PUGAGALAIRA TAI APOSTEL 2

1Kele aiaili gogoi Pentakosta, parururangan sangamberi simatonem baga ka sara kudduat. 2Sinulut bara ka manua nganga sipugogong kele rusa simapiret sisutnake sangalio lalep kudduatda. 3Tulotsitnangan ka tubuda lila kele juluu api siragatnakenen tuleu ka senen tubuda. 4Ia geti sun ka tubuda Ketsat Sipunenan, taddaakerangan manibo ka nganga bagei, siripot sikau Ketsat Sipunenan ka tubuda rapanibo. 5Ka teteret nenda ai ka Yerusalem mukuddu tai Yahudi simatopit sibara ka senen bangsa ka tei manua. 6Kele araarep nganga nene parururangan sirimanua simigi. Gege le ka bagada raarep rapanibo tai apostel ka nganganda senenda. 7Tenan le kisei ka bagada tugege bagei, kuarangan pasasambada, "Ta sangamberida sipaninibo nene tai Galilea? 8Kipa te galainia taarep rapanibo ka ngangan laggai pututukat matata: 9Tai Partia, Media, Elam, sibara ka Mesopotamia, ka Yudea samba Kapadokia, ka Pontus samba Asia, 10tai Prigia samba Pampilia, Misir samba laggai Libia ka bebet Kirene, siooiake sibara ka Roma, 11tai Yahudi ele sibailiu Yahudi, tai Kereta samba tai Arab; sangamberita masiarep rapanibo ka nganganta pagalaiat beunan galajet Taikamanua!" 12Sangamberida makisei ka baga, tenan keppu ka bagada, kuarangan pasasambada, "Apa te katukolobatnia nene?" 13Tapoi kuarangan sabagei asara, "Ai le sia ipapupuineng anggur simakaikai." 14Ia geti purionangan si Petrus samba sipulusara, kuanangan ka matada sabeu nganga, "Ale kam tai Yahudi samba kam sangamberi sikuddu ka Yerusalem, agai kam samba lelekngake kam tiboietku nene. 15Ta mapuineng sia tainene kele pinaatumui, aipoi bobo siba simancep pei le kineneiget. 16Nene geti aitiboian Taikamanua ka ngangan nabi Yo"el: 17'Babara te ka gogoi sialu -- ngangan Taikamanua -- kuuruake Ketsatku ka sangamberi tubu; pasipoiliatrangan tatogamui taimanteu samba tatogamui tainanalep. Samba tailaingemui raitco taiitcoket, samba taibajamui rapangamutnake pangamutet. 18Ka paguguletku simanteu samba ka paguguletku sinanalep leu kuuruake Ketsatku ka gogoi nenda, pasipoiliatrangan leu. 19Samba kubaraake kiseiet ka pata ka manua samba patuaggaiat ka epe ka polak: logau samba api samba kujuk sipububuggara. 20Magepgepnangan matat sulu samba laggo bailiu kele logau kei bara gogoi Tuhan, gogoi sabeu samba simalatsat. 21Ia geti senen sipasisosogai onin Tuhan maaarau sia.' 22Kam sasaraina tai Israel, arepmake kam tiboietku nene: Yesus tai Natsaret, aikokoiakean nia Taikamanua ka kam. Nene matoila kalulut kerek samba kiseiet samba patuaggaiat sigalai Taikamanua ka talagamui kalulut nia, kele siagaimui leu. 23Nia nene sinegeakenen Taikamanua ka kam siripot teu bagania, anukauan kam nia ka kabeira sipuarat sabulungan rapattaake nia ka siliktenga masimateiake nia. 24Tapoi aisuruake le nia Taikamanua, aibelaake nia ka geget kamateiat, aipoi ta momoi ikupkup nia kamateiat. 25Aikuangan poi si David pagalaiat tubunia, 'Mariuriu le kuitco si Tuhan ka mataku, ai le poi nia ka isit kai kattoetku, bui kumasedde. 26Ia te lulunia imaangka bagaku samba ngungungku masiumun; beri akkulaku muari ka bagat pukakaronan. 27Aipoi ta nuoobaake ikuddu ketsatku ka taikabaga, samba ta nuoobaake Sipunenannu masiitco kaaanau. 28Anupaagaian kaku enungan purimanuaiat, Sun le angkat bagaku kalulut ai aku ka bebenu.' 29Ale sasaraina, kukua nia simakolou ka matamui pagalaiat taikebbukatta si David. Atataan nia samba aturateiakean nia, ai le ka talagata se rateinia teret kineneiget. 30Tapoi nabi le nia, samba aiagaian aipalelek nia Taikamanua ka suppa, uuddetnakena ka uddenan purimataatnia sara sibara ka punuteteunia. 31Ia te aiitco sipuaaili ka gogoi ka mata samba aitiboian pagalaiat katususurut Kristus, ta mukukuddu nia ka taikabaga samba akkulania ta iitco kaaanau. 32Yesus nene te aisuruake Taikamanua, samba ka pagalaiat nene kai sipasimumuneng. 33Lepa aitubuakngake nia isit kai kattoet Taikamanua samba aisilo Ketsat Sipunenan palelengan sibara ka Ukkui, uruakenangan nia kele siitcomui samba siarepmui kineneiget. 34Aipoi si David ta atusakai nia ka sorga, tapoi aikua le, 'Aikua si Tuhan ka matat Tuhanku: Uddetnake ekeu ka isit kai kattoetku, 35teret kukau saggaknu bailiu kalak rerem.' 36Oto kau nuagai kam nia simakolou kam sangalio uman Israel, Yesus siniliktengaakenenmui nenda, aikauan nia Taikamanua bailiu Tuhan samba Kristus." 37Kele araarep nene saksaknangan ka bagada, kuarangan ka matat Petrus samba tai apostel sabagei, "Kipangan le kugagalai kai, sasaraina?" 38Kuanangan ka matada si Petrus, "Bauake kam paatuatmui, oba kam iturau kam senemui ka onin Yesus Kristus pasiappet jomui, silomuian leu panguruat Ketsat Sipunenan. 39Aipoi ka kam le palelengan nene samba tatogamui samba sirimanua ka sareunan ele piga sia sogaiet Tuhan Taikamanuanta." 40Maigi pei le bagei tiboiet ikau masimunengake samba inana sia, kuanangan, "Oba kam ituarauake kam, nubela kam ka reddenan sirimanua sikatai nene." 41Sia silelekngake tiboietnia, tiddourangan turau sia; ai pa telu ribu igida aituppai ka gogoi nenda. 42Mariuriu le sia ka bagat ngantomanda tai apostel samba ka parurukat, ka pukoman simakere samba ka panindogat. 43Maigi kiseiet samba patuaggaiat ragalai tai apostel; bara ibara loto ka sangamberi sirimanua. 44Sangamberida simatonem baga mariuriu le rapusara, sisara bibilet le sia sangamberida. 45Sabagei rasakiake bibiletda samba sibabara ka tubuda, parubeirangan bulagatnia sangamberida siripot simagulai ka sia. 46Senen gogoi le sia paruru sisara paatuat ka Uman Taikamanua. Pasailisaili ka senen lalep raei mukom; pukomrangan kerekere ka angkat baga samba ka linat paatuat, 47umunakerangan Taikamanua samba raoba sia sangamberi sirimanua. Samba senen gogoi le ituppaiake si Tuhan ka paamianda sirimanua sisese puaragat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\