1 TESALONIKA 2

1Aipoi beri kam sasaraina, anuagaian kam, kaooimai ka talagamui ta siboboi. 2Tapoi kenanen arapaoreian samba arapaloloian kai boiki ka Pilippi, kele siagaimui, tapoi aipaemengan kai Taikamanuanta masipaarep ka kam Katuareman Simaeru sibara ka Taikamanua ka bagat paukelat simasane. 3Aipoi panganturatmai ta sibara ka pupepeat ele ka sitaimalina ele ka patajuat. 4Tapoi kalulut Taikamanua le aipateu kai bailiu kasegekat Katuareman Simaeru, ia te kutitiboi kai nia, ta masiangkaake bagat sirimanua, masiangkaake bagat Taikamanua le sipasisisibo paatuatmai. 5Aipoi kele siagaimui, beri pei akugalai kai paalakat baga ele ai isiatmai masiala uktuk -- Taikamanua le sipasimumuneng -- 6ta leu et kubesiake kai katuumun sibara ka sirimanua, ele sibara ka kam, ele sibara ka sabagei, kenanen momoi kugalaiake kai nia siripot puaapostel Kristus-mai. 7Tapoi muleppe baga le kai ka talagamui, kele ina masipasikeli tatogania. 8Kisedda te kai, kopet kiliu bagamai ka tubumui, bulat kuoba kai masiparubei ka kam ta sarat Katuareman Simaeru sibara ka Taikamanua, tapoi samba tubumai, kalulut nuntut bagamai ka kam. 9Aipoi ai pei le nurerepdep kam sasaraina, galajet samba saggomai; sinago sinoibo le kupugalai kai, bui ibailiu kai bairanenda kasei pa ka talagamui, kupaarep kai Katuareman Simaeru ka kam. 10Kam le sipasimumuneng samba Taikamanua leu, kipa topit, roipo samba tatat sikatai paraboatmai ka talagamui, kam simatonem baga. 11Anuagaian kam, kele ukkui ka tatogania le kupanganturu samba kuparon kai kam senemui, 12samba kunana kai kam, bule nupurimanua kam simateu ka siobat Taikamanua, sipasisosogai kam ka Purimataat samba pulatsanannia. 13Samba ia te lulunia ta muaari kusuraki kai Taikamanua lulut sisilomui tiboiet Taikamanua sipaarepmai, ta kele tiboiet sirimanua, tapoi -- kirenangan -- kele bulat tiboiet Taikamanua le nusilo kam nia, sipugagalai leu ka bagamui simatonem baga. 14Aipoi kam sasaraina, aibailiuan kam sipasiului sapaamian Taikamanua ka Yudea, sikuddu ka bagat Kristus Yesus, kalulut kam leu anuorikngan kam paoreat sibara ka sabangsamui kele siorikda ka sia sibara ka tai Yahudi. 15Tuhan Yesus leu ramateiake tai Yahudi samba tai nabi, samba kai leu rakukuru. Samba Taikamanua ta rapuletsei samba sangamberi sirimanua rasaggangi, 16kalulut rasaila kai mungantoman ka sipuarat bagei sibailiu puaragatda. Kisedda te rariuriuake masituppai joda teret isun iginia. Tapoi kalepakatnia, kineneiget aiorakngan sia golut Taikamanua. 17Kai geti sasaraina, kenanen areu kai goiso ka kam -- areu ka mata, ka paatuat geti ta areu -- bulat amangeleian bagamai samba kubesiake kai masibalou kam minca. 18Aipoi akuisiakean kai moi, aku Paulus, ta sangaminca, rua ngaminca, tapoi aisaila le kai Sanitu. 19Aipoi kasei poi karonan bagamai, ele puangkakat bagamai ele kirit katuumunanmai ka matat Tuhanta Yesus, ka kaoijanannia, ke ta kam? 20Bulatnia, kam le pulatsananmai samba puangkakat bagamai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\