PUGAGALAIRA TAI APOSTEL 26

1Kuanangan si Agrippa ka matat Paulus, "Momoi nutiboi pagalaiat tubum." Totoiakenangan kabeinia si Paulus, kuanangan kise: 2"Rimata Agrippa! Bulat mauktukngan aku kalulut momoi kutiboi ka matam kineneiget pagalaiat panganduatda tai Yahudi ka tubuku, 3sara pei kalulut anuagaian aratda samba sibabara ka tai Yahudi. Oto kutiddou bule nuomake nuarepmake tiboietku. 4Sangamberida tai Yahudi raagai pagalaiat paraboatku barania ka pusulekatku, aipoi panandaatnangan ka talagat bangsaku samba ka Yerusalem le akupuurau. 5Amaburuan araagai aku, roba bai, momoi ramunengake nia, siripot Parise le akupurimanua, ia te sara rubeiat simakope suru ka aratmai. 6Kineneiget murio aku ka pasiukuman kalulut kukatonemi sibalat Taikamanua ka taikebbukatmai, 7samba sibala nene leu te rangengenaake muntogat bangsamai, ia te lulunia rasusuru Taikamanua ka sangamberi rotda sinago sinoibo. Kalulut tonem baga nenda te, rimata Agrippa ranganduake aku tai Yahudi. 8Kipa galai ta imatotonem bagamui ooina isuruake simamatei Taikamanua? 9Beri kaku leu panandaatnia ka bagaku le te buita kugalai seget rotku masisaggangi onin Yesus tai Natsaret. 10Ia te akugalaiake ka Yerusalem. Samba maigi sirimanua sipunenan akupenjaraake lepa akuala gege ka tai imam sabeu; samba ke tumateiake sia kuoba le. 11Mareirei kupaoreji sia ka uma parurukat, kutubbui sia bule rapakele tonem bagada, samba kopet oloi paatuatku ka tubuda, pat aili ka laggai bagei kukukuru sia." 12"Kisedda leu te akugalai akuei ka Damaskus ka gege samba ka teura tai imam sabeu. 13Ka tengan enungan, tugge sulu, rimata, itcokungan toro sibara ka manua sisaliu torot sulu masitoroiji sangalio tubuku samba saalei paenungakenenku. 14Bele kai sangamberimai ka polak, lepa arepkungan nganga sipasikukua ka mataku ka ngangan Ibrani, 'Saulus, Saulus, nukukukuru kodda aku? Mabesi te nuteddaake pasoro.' 15Kuakungan, 'Kasei ekeu Tuhan?' Kuanangan si Tuhan, 'Aku te Yesus, sikukurum. 16Tapoi suruake ekeu nupurio. Lulunia akupakoinong tubuku ka matam, bule kurioake ekeu bailiu pakoinietku samba sipasimumuneng sangamberi siitconu sibara kaku samba pakoinongenku pei le ka matam. 17Ai leu kubelaake ekeu ka bangsa nene samba ka bangsa bagei, ka sia poi kukokoiniake ekeu, 18nubukaake matada, ratoili barada ka pugepgeman moi ka pato, rabela ka kupkumen Sanitu moi ka Taikamanua, bule kalulut tonem bagada ka tubuku tuappeake joda samba bailiu sia mueneu ka rubeiatda sangamberi sipunenan.' " 19"Ia te lulunia ale rimata Agrippa ta momoi ta kureddet siitcoku sibara ka sorga. 20Tapoi kupoiliat le, boiki ka tai Yahudi sikuddu ka Damaskus, lepa ka Yerusalem samba ka sangalio Yudea, samba leu ka sabangsa bagei, bule rabauake paatuatda samba ratoili ka Taikamanua, samba muparaboat siripot katubabau paatuat. 21Ia te lulunia aralaba aku tai Yahudi ka Uman Taikamanua samba rabesiake masimateiake aku. 22Tapoi kalulut paroman Taikamanua, teret gogoi nene momoi pei le kupurio se, masimunengake ka tubuda sigoiso samba sabeu. Samba sangamberi siniboiku makere le ka sinibalaakenenda tai nabi samba si Mose, 23ia te, buita iorik paoreat le Kristus, nia le siboiki sitususuru ka simamatei bule isegeake pato ka bangsa nene samba ka sabangsa bagei." 24Kele aitiboi sakkalatnia nene si Paulus, pugereinangan si Festus, kuanangan, "Airoroan ekeu Paulus! Kopet igit siagainu airoro ekeu!" 25Kuanangan si Paulus, "Ta airoro aku ale Festus, tuan sabeu! Sibulatnia le akutiboi sibara ka paatuat simakolou! 26Iagai leu rimata sangamberinia nene, ia te imaeeme bagaku manibo simakolou ka matania. Matonem bagaku, ta anai sitaiaagaiet rimata sangamberinia nene, aipoi ta ka simalipput aitubaraake. 27Matonem leu bagam rimata Agrippa ka tai nabi? Kuagai matonem bagam." 28Kuanangan si Agrippa ka matat Paulus, "Ai le goiso nupatiboiji bagaku, ibailiu aku Kristen." 29Kuanangan si Paulus, "Kutiddou ka Taikamanua, bule ele ai pei goiso ele mauju pei le, ta sarat ekeu, tapoi sangamberi sipasiaarep tiboietku gogoi nene ibailiu kele aku -- sarat palenggui nene le ta iaili kam!" 30Lepa purionangan rimata, si gubernur, si Bernike samba saalei pakudduakenennia. 31Kele arabela patiborangan pasasambada, "Ta anai aigalai sirimanua nene, simateu ituukum nia matei ele tupenjaraake." 32Kuanangan rimata Agrippa kai Festus, "Siripokatnia momoian tubelaake sirimanua nene, ta bai iloulogi pasiukuman Kaisar."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\