2 KORINTUS 9

1Pagalaiat paroman ka sia sipunenan taan leu besiakenen kusuratnake nia ka kam. 2Kuagai poi obamui masirom, samba akuumunakean kam ka tai Makedonia, akukua, "Amatarekngan tai Akhaya barania ka rura silelepa pei le." Samba ukumui nene bailiu masitubbui paatuatda simigi ka talagada. 3Kineneiget kukoiniake sia sasaraina, bule ta siboboi uumunakeku kam ka pagalaiat nene, tapoi bule bulatnia matarek kam, kele sikuaku; 4bui oi tai Makedonia kuoi kai sambamai, itcorangan tapei matarek kam, bailiu kai -- bui tukua kam -- maila, kalulut tonem bagamai ka tubumui. 5Ia te lulunia akubesiake kutubbui sasaraina rapuboiki moi ka kam, bule rapasikeli panguruat pinalelekmui, bule imatarek, kele sibara ka anggai baga, ta kele sipaksa. 6Repdep le kam nene: Sipasikakaramake goiso, goiso leu imomonei, sipasikakaramake simigi, maigi leu et imomonei. 7Senen sirimanua kau le sibara ka teu bagania ipasikau, bui ka reureu baga ele sipaksa; aipoi manuntu le bagat Taikamanua ka simagora baga masikau. 8Samba momoi le iuruake Taikamanua ka kam panukanan sitaimagulai, bule ka bagat sangamberinia mariuriu le ai ka kam, samba ta anai gulai ka sene ngamata galajet simaeru. 9Kele sitususurat ka Surat Sipunenan, "Ipauruake, ikau ka simageba, puroipoatnia riuriu teret buruburu." 10Tapoi Taikamanua sitarekngake karamen ka sipangangaram samba kan komenta, nia leu masitatarekngake karamen ka kam samba masiigiake samba masitutuake buat puroipoatmui; 11bailiu makayo kam ka bagat sene ngamata anggai baga, sikau pusurakat ka Taikamanua kalulut kai. 12Aipoi pasikelat nuntut baga nene, ta sarat masisutnake simagulai ka sia sipunenan, tapoi samba leu masiigiake pusurakat ka Taikamanua. 13Samba kalulut pakokoinongmui ukumui ka bagat pasikelat nene umunakerangan Taikamanua kalulut reddetmui masimunengake Katuareman Simaeru pagalaiat Kristus, samba anggaimui masiparubei ka sia samba ka sabagei. 14Sia leu ratiddouake kam, samba rarepdep kam, kalulut kopet kiliu bagat Taikamanua ka kam. 15Sura le ka Taikamanua kalulut panguruatnia sitaioi tuaddeake.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\