusuratnake surat ka kam saukkui, anuagaian poi kam nia sibabara ka panandaatnia. Kusuratnake surat ka kam sibau tubu, anukalaakean poi kam Sijo. 14Kusuratnake surat ka kam tatoga, anuagaian poi kam Ukkui. Kusuratnake surat ka kam saukkui, anuagaian poi kam nia, sibabara ka panandaatnia. Kusuratnake surat ka kam sibau tubu, maron poi kam, samba tiboiet Taikamanua ai ka bagamui, samba anukalaakean kam Sijo. 15Bui nupununtuki kam baga polak nene samba sangamberi sibabara ka bagania. Kasei masipununtuki baga polak, ta anai nuntut bagania ka Ukkui. 16Aipoi sangamberi sibabara ka polak, ia te puoobat akkula, puoobat mata samba puoobat katuumun, ta te sibara ka Ukkui, sibara ka polak le. 17Samba polak nene tusasabau le, kisedda leu pubotbonannia. Sia sigalaiake obaket bagat Taikamanua geti riuriu le murimanua teret buruburu. 18Ale tatogaku, tetere kineneiget, ia te tetere sikateitei. Samba kele siarepmui, momoi te saggak Kristus; samba kineneiget amaigingan saggak Kristus. Sedda te ituaagai, tetere nene bulat tetere sikateiteian. 19Sibara ka talagata tedda sia, tapoi ta bulat aleita sia; aipoi ke bulat aleita bai sia, mariuriu sia sambata. Tapoi ibabara nene, bule imatoila ta sangamberida bulat aleita. 20Tapoi kam anusiloan kam Ketsat Sipunenan siuruakenen Kristus, samba kalulut nene aian ka kam puaagai pubulanan. 21Akusuratnake nene ka kam, ta kalulut taiagaimui pubulanan, tapoi kalulut aagaimui nia samba anuagaian leu kam, ta anai pabokoat sibara ka pubulanan. 22Kasei poi sipaboboko, ke ta nia sipasikukua: Yesus ta Kristus? Nia te saggak Kristus, siputata Ukkui samba Toga. 23Senen siputata Toga, ta leu et ibakkati Ukkui. Tapoi simunengake Toga, ibakkati leu et Ukkui. 24Oto apa siarepmui ka panandaatnia, kau ikuddu ka bagamui. Ke mariuriu ikuddu ka bagamui siarepmui, mariuriunangan nukuddu kam ka bagat Toga samba ka bagat Ukkui. 25Samba nene le palelengan pinaleleknia ka sita, ia te purimanuaiat sitaitatata. 26Sinuratnakenenku ka kam nene, ia te pagalaiat sia sibesiake masipepeake kam. 27Tapoi ka kam geti amukuddungan Ketsat Sipunenan sinilomui sibara ka Kristus. Oto taan besiakenen rapanganturu kam kasei pa. Tapoi kipa ipanganturu kam Ketsatnia pagalaiat sangamberinia -- samba panganturatnia nenda sibulatnia, ta boko -- samba kele kipa singanturuakenennia ka kam, kisedda te kau numariuriu kam ka tubunia. 28Oto kineneiget, tatogaku, kuddungan kam ka bagat Kristus, bule tamaeme pigamoi ipatoila tubunia, samba ta leu maloloto sita ka tubunia ka gogoi kaoijanannia. 29Ke nuagai kam, simaroipo le nia, buita nuagai leu kam, senen sigalai simaroipo, ia te tatogat Taikamanua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\