2 TESALONIKA 2

1Pagalaiat kaoijanan Tuhanta Yesus Kristus samba parururuta ka matania, kutiddou kai ka kam sasaraina, 2bui imaruei ipaingo samba nutugege kam, ele kalulut pamoilianan ketsat, ele kalulut katuareman ele ka surat sikuada sibara ka kai, masikua: aiailingan te gogoi Tuhan. 3Bui rapataju kam kasei pa, kenanen kipa pa! Aipoi ke pei moi gogoi Tuhan, buita ibara boiki: Maigi sipasikakaddiuake arat samba buita tupatoila boiki Sirimanua Sikatai, togat pulangokat, 4ia te lawan sibuakngake tubuna ka sangamberi oniakenen Taikamanua samba panindogiet. Pukuddunangan pei ka Uman Taikamanua, iputaikamanua tubunia. 5Ta nurerepdep kam ka teteret ai pei le aku ka talagamui mareireian kukua pagalaiat nene? 6Samba nuagai kam apa sikeraake nia kineneiget, bailiu teret ka tetere sinetereakenen ka sia le geti ipatoila tubunia. 7Aipoi ka bagat pinakele pukataikat aian mugagalai, tapoi kineneiget ai pei le sipasikekera. Ke atuareuakean bai sipasikekera nia, 8seddangan te teterenia ipatoila tubunia Sirimanua Sikatai; tapoi imamateiake le nia Tuhan Yesus ka engan ngungunia, samba isubuake nia ka kaoijanannia minca. 9Kaoijanan Sirimanua Sikatai nenda ia te galajet Sanitu, samba sialei sene ngamata kerek, toggaiat samba kiseiet pabokoat, 10samba sene ngamata patajuat sikatai ka sia sieei ka pulangokat kalulut taisisilora samba taimanuntut bagada ka pubulanan sikau sia tuarau. 11Ia te lulunia aibaraake Taikamanua ka sia pupepeat sikau sia masikatonemi boko, 12bule ituukum sangamberi sitaikatonemi pubulanan, sioba ka sikatai. 13Tapoi kai buita mariuriu kusuraki kai Taikamanua kalulut kam, sasaraina kilibet bagat Tuhan, kalulut aipilingan kam Taikamanua barania ka panandaatnia bule nutuarau kam ia te kalulut Ketsat Taikamanua sipuneni kam samba kalulut tonem bagamui ka pubulanan. 14Masipuuktungi nenda te aisogai kam Taikamanua kalulut Katuareman Simaeru sipaarepmai, bule nubakkati kam pulatsanan Tuhanta Yesus Kristus. 15Oto sasaraina, purio kam simaron samba ometnake kam nganturat sigelaiakenenmai ka kam, ele ka tiboiet ele ka suratmai. 16Bule tubut Tuhanta Yesus Kristus samba Taikamanua Ukkuita, sipununtuki sita baga samba siake ka sita pusuibiat simatom samba pukakaronan simaeru, kalulut kiliu bagania, 17masipusuibi samba masiparon paatuatmui ka sangamberi galajet samba tiboiet simaeru.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\