2 KORINTUS 10

1Aku Paulus, kuanenda ai geti patutuggut mata ta maeme, tapoi ai geti paareu maeme kunganturu kam ka leppet baga samba erut bagat Kristus. 2Kutiddou ka kam; bui nukiddi kam kupakoinong emengku ke moi aku, kele pinaatuku kugalai simakela ka tubuda siaddeake kai murimanua siobat akkula. 3Kirenangan ai pei le kai muririmanua ka polak, tapoi ta siripot polak kupasaggak kai, 4aipoi pamatei pakeietmai ka pasaggangan ta pamateira taikapolak, tapoi pamatei sialei geget Taikamanua le, sibukkatnake benteng simaron. 5Kuragatnake kai senen isiat paatuat sikatai samba kubukkatnake kai pubuangan paatuat sisaggangi pasiagaiat Taikamanua; samba kuappara kai sangamberi paatuat sirimanua masikau nia mureddet ka Kristus. 6Samba ke amasutnan purereddetmui, amatarekngan kai masiukum sangamberi sitaimareddet. 7Itco kam simatotoila ka matamui! Ke ai kasei pa bulat amaroan bagania bakkat Kristus nia, kau ipaatu leu ka paatuatnia, kai leu bakkat Kristus leu kele nia. 8Aipoi ke kukopeake bai masiumunake pagalaiat gege, sipanguruatnakenen Tuhan ka kai ia te masipaeru kam, ta masipakatai, ta leu maila kai. 9Tapoi ta koba ibailiu kele masiloto kam le nenda suratku. 10Arakua poi sirimanua, "Suratnia geti si Paulus makolou samba maron, tapoi ai geti tubunia sene, saggo le samba tiboietnia ta anai baga." 11Kau le raagai nia sipasikukua nenda, kipa tiboietmai ka surat ai kai ka sareunan, kisedda leu te kugagalai kai ke patuggut mata. 12Aipoi ta koba kai kuaddeake ele kupakereake kai tubumai ka tubuda siumunake tubuna. Rakireki tubuda ka kirekatda sarada samba rapakereake tubuda ka tubuda. Apate taiagaira paatuat! 13Ka kai geti ta koba kai masiumunake tubumai saliu ka sinetereakenen; teret ka kudduat pugalajat sikotnakenen Taikamanua ka kai le, pat aili leu ka kam. 14Ta akupasabau kai tetere pugalajatmai ke moi kai ka kam masipaarep Katuareman Simaeru pagalaiat Kristus, aipoi kam ai le kam ka bagat kudduat pugalajatmai. 15Ta kuumunake kai tubumai ka galajetda sabagei ka kudduat ta ka sikotnakenen ka kai. Tapoi kukaroni kai, ke amuurauan tonem bagamui, memei malilio pugalajatmai ka talagamui siripot sikotnakenen Taikamanua ka kai. 16Bule ioi leu kungantomanake kai Katuareman Simaeru ka laggai bagei simareunan, samba ta leu kuumunake kai buat sigalaira sabagei ka kudduat sikotnakenen ka sia. 17"Tapoi kasei masiumunake tubu, kau le iumunake tubunia ka bagat Tuhan." 18Aipoi ta siumunake tubuna umunen, siumunakenen Tuhan le.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\