PUGAGALAIRA TAI APOSTEL 10

1Ai sara sirimanua ka Kaisarea sipuoni si Kornelius, kapiten tentera, sipuoni "Pasukan Italia." 2Simatopit le nia, maloto nia ka Taikamanua samba sangamberi sikuddu ka lalepnia; maigi aikau paroman ka bangsa Yahudi simageba samba mariuriu ipanindou ka Taikamanua. 3Ka bobo telu tago bara siitcot matania, iitco simakolou sara malaikat Taikamanua tuguru samba masikua ka matania, "Kornelius!" 4Kinerenangan nia si Kornelius, malotonangan, kuanangan, "Aponia Tuhan?" Kuanangan ka matania malaika, "Sangamberi panindogatnu samba anggainu asegean ka Taikamanua samba airepdepman ekeu Taikamanua. 5Kineneiget koiniake le taimanteu raei ka Yoppe masisogai si Simon sipuoni leu si Petrus. 6Ai nia murauma kai Simon tukang kulit, sipulalep ka bebet koat." 7Kele aituitui malaika sipatiboake nia, sogainangan rua paguguletnia samba sara tentera simatopit, sibara ka talagada tai tentera sipasijajago nia. 8Lepa aikolouake sangamberinia ka matada, koiniakenangan sia ka Yoppe. 9Pato, ai pei le sia mueenung amalegerengan ka laggai Yoppe, malegere tugge sulu, pangarainangan si Petrus ka teitei lalep manindou. 10Malajenangan, kiddinangan mukom; tapoi ai pei le rapatatarek kan bara aiitco ka bagat ketsatnia. 11Itconangan tubuka manua, gorosot sara kudduat kele komang simalio sibara sesere ka epat tamingnia, tutattan ka polak. 12Ka bagania ai sene ngamata tarimeu siepat rere, leiti sipugugurui samba paumauma. 13Lepa maarepnangan nganga sipasikukua ka matania, "Petrus, suruake ekeu, jaja, kom." 14Kuanangan si Petrus, "Taa, Tuhan, beri pei akukom sikatai ele simalolit." 15Kuanangan minca nganga ka matania, "Ba kukua simalolit silinaakenen Taikamanua." 16Telu ngaminca aibara nene, lepa tiktik minca kudduat nenda ka manua. 17Ka teteret aipaiingo si Petrus ipaatu apa katukolobat siitcot matania, amurioan sia ka bebet matatbaliu pakoiniet Kornelius, sipasigagaba lalep Simon. 18Pusogarangan masinounou, baleu ai si Simon sipuoni si Petrus murauma ka lalep nene. 19Ai pei le ipaatu si Petrus pagalaiat siitcot matania, kuanangan ka matania Ketsat, "Ai telu taimanteu sigaba ekeu. 20Suruake ekeu nutugorosot, kenan sambamui, bui imakarat bagam, aku le aikoiniake sia." 21Tugorosotnangan si Petrus ka epe kuanangan ka matada taimanteu, "Aikoi aku gabaetmui. Amoian koi kam?" 22Kuarangan, "Si Kornelius kapiten tentera, sara sirimanua simaroipo paatuat, simaloto ka Taikamanua samba simaeru katuareman ka sangamberi bangsa Yahudi, aisilo patonekat malaika sipunenan bule isogai ekeu ka lalepnia samba iarep tiboiet sibara kekeu." 23Ia geti kuanangan ratuguru samba rapugogoi sedda. Pato suru nia, tutnangan sia, samba piga pa sasaraina ka laggai Yoppe masipaalei nia. 24Pato minca sege sia ka Kaisarea. Aingengenaake sia si Kornelius, airuruakean saeppunia samba sasuruaknia. 25Kele aituguru si Petrus, roroinangan nia si Kornelius, purekkuknangan murappo ka matania. 26Tapoi aisuruake le nia si Petrus, kuanangan, "Suruake ekeu, sirimanua le aku." 27Aipatitiboake si Kornelius guru si Petrus, itconangan maigi sirimanua siparururu. 