2 KORINTUS 13

1Nene ia te katelu ngamincania kuoi masitaget kam. "Senen pakaro, buita ai rua ele telu sipasimumuneng, ia pei tutakkiake", kele sitususurat ka Surat Sipunenan. 2Ka sia sigalai jo ka silelepa samba ka sabagei, akukuangan siboiki samba kineneiget ka teteret areu aku kukua minca kele sikuaku ka teteret ai aku ka talagamui sioiku sikaruania, ke moi aku minca ta kuiinou sia. 3Kalulut nubebesiake poi kam toggaiat patitiboakena aku Kristus, ta te magugulai, tapoi ipakoinong le gegenia ka tubumui. 4Aipoi kenanen tusiliktengaake nia ka bagat pusaggoat, tapoi murimanua le nia kalulut geget Taikamanua. Kai leu simagulai tubu le ka bagat Tubunia, tapoi muririmanua le kai pasamba nia uktukmui kalulut geget Taikamanua. 5Itco kam tubumui, ele ai kam ka bagat tonem baga. Lelekngake kam tubumui! Ele ta pa nuagai kam, kababarat Yesus Kristus ka bagat tubumui? Ke ta kisedda, ta nuoom kam pasisiboat. 6Tapoi kukaroni baga nuagai kam, ta sitaiom pasisiboat kai. 7Tapoi manindou le kai ka Taikamanua, bule ta nugalai kam apa pa sikatai; ta bule kumatoila kai taan anai simagulai ka kai, tapoi bule nugalai le kam simaeru, kenanen kai tuitco kele simagulai. 8Aipoi ta anai akugalai kai apa pa sipasasaggak ka pubulanan; siripot pubulanan le akugalai kai. 9Maangka le bagamai ke masaggo kai samba kam maron. Nene leu te tiddogetmai, bule imasun erumui. 10Ia te lulunia kusuratnake surat nene ka kam, ai pei le aku areu ka kam bule ke aian aku ka talagamui, ta leu kugagalai simaoloi siripot gege sipanguruatnakenen Tuhan kaku masipaeru, ta masipakatai. 11Pasilepania ale sasaraina, kau imaangka bagamui, besiake kam numaeru kam. Silo kam nganturatku. Kau musara paatuat kam, samba paaban. Ia geti Taikamanua bakkat nuntut baga samba paabanan masipaalei kam. 12Pasalam kam pasasambamui ka pasiggungan sipunenan. Salam sibara ka sangamberi sipunenen ka kam. 13Kiliu bagat Tuhan Yesus Kristus, katet bagat Taikamanua samba pasambaat Ketsat Sipunenan masipaalei kam sangamberimui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\