PUGAGALAIRA TAI APOSTEL 20

1Kele aipuari pugaugapat, sogainangan sangamberi sipasiului si Paulus, pusuibinangan sia. Lepa aikua ka matada katutuituinia, tui nia iei ka Makedonia. 2Gejenginangan tobbou nene, samba lepa aikau nganturat simaigi masironake paatuatda sasaraina, ei nia ka Grika. 3Telu ngalaggo ujunia aikuddu sedda. Kele araisiake tai Yahudi masimateiake nia ka teteret aipatatarek tubunia mulajo ka Siria, teuakenangan toili minca ka Makedonia. 4Tapoi rapaalei le nia ia te si Sopater togat Pirus sibara ka Berea, si Aristarkhus samba si Sekundus, ruada sibara ka Tesalonika, si Gayus sibara ka Derbe samba si Timoteus, si Tikhikus samba si Tropimus sibara ka Asia. 5Sia le boiki amei, ngenarangan kai ka Troas. 6Kele aitukappulu Punen Roti Sitasioman, pulajomaian baramai ka Pilippi, lima ngagogoi burunia sege kai ka Troas. Pukuddumaian sedda pitu ngagogoi. 7Ka gogoi siboiki ka bagat menggui nenda, ka teteret akuparuru kai masipatippu roti, panibonangan si Paulus ka matada, aipaatu poi mancep mutuitui. Riuriuakenangan ipanibo paparat aili tengamoi. 8Ka bat lalep ka pata, kudduatmai paruru ai maigi alito. 9Ai sara silainge sipuoni si Eutikus, ai nia mututukku ka jandela. Matom poi aipanibo si Paulus, matuddunangan matania, uneng nia sipulelelek, lepa bele nia ka repe barania ka bat lalep sikatelunia. Akkatnakera le nia ailangoan nia. 10Ia geti gorosot si Paulus ka repe, rappo nia ka tubut silainge, lakkaiakenangan nia, kuanangan, "Ba makakarat kam baga, ai pei le nia muririmanua." 11Lepa sakai nia minca ka pata, patippunangan roti mukom; lepat koman mauju pei le aipanibo, pat malegera pato. Lepa tui nia. 12Ambitrangan silainge nenda ka lalepnia sipuririmanua, samba bulat ta magulai angkat bagada. 13Kai le boiki atujanang ka kapal mulajo ka Asos masiala si Paulus sedda siripot sikuania, aipoi musila le iei ka sia sedda. 14Kele akupaaili kai ka Asos, alamaian nia, ei kai ka Metilene. 15Baramai sedda pulajomaian, pato sege kai ka ipot Khios. Pato minca sege ka Samos, pasat sangagogoi sege kai ka Miletus. 16Aiteuakean poi si Paulus ta tusappai ka Epesus bui isappuru tetere ka Asia. Aipoi maola bagania, ke moi nia bule ka gogoi punen Pentakosta asegean nia ka Yerusalem. 17Ka Miletus koiniakenangan si Paulus sieei ka Epesus masisogai tai baja gareja. 18Kele araoi kuanangan ka matada, "Anuagaian kam kipa puririmanuangku ka talagamui baranangan ka gogoi siboiki pei le akuoi ka Asia. 19Ka epet paatuat le samba pagalu elu akugalai galajet Tuhan, samba maigi akuorik pasisiboat kalulut isiatda tai Yahudi masimateiake aku. 20Ta anai akupakele sangamberi sibailiu katuerukatmui; sangamberinia le kusegeake ka kam, ele ka parurukat siberikabaga ele ka senen lalep. 21Sarat kumunengake ka tai Yahudi samba ka tai Grika bule rabauake paatuatda toili ka Taikamanua samba rakatonemi Tuhanta Yesus. 22Kineneiget masitut patonekat Ketsat Sipunenan mei aku ka Yerusalem, ta kuagai apa sibabara ka tubuku sedda. 23Sarat nene le kuagai, ka senen laggai ipoiliat le Ketsat Sipunenan ka mataku ngengenaakena aku penjara samba paoreat. 24Tapoi beri goiso ta kupuletsei purimanuaiatku; itukappulu le eijatku samba kulepaake galajet siniloku kai Tuhan Yesus, masimunengake Katuareman Simaeru pukatekat bagat Taikamanua. 25Kineneiget aiagaian tubuku, taan te nuiitco kam mataku, kam sangamberi siailiakenenku masisegeake Purimataat Taikamanua. 26Ia te kumunengake ka matamui gogoi nene, taan te iaaili aku ke ai simalilimai ka talagamui sangamberimui. 27Aipoi ta akupakele masisegeake sangamberi kiddiet bagat Taikamanua ka matamui. 28Oto pagaba kam tubumui samba leu sangalio paamian, kam poi airioake Ketsat Sipunenan bailiu sipaneinei, masipasikeli paamian Taikamanua sinakinia logau Togania. 29Kuagai, kurukku tuguguru te ka talagamui arimau simasakbak sitaiinou paamian. 30Ka talagamui leu tususuru te sirimanua sipakatai nganga masipepeake sirimanua masitiktik sia bule ratut sia. 31Oto pumata kam, repdep kam, telu ngarura burunia, taipuaari sinago sinoibo pagalu elu kupangantoman kam senemui. 32Kineneiget kusegeakean le kam ka Taikamanua samba ka tiboiet pukatekat bagania, simagege masipasikeli kam samba masipanguruatnake ikemen ka kam sinarekngakenennia ka sangamberi sipunenannia. 33Ta anai akukiddi perak ele mas ele leppeira kasei pa. 34Tubumui le iagai nia, kabeiku le amasibaraake purimanuaiatku samba purimanuaiatda saaleiku. 35Ka sangamberinia nene kupatoila uluietmui, buita kise te tupugalai masiromake simaluluk, samba masirepdep tiboiet Tuhan Yesus, nia poi amasikua, 'Masikau pei le mauktuk bele pei le masisilo.' " 36Lepa aikua nene purekkuknangan si Paulus samba sangamberida manindou. 37Pusourangan sangamberida, lakkaiakerangan si Paulus, siggukrangan nia. 38Imakokope reureu bagada, kalulut kukuana taan raiitco matania minca. Lepa taroakerangan nia ka kapal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\