28Kuanangan ka matada, "Anuagaian kam bulat takeikei ka tai Yahudi paalei ka bangsa bagei ele tuguru ele mei ka lalepda. Tapoi aipatoilaan Taikamanua kaku, ta momoi kukua sara sirimanua sikatai ele simalolit. 29Ia te lulunia ta akukera tubuku moi kele anusogai aku. Oto kunounou kam, aponia lulunia anusogai kam aku se?" 30Kuanangan si Kornelius, "Epat ngagogoi situsasabau, ka tetere kele nene, bobo telu kasoibokat, amanindou aku ka lalepku. Sinulut rio sara sirimanua ka mataku, sipuleleppei simalatsat, 31kuanangan, 'Kornelius, aiarepingan panindogatnu Taikamanua samba anggainu airepdepman. 32Oto koiniake sieei ka Yoppe manogai si Simon sipuoni leu si Petrus; ai nia murauma ka lalep Simon tukang kulit, sikuddu ka bebet koat.' 33Koiniakekungan tebai sia rasogai ekeu, samba ka erut bagam amoian ekeu. Oto kineneiget amatarekngan kai sangamberimai ka matat Taikamanua masiarepmake sangamberi sitoneakenen Taikamanua kekeu." 34Lepa panibonangan si Petrus kuanangan, "Bulat akuseseakean, ta irarasei sirimanua Taikamanua. 35Senen sirimanua le ka senen bangsa sirepdep loto ka tubunia samba sigalai simaroipo nia te obaketnia. 36Anuagaian kam tiboiet sinegeakenennia ka tatogat Israel, ia te Katuareman Simaeru pagalaiat aban kalulut Yesus Kristus, ia te Tuhanda sangamberi sirimanua. 37Anuagaian kam sibabara ka sangalio Yudea, barania ka Galilea, pasat pasiraukat singantomanakenen Yohannes, 38ia te pagalaiat Yesus tai Natsaret, kipa aitulaji nia Taikamanua Ketsat Sipunenan samba gege. Mugejek nia masigalai simaeru samba masialeake sangamberi pinasaileu Sanitu, ipaalei poi nia Taikamanua. 39Kai te sipasimumuneng sangamberi sigalainia ka laggai Yudea samba ka Yerusalem; lepa mateiakerangan nia sipattaakenen ka loina siliktenga. 40Tapoi ka gogoi sikatelunia suruakenangan nia Taikamanua samba ikau ipatoila tubunia, 41ta ka sangamberi sirimanua, tapoi ka sipasimumuneng le sipilit Taikamanua kirenangan, ia te kai sipakomake nia samba sipaloake nia, lepa aitusuru ka simamatei. 42Ia geti koiniakenangan kai masipaarep samba masimunengake ka sangamberi bangsa, nia le airioake Taikamanua bailiu Sipasiukum ka sangamberi sipuririmanua samba simamatei. 43Pagalaiat nia te aramunengake tai nabi: Senen simatonem baga ka tubunia, isilo katuappekat jo kalulut oninia." 44Aititiboi tiboiet nene si Petrus sopsopnangan Ketsat Sipunenan sangamberida sipasiaarep tiboiet nene. 45Makiseinangan ka bagada sangamberi simatonem baga sibara ka tai Yahudi sipaalei si Petrus, araitco uuruakena Ketsat Sipunenan Taikamanua ka tubuda bangsa bagei, 46araarep poi rapanibo ka sene ngamata nganga samba raumunake Taikamanua. Lepa kuanangan si Petrus, 47"Ai pei le siooi masikeraake turau sia oinan tainene, sisilo Ketsat Sipunenan keleu sita?" 48Ia geti kuanangan iturau sia ka onin Yesus Kristus. Lepa tiddourangan kai Petrus, bule ikuddu pei le ka sia piga ngagogoi pa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\