2 KORINTUS 4

1Kalulut sibara ka anggai bagat Taikamanua le poi akusilo kai pasikelat nene, oto ta masasaggo kai. 2Tapoi kutataake le kai galajet simalipput sibaraake katuailaat; ta kugalai kai patajuat samba ta kupabailok kai tiboiet Taikamanua, pubulanan le kupatoila kai, samba ka bagat nene kusegeake kai tubumai ratimbang kai sirimanua ka matat Taikamanua. 3Tapoi ke tutabbo pei le bai Katuareman Simaeru sipaarepmai, ka sia sieei ka pulangokat le itutatabbo, 4ia te sirimanua sitaimatonem baga, paatuatda aipetpetnakean taikamanuan polak nene, bui raitco torot Katuareman Simaeru pagalaiat pulatsanan Kristus, tularat Taikamanua. 5Aipoi ta tubumai kupaarep kai, Kristus Yesus le, nia poi Tuhan, kai geti paguguletmui kalulut Yesus. 6Taikamanua poi sipasikukua, "Kau iputoro pato ka bagat gepgep!", nia leu masitoroake patonia ka paatuatta, bule imapato paatuatta masiagai pagalaiat pulatsanan Taikamanua siputotoro ka matat Kristus. 7Tapoi tubumai sibakkati pukayoat puketsanan nene, sigalai ka polak le, bule imatoila ron sisaliu sangamberi ron ka Taikamanua le, ta ka kai. 8Ka bagat sangamberinia raokkip kai, tapoi ta tulalaptip; ipaingo kai, tapoi ta tatakki pukakaronanmai; 9rapaoreji kai, tapoi ta tukakaddiuake kai; rapatukkuluji kai, tapoi ta ilalango. 10Sarat kupaambit le kai ka tubumai kamamatei Yesus, bule puririmanuan Yesus leu matoila ka tubumai. 11Aipoi ujut ai pei le kai muririmanua, riuriu le tusegeake kai ka kamateiat lulut Yesus, bule puririmanuan Yesus leu matoila ka tubumai simamateiet nene. 12Katukolobatnia, kamateiat mugalai ka bagat tubumai, ka bagat tubumui geti mugalai purimanuaiat. 13Kalulut ai ka kai ketsat putotonem baga simakere kele sitususurat ka Surat Sipunenan, "Matonem bagaku, ia te kupaninibo," kai leu matonem bagamai, ia te kupaninibo kai. 14Kuagai poi kai, nia sipasisusuruake Tuhan Yesus, kai leu isusuruake pasamba Yesus, samba iambit kai samba kam ka matania. 15Sangamberinia nene kalulut kam le, bule uurauna kiliu baga kalulut tutuppaina igit simatonem baga, memei maiigi leu ngangan pusurakat katulatsanan Taikamanua. 16Ia te lulunia ta kumasasaggo kai, kenanen tubumai ka uddut memei makakatai, tapoi ka baga geti ai le tubabau senen gogoi. 17Aipoi pugejaat baga goiso sitaimauju kineneiget, masibaraake ka kai pulatsanan sitaimagulai samba sitaitatata, sisaliu pei le beunan pugejaat bagamai. 18Kalulut ta simaiitco kupuuku kai, sitaimaiitco le; aipoi simaiitco ta matotom, sitaimaiitco geti ia te simatom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\