2 KORINTUS 12

1Buita kuumunake tubuku, kenanen ta anai lulunia, tapoi koba le kupoiliat siitcot mataku samba pamoilianan Tuhan kaku. 2Kuagai sara sirimanua tai Kristen, pulu epat ngarura situsasabau -- ele ka bagat tubu, ta kuagai, ele ka ulau tubu, ta kuagai, Taikamanua le iagai nia -- sirimanua nenda sinulut tuakkat nia ka sorga ka lakke sikatelu. 3Samba kuagai leu pagalaiat sirimanua nenda, -- ele ka bagat tubu, ele ka ulau tubu, ta kuagai, Taikamanua le iagai nia -- 4sinulut tuakkat nia ka Paradaiso, sedda iarep nganga sitaiagai tukua, samba ta momoi ratiboi nia sirimanua. 5Pagalaiat sirimanua nenda te kuumunake, pagalaiat tubuku geti ta kuumunake; sarat pusaggoat le umunakenenku ka pagalaiat tubuku. 6Aipoi ke kuumunake bai tubuku, taan sirimanua sitaiagai paatuat aku, aipoi sibulatnia le kutitiboi. Tapoi kuomake le, bui bara kasei pa siaddeake apa pa ka tubuku saliu ka siitcora ele ka siarepda ka tubuku. 7Samba bule ta kubuakngake paatuatku kalulut pamoilianan sitaimagulai nene kaku, akenangan rui ka bagat akkulaku, ia te pagugulet Sanitu masitepa aku, bui kubuakngake paatuatku. 8Ka pagalaiat nene telu ngamincaan akupanindou kai Tuhan, bule ituitui pagugulet Sanitu ka tubuku. 9Ia geti kuanangan ka mataku si Tuhan, "Metnangan kekeu kiliu bagaku, aipoi ka bagat pusaggoat le imasun gegeku." Oto maeru pei le kuumunake pusaggoatku, bule isopsop ka tubuku geget Kristus. 10Ia te imaangka bagaku ka bagat pusaggoat, ka bagat paoreat, ka bagat gejat baga, ka bagat pangukurat, samba ka bagat puokkiman kalulut Kristus; aipoi kaipa kumasaggo, sedda kumaron. 11Bulat aibailiuan aku sitaiagai paatuat; tapoi kam le aipaksa aku. Siripokatnia nuumunake le kam aku. Aipoi kenanen ta anai sibabara ka tubuku, tapoi ka bagat sangamberinia ta makala aku ka tai apostel sabeu nenda. 12Aipoi toggaiat puaapostelku akugalaiakean ka talagamui ka bagat sangamberi om baga, kerek samba kiseiet samba gege. 13Apa poi simagulai ka kam tupakereake kam ka paamian bagei? Sarat pagalaiat nene le, ia te taibabailiuna aku pugejaat bagamui. Appeake kam seleku nene. 14Kineneiget ia te katelu ngamincania kutarekngake tubuku moi masibalou kam, samba ta kugegejaake bagamui; ta poi bibiletmui kugagaba, tubumui le. Aipoi ta tatoga masirururuake bibilet ka saeppuda, saeppu le ka tatogada. 15Maangka le bagaku masipanguruatnake bibiletku, beringan tubuku koba kubuluake punu tubumui. Ke kise kopenia nuntut bagaku ka tubumui, mateu pa nupagulai kam masipununtuki aku baga? 16Kauan, anuseseakean kam taigegejaakeku bagamui. Tapoi anukua kam, kalulut patajuatku le aioi akusere kam. 17Ai pa akukau ka talagada sikoiniakenenku ka kam masiala uktukku ka tubumui? 18Kirenangan akukoiniake si Titus ioi samba kukoiniake sara saalei masipaaleiake nia. Ai pa aiala uktuk ka tubumui si Titus? Ta pa sisara ketsat le puririmanuamai ruamai samba sikere pugagalai? 19Amaujungan pa nupaatu kam nia, ai le kusasakkeri kai tubumai ka matamui? Ka matat Taikamanua samba ka onin Kristus kukua kai nia: sangamberinia nene, masipaeru kam le, sasaraina kilibet baga. 20Aipoi makarat bagaku, ke moi aku kusese kam ta siripot siobat bagaku, samba aku leu nusese kam ta siripot siobat bagamui. Baleu bara pajoggolat, tutut baga, golu, alau baga, patitiboi, pakasanan, pubuangan samba pulamagat. 21Makarat bagaku, ke moi aku minca, ipaeepe aku Taikamanuangku ka matamui, samba mareureu bagaku kuitco igida sigalai jo ka silelepa, tapei rabauake paatuatda ka pulolinan, puumunan samba pubotbonan sigalaiakenenda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\