PUGAGALAIRA TAI APOSTEL 13

1Ka talagat paamian ka Antiokia ai piga pa nabi samba guru, ia te si Barnabas samba si Simeon sipuoni leu si Niger, si Lukius tai Kirene, si Menahen, sikere tuurau ruada rimata Herodes, samba si Saulus. 2Ka teteret ai sia masisuru si Tuhan samba mupuaso, kuanangan Ketsat Sipunenan, "Saraake kam kaku si Barnabas samba si Saulus ka galajet sikokoiakenenku ka sia." 3Pupuasorangan samba manindou, lepa tonemakerangan kabeira ka utera, koiniakerangan sia ka eijatda. 4Kalulut aikoiniake sia Ketsat Sipunenan ei sia si Barnabas samba si Saulus ka Seleukia; barada sedda pulajorangan ka nusa Siprus. 5Sege sia ka Salamis, paareprangan tiboiet Taikamanua ka uma parurukatda tai Yahudi. Ai leu si Yohannes Markus masirom sia. 6Gejengirangan sangalio nusa aili ka Papos. Sedda seserangan sara tai Yahudi sikerei samba nabi sipatataju sipuoni Baryesus. 7Alei gubernur ka nusa nene le nia, sipuoni Sergius Paulus, simaagai paatuat. Kalulut ioba iarep tiboiet Taikamanua si gubernur nene, sogainangan si Barnabas samba si Saulus. 8Tapoi sikerei Elimas (ia te katukolobat oninia ka ngangan Grika), isaila le sia; gabanangan enungan bui imatonem bagat gubernur. 9Tapoi si Saulus, sipuoni leu Paulus, isopsop le nia Ketsat Sipunenan; kinerenangan nia 10kuanangan, "Oi ekeu togat Sanitu, sisun patajuat samba sangamberi pukataikat, saggak puroipoat, tapei nuaariake masipakatai enungan Tuhan simaroipo? 11Kineneiget, ioorakngan te ekeu kabei Tuhan, mapesetnungan, taitconungan matat sulu piga ngagogoi pa." Maramunnangan leu et matania tenan gep, pagagonangan kabeinia igaba sirimanua sipalulunia. 12Kele aiitco sibabara nene, matonemnangan bagania si gubernur; aipoi bulat makisei ka bagania ngantoman pagalaiat Tuhan. 13Barada ka Papos pulajorangan si Paulus sambada saaleinia sege sia ka Perga ka Pampilia; sedda kaddiuakenangan sia si Yohannes Markus toili nia ka Yerusalem. 14Barada ka Perga pariuriurangan musila sege ka Antiokia ka tobbou Pisidia. Ka gogoi Sabbat ei sia mukuddu ka uma parurukat. 15Lepa aitubasa Surukat samba suratda tai nabi, koiniakerangan sautet uma parurukat masikua ka matada, "Ale sasaraina, ke ai tiboietmui masipanganturu bangsa nene, tiboimuian nia." 16Purionangan si Paulus, maimaiakenangan kabeinia kuanangan, "Ale kam tai Israel samba kam sirepdep loto ka Taikamanua, arepmake kam! 17Taikamanuan bangsa Israel masipili taikebbukatta, samba ibailiuake bangsa nene bangsa sabeu, ka teteret ai sia musitoi ka laggai Misir. Lepa ka geget kabeinia belaakenangan sia ka laggai nenda. 18Epat pulu ngarura burunia aipuomi sia baga ka simatangeu. 19Pitu bangsa aisubuake ka laggai Kanaan ikau laggai nene ikepmakenenda; 20burunia ai epat ngotu lima pulu ngarura. Pasat nene kaunangan ka sia sipasiukum teret nabi Samuel. 21Lepa tiddourangan rimata, kaunangan Taikamanua ka sia si Saul togat Kis, sibara ka muntogat Benyamin, epat pulu ngarura burunia. 22Kele aibeleake si Saul, rioakenangan Taikamanua si David rimatada. Ka pagalaiat si David nene aikua Taikamanua, 'Akusesengan si David, togat Isai, sirimanua obaket bagaku, sigalaiake sangamberi kiddiet bagaku.' 23Ka punuteteunia te aisuruake Taikamanua Sipaarau tai Israel siripot palelengannia, ia te Yesus. 24Kei moi nia amungantomanan si Yohannes ka sangamberi tai Israel bule rabauake paatuatda samba turau sia. 25Kele aimalegere ilepa galajetnia si Yohannes kuanangan, 'Kasei aku nupaatu kam? Ta aku ngenaetmui, tapoi siooi kuruk teiteiku le, beri masigolok kasu ka rerenia ta mateu aku.' 26Ale sasaraina, punuteteu Abraham samba sikalotoake Taikamanua, ka sita te aisegeake tiboiet puaragat nene. 27Aipoi sipulaggai ka Yerusalem samba sautera, ta raagai Yesus nene. Ka bagat pasimamateiakera nia, sedda ipuaili tiboietda tai nabi basaetda senen Sabbat. 