PUGAGALAIRA TAI APOSTEL 17

1Sabau arasabau Ampipolis samba Apolonia sege si Paulus samba si Silas ka Tesalonika. Sedda ai sara uma parurukatda tai Yahudi. 2Kele simareirei, guru si Paulus ka uma parurukat. Telu ngasabbat ujunia arapatiboiji ruang Surat Sipunenan. 3Kolouakenangan nia samba isausau ka matada pagalaiat Kristus buita masiorik samba tusuru ka simamatei. "Yesus nene sipaarepku ka matamui, ia te Kristus," ngangania. 4Ai piga pa ka talagada amatonem baga, tutrangan si Paulus samba si Silas, ia leu et maigi sia tai Grika sikalotoake Taikamanua, samba ta magulai tainanalep siabeu tiboi tubu. 5Tapoi tai Yahudi geti masisi le bagada. Ruruakerangan sirimanua pakataikatai siputeteba ka pasakiat, galairangan pugaugapat ka laggai. Gurukirangan lalep Yason ragaba si Paulus samba si Silas bule raambit sia ka matat sirimanua simigi. 6Kele ta arasese sia, giritrangan si Yason samba piga pa saalei ka matada sautet laggai, pugereirangan, "Tai nene te sibaraake pugaugapat ka sangalio polak! Kineneiget amoian leu sia sene, 7samba si Yason amasisilo sia ka lalepnia. Sangamberida nene masipasabau surukat Kaisar, aipoi arakua ai pei le rimata bagei, ia te Yesus." 8Kele araarep tiboiet nene ngoingoinangan bagada sirimanua simigi samba sautet laggai. 9Teret arasilo sibailiu katoneman sibara kai Yason samba ka saalei sabagei, ia pei obaakerangan sia. 10Soibo nenda leu et kuarangan saalei kai Paulus samba kai Silas raei ka Berea. Segera le sedda ei sia ka uma parurukatda tai Yahudi. 11Tai Berea nene makatopit sia bele pei tai Tesalonika; bulat raoba masisilo tiboiet Taikamanua samba senen gogoi rabasa Surat Sipunenan masilelekngake ele bulatnia leu sangamberi sikuada. 12Oto maigi sia amatonem baga, samba ta magulai tai Grika siabeu tiboi tubu tainanalep samba taimanteu. 13Kele araagai nia tai Yahudi sikuddu ka Tesalonika ngangantomanakena tiboiet Taikamanua si Paulus ka Berea, oirangan leu et sedda masipakatai nganga samba masigejaake bagada sirimanua simigi. 14Olaakerangan saalei rakoiniake si Paulus ka bebet koat; si Silas samba si Timoteus-an le amukuddu sedda. 15Tapoi sia sipasiaambit si Paulus, taroakerangan nia pat aili ka Atena. Ia geti lepa arasilo patonekat Paulus kai Silas samba Timoteus raoi simaruei, toili sia ka Berea. 16Ai nia masingengena si Silas samba si Timoteus ka Atena si Paulus, tenan le golu bagania aiitco sun le tularat sabulungan ka bagat laggai. 17Kalulut nene patiboakenangan tai Yahudi ka uma parurukatda samba sia sikalotoake Taikamanua samba senen gogoi ka pasakiat ka tubuda siooi sedda. 18Ai leu piga pa simasiku paatuat tai Epikuros samba tai Stoa sipajoggoloake nia, sabagei masikua, "Apa te ititiboi simaigi tiboiet nene?" Sabagei masikua, "Ai pa ititiboi pagalaiat taikamanua bagei." Aititiboi poi pagalaiat Yesus samba katusuruat simamatei. 19Lepa alarangan nia, ambitrangan nia ka purapanan Areopagus, kuarangan, "Momoi leu kuagai kai ngantoman sibau kipa nenda siniboinu? 20Anupaarep poi ka piumai simakisei ka bagamai, ia te kuoba kai kuagai kai apa katukolobat sangamberinia nenda." ( 21Aipoi tai Atena samba sioiake sikuddu sedda ta anai bagei siobat bagada, sarat masitiboi samba masiarepi sibabara sibau.) 22Purionangan si Paulus ka talagat Areopagus kuanangan, "Kam tai Atena, kuitco bulat masuru kam ka tubut sabulunganmui. 23Aipoi kele akupugejek ka sangalio laggaimui samba kuitco kudduat panindogatmui, sesekungan sara pasibuluat sibara surat, 'Ka Taikamanua sitaiaagaiet.' Oto sinurumui, sitaiaagaietmui, ia te kusesegeake ka matamui. 24Taikamanua sibaraake polak samba sangamberi sibabara ka bagania, ia te Tuhan manua samba polak, ta mukukuddu nia ka uma sigalai kabei; 25ia leu et ta anai kauna nia paroman sirimanua, nia le poi sipasikakau purimanuaiat samba enga samba sangamberinia ka sangamberi sirimanua. 26Ka sara sirimanua le aibaraake sangamberi bangsat sirimanua masikudduji sangalio polak. Aitetereakean leu rura ka sia samba pasongan kudduatda, 27bule ragaba Taikamanua, kei gabagaba seserangan nia, ta poi areu nia ka senen tubuda. 28Ka tubunia le poi tapuririmanua, tapungongoingoi samba ai, kele sikuada piga pa ka kam, 'Sita nene leu tatogat Taikamanua.' 29Oto ke tatogat Taikamanua sita, bui ikua ka bagata makere ka mas Taikamanua, ele ka perak, ele ka bukku, sigalai ka agai kabei samba pinaatut sirimanua. 30Oto tetere putaiagaiat sirimanua taan aipuletsei Taikamanua, tapoi kineneiget sangamberi sirimanua kaipa kaipa ikua rabauake paatuatda. 31Aipoi aitetereakean sara gogoi sedda ikau ukuman simaroipo ka taikapolak ka kabei sara sirimanua sirioakenennia. Pasitonem bagada sangamberi sirimanua ka pagalaiat nene, aisuruakean nia ka simamatei." 32Kele araarep pagalaiat katusuruat simamatei, asarangan nia sabagei; sabagei geti masikua, "Koba pei le kuarep kai minca nutiboi pagalaiat nene." 33Lepa kaddiuakenangan sia si Paulus. 34Tapoi ai leu ka talagada situtnake nia, matonemnangan bagada, ka talagada ia te si Dionisius laddou Areopagus, samba sara sinanalep sipuoni si Damaris, samba ai pei le sabagei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\