2 KORINTUS 3

1Kuooleake pa kai minca masiumunake tubumai? Ele besiakenen pa kele ka sabagei surat katuumun pakoinongen ka kam ele sibara ka kam? 2Kaman te surat katuumunmai, sinuratnakenen ka paatuatmai, siooi raagai samba siooi rabasa sirimanua. 3Amatoilaan poi, surat Kristus le kam, sipasikelimai sinurat ta ka tinta, tapoi ka Ketsat Taikamanua sipuririmanua le, ta ka lei bukku, ka lei akkula le, ia te paatuat sirimanua. 4Kisedda te pasikakatonemimai Taikamanua kalulut Kristus. 5Sibara ka tubumai ta anai apa pa siooi kuaddeake kai kele galajetmai saramai; sibara ka Taikamanua le aioi akugalai kai nia. 6Nia le amasikau aioi aibailiu kai pagugulet pakerekat baga sibau, ta sibara ka surukat sinurat, sibara ka Ketsat le, aipoi surukat sinurat masimateiake le, tapoi Ketsat geti masirimanuaake. 7Beringan pupapasikelat sipasikakau ka kamateiat sisurat sinaka ka lei bukku, amalatsat pei le, pat ta aiom matada tai Israel masikinere matat Mose kalulut torot matania, kenanen amarappetnan toronia, 8ta pa sara pei kopenia pulatsanan sipaalei pasikelat Ketsat? 9Aipoi ke pasikelat sipasikakau ka pasiukuman malatsat, sara pei latsatnia pasikelat sipasikakau ka puroipoat. 10Momoi takua simalatsat siburu taan amalatsat tupakereake nia ka saliu latsatnia kineneiget. 11Aipoi ke simarappenen ai pei le latsatnia, sara pei saliu latsatnia nenda sitaimarappenen. 12Kalulut kiseddangan poi pukakaronanmai, ia te kumaeeme kai masikua, 13taan kele si Mose sipasitatabbo matania, bui raitco nia tai Israel pepena toro simaruei tata ka matania. 14Tapoi paatuatda atupetpetnan. Aipoi teret gogoi nene, ai pei le nenda tabbo masitatabbo sia, ke rabasa pakerekat baga siburu, ta tububuka, aipoi sarat Kristus le siooi masibukaake nia. 15Bulatnia teret gogoi nene, senen rabasa bukot Mose, ai le tabbo masitatabbo paatuatda. 16Tapoi pigamoi iolei paatuatda toili kai Tuhan, ala ituala tabbo ka tubuda. 17Ketsat le poi si Tuhan; samba kaipa ai Ketsat Tuhan, sedda ai puujaat. 18Samba sita sangamberita masiitco kele ka puailiggobat pulatsanan Tuhan taitatabboket mata. Samba kalulut pulatsanan nenda sibara kai Tuhan, ia te Ketsat, silinangan tubuta bailiu kele tularat tubunia, ka bagat pulatsanan sitaitatakki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\