PUGAGALAIRA TAI APOSTEL 16

1Riuriuakenangan puenunganannia si Paulus ka Derbe samba ka Listra. Sedda ai sara sipasiului sipuoni si Timoteus; inania tai Yahudi simatonem baga, ukkuinia geti tai Grika le. 2Simaeru paraboat le nia ramunengake saalei ka Listra samba Ikonium. 3Ioba si Paulus masiambit nia aleinia mueijat. Oto sunatnangan nia kalulut tai Yahudi sikuddu ka tobbou nenda, araagaian poi sangamberida tai Grika le ukkuinia. 4Ka bagat puenungananda ka senen laggai, segeakerangan ka matada aturan sigalaira tai apostel samba tai baja ka Yerusalem bule rareddet nia sapaamian. 5Oto memei maroron tonem bagada sapaamian, igida leu memei iuurau senen gogoi. 6Kalulut aikera poi sia Ketsat Sipunenan masipaarep Katuareman Simaeru ka Asia, oto ei sia masigejengi laggai Prigia samba Galatia. 7Kele arasege ka Misia, siborangan mei ka Bitinia, tapoi aikera le sia Ketsat Yesus. 8Sabau arasabau Misia, sege sia ka Troas. 9Ka soibo nenda bara siitcot matania si Paulus: Ai sara tai Makedonia sipuririo manindou ka matania, "Konan talipoake ekeu ka Makedonia masiromake kai!" 10Lepa aiitco nene si Paulus, patarekmaian leu tubumai mei ka Makedonia, aipoi kupaatu kai aisogaian kai Taikamanua masipaarep Katuareman Simaeru ka sia sedda. 11Ia geti pulajomaian baramai ka Troas, riuriu ka Samotrake, pato ka Neapolis. 12Baramai sedda ei kai ka Pilippi, ia te laggai siboiki ka tobbou Makedonia, pulaggaiatda tai Roma. Kuddu kai piga ngagogoi pa ka laggai nene. 13Ka gogoi Sabbat bela kai ka laggai, ei kai ka bebet oinan, akupaatungan poi kai ai sedda kudduat panindogatda tai Yahudi; pukuddumaian masipatiboake tainanalep siparururu sedda. 14Ai sara ka talagada tainanalep nene oninia si Lidia, sibara ka laggai Tiatira, sisakiake komang simabonan, sirepdep loto ka Taikamanua; aibukaake paatuatnia si Tuhan ilelekngake tiboiet Paulus. 15Lepa aiturau nia samba sikuddu ka lalepnia, nananangan kai kuanangan, "Ke nupaatu kam amatoneman bagaku kai Tuhan, oto konan kam mugogoi ka lalepku." Besiakenangan kuei kai. 16Sangaminca, ai kai memei ka kudduat panindogat, paailimaian sara pagugulet sinanalep sibara ketsat simatawa. Kalulut tawania maigi uktuk aibaraake ka tai tuannia. 17Tutnangan kai sambamai si Paulus; aitutut kai, aisosogaake, "Tai nene te pagugulet Taikamanua Sipulubeunan, sipasisesegeake ka kam enungan puaragat." 18Piga ngagogoi pa ujunia aigalai nene. Gejat bagania si Paulus, beliuakenangan tubunia, kuanangan ka matat ketsat nenda, "Ka onin Yesus Kristus kukua ka matam belaake ekeu ka tubunia." Ka jam nenda leu et bela aibela. 19Kele araitco nene tai tuannia atataan uktukda karonan bagada, labarangan si Paulus samba si Silas, giritrangan sia ka pasakiat, rakau sia ka matat sipasiukum. 20Ambitrangan sia ka matat pamarenta Roma, kuarangan, "Sia nene tai Yahudi, sibaraake pugaugapat ka laggaita, 21samba rangantomanake arat sitaioi tasilo samba tagalaiake sita tai Roma." 22Sirimanua simigi leu suru sia masigolu sia; kuarangan sipasiukum ragolok leppeira samba rabobo sia. 23Lepa arapaboboki sia, kaurangan sia ka bagat penjara. Kuarangan ka sijago penjara ijago sia sipulelelek. 24Masitut siripot parenta, kaunangan sia sijago penjara bulat ka baga, samba ipalenggui reredda ka balok simasane. 25Tapoi tengamoi, panindounangan si Paulus samba si Silas raumunake Taikamanua, airaarep sabagei sipenjaraakenen. 26Sinulut bara ngeungeu polak simakope ron, pat mangeungeunangan bongen arigit penjara; tubukanangan leu sangamberi matatbaliu penjara, bele ibele sangamberi palenggui ka tubuda. 27Kele aitusuru sijago penjara samba aiitco atungangaan sangamberi matatbaliu penjara, goloknangan lanjaunia kei imateiake tubunia, ka bagania poi abelangan sia sipenjaraakenen. 28Pugereinangan si Paulus sabeu nganga kuanangan, "Ba gagalai sikatai ka tubum ai kai sangamberimai sene." 29Tiddounangan alito sijago penjara, pabalaunangan mei ka baga, aimugegeret tubunia rapponia ka matat Paulus samba Silas. 30Belaakenangan sia kuanangan, "Kam tai tuanmai, kipa kugagalai, bule kupurimanua?" 31Alegirangan, "Katonemi le Tuhan Yesus, purimanuanungan samba sangalalepnu." 32Lepa kolouakerangan tiboiet Taikamanua ka matania samba sangamberi sikuddu ka lalepnia. 33Ia leu et jamnia ka soibo nenda, alanangan sia, buinangan sibobokat ka tubuda; lepa raurangan nia samba sangamberi saeppunia. 34Lepa ambitnangan sia ka lalepnia, tattatnakenangan katda; angka lepa bagania samba sangamberida saeppunia kalulut aikatonemi Taikamanua. 35Kele aimapato koiniakerangan sipasiukum sapolisi raei ka penjara masikua, "Belaake sia ruada sirimanua nenda." 36Segeakenangan tiboiet nene sijago penjara kai Paulus, kuanangan, "Arakuangan ka matamai sipasiukum bule kubelaake kam; oto belaakean kam kineneiget nutuitui kam ka angkat baga." 37Kuanangan si Paulus ka matada sapolisi, "Kai ne tai Roma le kai. Tailelelekngakenen siripot ukum araboboan kai ka matat sirimanua simigi, lepa ribbaiakerangan kai ka penjara. Kineneiget rabelaake kai simemengmeng? Ta kisedda! Tubuda le momoi se masibelaake kai." 38Segeakerangan tiboiet nene sapolisi ka matada sipasiukum. Kele araarep tai Roma le si Paulus samba si Silas, malotorangan. 39Lepa oi sia pusumirangan tai apostel, belaakerangan sia ka penjara, tiddourangan bule ratuitui ka laggai nenda. 40Bela arabela ka penjara, ei sia ka lalep Lidia. Lepa arapaitco saalei samba arapusuibi bagada, tui sia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\