28Samba kenanen ta arasese paluluatnia itumateiake nia, tapoi aratiddou le kai Pilatus imateiake nia. 29Kele aralepaake sangamberi siniboi surat pagalaiat tubunia, gorosotnakerangan nia ka loina siliktenga, kaurangan nia ka ratei. 30Tapoi aisuruake le nia Taikamanua ka simamatei. 31Lepa patoilanangan tubunia piga ngagogoi pa ka tubuda sipasitutut nia barania ka Galilea aili ka Yerusalem. Sia te sipasimumuneng nia kineneiget ka matat bangsa Israel. 32Kineneiget kupaarep kai ka matamui Katuareman Simaeru sinibalaakenen ka taikebbukatta, 33airiuriuakean Taikamanua ka sita tatogada ka bagat susuruakena Yesus, kele sitususurat ka Psalmen tippu rua: 'Togaku te ekeu; gogoi nene akututuake ekeu!' 34Pagalaiat susuruakena nia Taikamanua ka simamatei bui ianau nia, aitiboian kise: 'Kuaake ka kam palelengan sipunenan bulat katonemiet, sinibalaakenenku kai David.' 35Ia te lulunia aikua ka ruang bagei, 'Ta nuoobaake sipunenannu iitco kaaanau.' 36Aipoi si David, lepa aigalaiake obaket bagat Taikamanua ka teteret purimanuaiatnia, tata nia, rateiakerangan nia ka bebet taikebbukatnia, itconangan kaaanau. 37Tapoi Yesus sisuruakenen Taikamanua geti, ta aiitco kaaanau. 38Oto kau nuagai kam nia ale sasaraina, kalulut nia te tusegeake ka kam katuappekat jo. 39Samba ka tubunia senen simatonem baga masisilo kabelaiat ka sangamberi jo, sitaioi nusilo kam ka Surukat Mose. 40Oto pagaba kam, bui ipuaili ka tubumui kele siniboira tai nabi nene: 41'Repdep kam, kam sioba paloloi, kiseiake kam, lepa malosemuian, aipoi kugalai sara galajet ka teteremui, galajet taikakatonemietmui, ke rasegeake nia ka kam.' " 42Kele aibela si Paulus samba si Barnabas ka uma parurukat, tiddourangan sirimanua bule ratiboi minca tiboiet nene ka gogoi Sabbat sibabara. 43Kele arabela ka parurukat, maigi tai Yahudi samba bangsa bagei sipasigegelai arat Yahudi masitut si Paulus samba si Barnabas; pangantomanrangan sia tai apostel bule ramariuriu ka katet bagat Taikamanua. 44Ka gogoi Sabbat sibabara oi sia sangamberi sirimanua ka laggai nenda masiarep tiboiet Taikamanua. 45Tai Yahudi geti kele araitco sirimanua simigi, masisinangan bagada, sailarangan tiboiet Paulus, samba raasa nia bagei. 46Tapoi memei maeeme si Paulus samba si Barnabas manibo kuarangan, "Kirenangan buita ka kam le boiki tusegeake tiboiet Taikamanua; tapoi anukaritnake le poi kam samba anuaddeake le kam ta mateu kam masisilo purimanuaiat sitaitatata. Oto ka bangsa bageian le kueei kai. 47Kise poi aikua si Tuhan ka matamai: 'Akurioakean ekeu bailiu patora sipuarat sabulungan, bule nubaraake puaragat pat aili ka tutut polak.' " 48Kele araarep nia sipuarat sabulungan, maangkanangan bagada, umunakerangan tiboiet Tuhan; samba sia sangamberida sikokoiakenen Taikamanua masibakkati purimanuaiat sitaitatata matonemnangan bagada. 49Mararatnangan leu tiboiet Tuhan ka sangalio laggai nenda. 50Tapoi rapakatai le nganga tai Yahudi ka matada tainanalep siabeu tiboi tubu simasuru ka Taikamanua, samba sautet laggai. Taddaakerangan rakukuru si Paulus samba si Barnabas, kekelerangan sia ka laggaira. 51Sosoakerangan abu ka rereda tai apostel sibailiu repdemenda, lepa tui sia ka Ikonium. 52Tapoi sun le paatuatda sipasiului ka Antiokia angkat baga samba Ketsat Sipunenan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\