PUGAGALAIRA TAI APOSTEL 11

1Ia geti areprangan nia tai apostel samba saalei ka Yudea, arasiloan tiboiet Taikamanua sia bangsa bagei. 2Kele aiei ka Yerusalem si Petrus, pugolurangan ka tubunia sia sibara ka rubeiat Yahudi. 3Kuarangan, "Atuguruan ekeu ka lalepda sitaipususunat samba anupakomake sia." 4Kolouakenangan ka matada si Petrus sangamberi sibabara barania ka panandaatnia, kuanangan, 5"Ai aku maninindou ka laggai Yoppe, tulut itcokungan ka bagat ketsatku, sara kudduat kele komang simalio sibara sesere ka epat tamingnia tutattan barania ka manua sege ka mataku. 6Kinerekungan nia, itcokungan ka bagania sene ngamata tarimeu siepat rere, tarimeu simalia, leiti sipugugurui samba paumauma. 7Lepa arepkungan nganga sipasikukua ka mataku, 'Petrus, suruake ekeu, jaja, kom!' 8Kuakungan, 'Taa, Tuhan, beri pei atubuluk ka ngungungku apa pa sikatai ele simalolit.' 9Tapoi kuanangan minca nganga sibara ka manua, 'Ba kukua simalolit silinaakenen Taikamanua.' 10Telu ngaminca aibara nene, lepa tiktik minca sangamberinia ka manua. 11Ia leu et teterenia aian sia telu taimanteu ka lalep kudduatku, sikoiniakenenda kaku sibara ka Kaisarea. 12Kuanangan Ketsat ka mataku bui kumakarat baga kutut sia. Tapoi ai leu enem sia sasaraina nene masipaalei aku. Guru kai sangamberimai ka lalep Kornelius. 13Nunuakenangan ka matamai iitcona malaika murio ka lalepnia samba masikua ka matania, 'Koiniake raei ka Yoppe manogai si Simon sipuoni leu si Petrus. 14Ai leu itiboi tiboiet ka matam siarauake ekeu samba sia sangamberi ka lalepnu.' 15Kele akutaddaake manibo, sopsopnangan ka tubuda Ketsat Sipunenan kele ka sita panandaatnia. 16Repdepkungan tiboiet Tuhan sikuania: 'Kai Yohannes oinan le ikau masirau, tapoi kam geti Ketsat Sipunenan le turarau kam.' 17Oto ke aikauan Taikamanua panguruat ka sia simakere kele ka sita ka teteret atakatonemi Tuhan Yesus Kristus, kipa te momoi kusaila Taikamanua?" 18Arep araarep sangamberinia nene, pumengmengrangan, umunakerangan Taikamanua kuarangan, "Oto samba ka sabangsa bagei leu aipanguruatnakean Taikamanua katubaugat paatuat, sikau sia ka purimanuaiat." 19Kineneiget sia sipusasabu kalulut paoreat sibabara lepa aramateiake Stefanus pasaragairangan tubuda aili ka Penisia, Siprus samba Antiokia; tapoi ta arapaarep Katuareman Simaeru ka sabagei, sarat ka tai Yahudi le. 20Tapoi ka talagada ai piga pa tai Siprus samba tai Kirene sieei ka Antiokia patiboakerangan leu tai Grika samba rapaarep ka matada Katuareman Simaeru pagalaiat Tuhan Yesus. 21Paaleinangan sia kabei Tuhan, maigirangan simatonem baga sitotoili kai Tuhan. 22Ia geti maarepnangan katuareman pagalaiat nene ka paamian ka Yerusalem, oto koiniakerangan si Barnabas mei ka Antiokia. 23Kele aisege sedda si Barnabas samba aiitco katet bagat Taikamanua, angka lepa bagania, tubbuinangan bagada ramariuriu sangamberida kai Tuhan ka muinet paatuat. 24Kalulut simatopit le poi si Barnabas, simasun Ketsat Sipunenan samba tonem baga, uraunangan igida sipasitutut si Tuhan. 25Lepa ei si Barnabas ka Tarsus masigaba si Saulus. 26Kele aisese nia, ambitnangan nia ka Antiokia. Pukuddurangan sedda sambada sapaamian sangarura burunia, samba rapangantoman maigi sirimanua. Ka Antiokia te muboiki sipasiului tuoniake tai Kristen. 27Ka teterenia nenda ai piga pa tai nabi sibara ka Yerusalem moi ka Antiokia. 28Purionangan sara ka talagada sipuoni si Agabus, poiliatnangan sibara ka geget Ketsat Sipunenan kababarat pulajeat sabeu geti ka sangalio polak. (Bulatnia leu abara ka teteret Kaisar Klaudius.) 29Ia geti teuakerangan sipasiului masikau paroman ka sasaraina sikuddu ka Yudea, senenda masikau siripot sibabara ka tubuda. 30Galairangan leu et nia, kaurangan raambit nia si Barnabas samba si Saulus rakau nia ka tai baja.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\