2 KORINTUS 11

1Ke moi bai nia nuromake kam taiagaiku paatuat goiso nene. Omakean le kam. 2Matutu bagaku ka tubumui, kele tutut bagat Taikamanua. Aipoi akutunanganakean kam kele sara siokko simalina kuambit kam ka sara simanteu ia te Kristus. 3Tapoi makarat bagaku, baleu ipakatai pumumuine samba puririuriu paatuatmui ka Kristus, kele si Hawa ipataju nia ulou ka sikut paatuatnia sikatai. 4Aipoi oi raoi kasei pa sipaarep Yesus bagei sitaimakere ka pinaarepmai, ele masiake ka kam ketsat bagei sitaimakere ka sinilomui ka kai ele Katuareman Simaeru bagei sitaimakere ka sinilomui ka kai, tenan le kam silo. 5Tapoi siripot sipaatuku, beri goiso ta anai gulaiku ka tai apostel sabeu. 6Kenanen ta maagai aku manibo, ka pagalaiat puaagai geti ta leu magulai; aipoi akupatoilaan kai ka kam ka senen tetere samba ka bagat sangamberinia. 7Masele pa aku, kupaepe tubuku masibuakngake kam, lulut kupaarep Katuareman Simaeru sibara ka Taikamanua si ta saki ka kam? 8Akuraurauan paamian bagei kuala upa ka sia, bule ioi kupasikeli kam. 9Samba ka teteret akumageba ai aku ka talagamui, ta akugejaake bagada kasei pa, aipoi simagulai kaku, raake saalei siooi sibara ka Makedonia. Ka bagat sangamberinia kujago tubuku bui ibailiu aku bairanenmui, samba riuriu sarat kisedda kugagalai. 10Kalulut pubulanan Kristus ai ka tubuku, katuumunku nene ta iagai tutataake ka sangalio tobbou Akhaya. 11Apa lulu? Kalulut taimanuntut bagaku pa ka tubumui? Taikamanua le siagai nia. 12Tapoi apa sigalaiku, kisedda leu et kugagalai, masitataake paluluat ka sia sioba masigaba paluluat ituumunake sia, bule apa apa umunakenen kere le sia kele kai. 13Aipoi sia nene apostel sipatataju le, sipugagalai simapajoat, sipakau tubuna apostel Kristus. 14Ta leu tukikiseiake, Sanitu leu aipakau tubunia kele malaikat pupatokat. 15Oto ta leu tukikiseiake, ke sapaguguletnia leu rapakau tubuda sapagugulet puroipoat. Kalepakatnia geti silorangan siripot sigalaira. 16Kuoleake minca: Bui bara kasei pa siaddeake aku sitaiagai paatuat. Tapoi nuaddeake geti kam aku sitaiagai paatuat, silo kam aku sitaiagai paatuat nene kuumunake tubuku goiso. 17Kuanenku nene, ta siripot sibara kai Tuhan kukukua nia, kele sirimanua sitaiagai paatuat le, simaro baga masiumunake tubu. 18Kalulut maigi sia siumunake tubu siripot polak, kaku leu kuumunake tubuku. 19Noba kam nuomake kam sitaiagai paatuat, kalulut simaagai paatuat poi kam. 20Aipoi ke rapaguguletnake kam, ke raraurau kam, ke rapaneinei kam, ke rapabuak tubuda ka tubumui, ke ralippat kam, nuomake kam. 21Ai le aku mamaila kukua nia, ka pagalaiat nene bulat magulai tubumui. Tapoi ke ai sabagei simaeme masiumunake tubu, aku leu -- ka putataiagai paatuat kukua nia -- maeme leu aku. 22Tai Ibrani sia? Aku leu tai Ibrani. Tai Israel sia? Aku leu tai Israel. Punuteteu Abraham sia? Aku leu punuteteu Abraham! 23Sapagugulet Kristus sia? -- kean le te siroro kupanibo -- sara pei aku! Aku pei le makope saggot tubu; mareirei ka bagat penjara; rapaboboki simakope sabau; mareirei malegere matei. 24Lima ngaminca rapaboboki aku tai Yahudi senen ngaminca epat pulu bele sara ngabobokat. 25Telu ngaminca rabobo aku sasa tai Roma, sangaminca rabaijungi aku bukku, telu ngaminca mago ka kapal, sangasoibo sangatago mutekbuk ka laut. 26Ka bagat puenungananku mareirei kuorik kalotoakenen eba samba sipasiraraurau, pulotokat sibara ka bangsaku samba sibara ka bangsa bagei; kalotoakenen ka kota, ka simatangeu, ka koat samba kalotoakenen sibara ka sasaraina sipatataju. 27Mareirei musaggo tubu samba mugalai simasane; mareirei ta merep; mulaje samba muoggou; mareirei mupuaso, mulopot samba ta muleppei. 28Samba tuppai ka sangamberi nene, ai pei le sikaratnake bagaku senen gogoi, ia te masipasikeli sapaamian. 29Ke ai simasaggo, ta pa aku leu masaggo? Ke ai sibebele ka jo, ta paatuatku leu mabubu lulut reureu baga? 30Buita masiumun bai, umunakenenku geti pusaggoatku le. 31Iagai le Taikamanua, Ukkui Tuhan Yesus, umunakenen teret buruburu, ta kubobokoi. 32Ai aku ka Damaskus, koiniakenangan gubernur paneineiet rimata Aretas rajago laggaira tai Damaskus bule ralaba aku. 33Tapoi aragorosotnake le aku ka bagat garaga, barania ka jandela bela ka gelit laggai, belakungan leu ka kabeinia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\