PUGAGALAIRA TAI APOSTEL 28

1Kele akutusakai kai agaimaian onin nusa nene Malta. 2Bulat ta magulai topitda ka tubumai sipulaggai ka nusa nene. Rusuirangan api, sogairangan kai sangamberimai sedda kalulut abelean urat samba kalulut leppet rusa. 3Airururuake ngaimang si Paulus ikau nia ka api, bela sangamuneng ulou sipepekdak kalulut oloi api, pilanangan kabeinia. 4Kele araitco nia sipulaggai sedda iputoak ulou ka kabei Paulus, kuarangan pasasambada, "Bulat sipasimamatei le bai sirimanua nene, aipoi kenanen ta amatei nia ka koat, ta ioobaake nia lumun ipurimanua." 5Ia geti sosoakenangan ulou ka api si Paulus, ta anai apa pa aiorik. 6Ngenaakerangan baleu mugoo kabeinia ele tulut bele nia matei. Tapoi kele aimauju arangenaake nia, itcorangan ta anai apa pa sibabara ka tubunia, oleinangan paatuatda, kuarangan taikamanua le nia. 7Ka legeret kudduat nene, ai monen gubernur nusa nene. Onin gubernur nenda si Publius. Raumanangan kai telu ngagogoi ka erut bagania. 8Ka teteret nenda ukkui Publius ai nia memerep, kalulut ai roketnia samba besit bagania. Ei si Paulus ka baga masiitco nia, panindounangan, rapeakenangan kabeinia ka tubunia, male aimale. 9Pasat sibabara nene, oirangan leu sabagei simabesi ka nusa nene, aleakenangan sia si Paulus. 10Maigi araake ka kai panguruat, ia geti katuituiatmai akerangan balutmai ka puenunganan. 11Pasat telu ngalaggo tui kai mulajo ka sara kapal sibara ka Aleksandria sipusasao ka nusa nene masingena itusabau laggo simaleppet. Toggaiat kapal nene Dioskuri. 12Sege kai ka Sirakusa pukuddumaian sedda telu ngagogoi. 13Baramai sedda puririkmaian sege ka Regium. Pasat sangagogoi akenangan rusa kaiaman, gogoi sikaruania sege kai ka Putioli. 14Sedda paailimaian piga pa sapaamian, nanarangan kai kukuddu kai ka sia pitu ngagogoi. Lepa ei kai ka Roma. 15Sia saalei sedda areprangan kababaramai, oi sia masiailiake kai pat aili ka Forum Appius samba Tres Taberne. Kele aiitco sia si Paulus kuanangan sura ka Taikamanua, maronnangan paatuatnia. 16Kele akusege kai ka Roma, araobaake le si Paulus ikuddu sarania ka sia, samba sara tentera sijago nia. 17Pasat telu ngagogoi sogainangan si Paulus sangamberi siabeura tai Yahudi. Kele araparuru kuanangan ka matada, "Ale sasaraina, kenanen ta anai akugalai jo ka bangsata, ele ka aratda taikebbukatta, tapoi arapalenggui le aku ka Yerusalem samba rasegeake aku ka kabeira tai Roma. 18Kele aralelekngake pagalaiat tubuku, obarangan rabelaake aku, kalulut ta anai apa pa jo ka tubuku simateu tumateiake. 19Tapoi kalulut rakaroake tai Yahudi, loulogikungan pasiukuman Kaisar, tapoi ta leu masinganduake bangsaku. 20Oto ia te lulunia akusogai kam, bule kuitco samba kupatiboake kam, aipoi kalulut karonietda tai Israel le aitukabe aku palenggui nene." 21Kuarangan ka matania, "Ta anai akusilo kai surat sibara ka Yudea pagalaiat tubum, beri sara saalei amoi se masisegeake ele masitiboi sikatai pagalaiat tubum. 22Tapoi koba kuarep kai sibara kekeu kipa paatuatnu; akuagaian poi kai pagalaiat arat nene, kaipa kaipa sarat rapajoggoloake." 23Kele aratetereake sara gogoi, oirangan simigi ka kudduatnia. Barania simancep pat aili soibo ikolouake samba imunengake ka matada pagalaiat Purimataat Taikamanua; tiboinangan leu siripot buko Surukat Mose samba suratda tai nabi ibesiake imatonem bagada pagalaiat Yesus. 24Ai sia sikatonemi siniboi Paulus, sabagei geti ta rakatonemi. 25Ka bagat ta anai pusaraat paatuat pasasambada pusaburangan, lepat aitiboi si Paulus sara tiboiet nene: "Bulat sineseat sikuat Ketsat Sipunenan ka ngangan nabi Yesaya ka matada taikebbukatta, sikuania kise: 26'Kenan nusegeake ka bangsa nene: Aiaarep piumui, tapoi ta nuagai kam kolou; aiiitco matamui, tapoi ta isasaksak ka bagamui. 27Amakelaan poi paatuat bangsa nene, aitakkepingan talinganda, atuunengan matada, bui iitco nia matada, bui iarep nia talinganda, bui iagai kolounia paatuatda, bui rabauake paatuatda, bui kualeake sia.' 28Oto kau nuagai kam nia, puaragat sibara ka Taikamanua atusegeakean ka sabangsa bagei; samba ta isosoppi raarepi nia." [ 29Lepa aikua nene si Paulus, tui sia tai Yahudi ka bagat pajoggolat pasasambada.] 30Rua ngarura burunia aikuddu si Paulus ka Roma ka lalep sisewania, silonangan sangamberi siooi masitaget nia. 31Segeakenangan pagalaiat Purimataat Taikamanua samba ingantomanake pagalaiat Tuhan Yesus Kristus ka bagat eme, ta anai sinaila nia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\