PUGAGALAIRA TAI APOSTEL 3

1Ka sara gogoi amei si Petrus samba si Yohannes ka Uman Taikamanua ka teteret jam panindogat, bobo telu sinago. 2Sedda ai sara sirimanua simasakit barania ka pusulekat pei le airababairat nia. Senen gogoi rataroake nia ka bebet matatbaliu Uman Taikamanua, sipuoni Matatbaliu Simalainge, bule itiddou panguruat ka situguguru ka Uman Taikamanua. 3Kele aiitco ituguru si Petrus samba si Yohannes ka Uman Taikamanua, tiddounangan ka tubuda panguruat. 4Ia geti kinererangan nia lepa kuanangan si Petrus, "Itco kai!" 5Kinerenangan sia, ka bagania le te rakakau apa pa panguruat. 6Kuanangan si Petrus, "Perak samba mas ta anai kaku; tapoi apa sibabara kaku ia te kuaake kekeu: Ka onin Yesus Kristus tai Natsaret, enungake ekeu!" 7Labanangan kabeinia sikattoet, rioakenangan nia. Maronnangan leu rerenia samba bokkolonia. 8Puattatnangan rio, puenungnangan. Lepa tugurunangan sambada ka Uman Taikamanua, puenungnangan, puattatnangan samba masiumun Taikamanua. 9Sangamberi sirimanua masiitco nia ipuenung samba iumunake Taikamanua. 10Lepa agairangan nia, nia te sipukukuddu sanganantania ka bebet Matatbaliu Simalainge Uman Taikamanua manindou panguruat. Tenan le kisei samba gege ka bagada pagalaiat sibabara ka tubunia. 11Kalulut sarat itut le poi si Petrus samba si Yohannes sirimanua simamale nenda, oirangan sirimanua simigi paguru ka tubuda ka laibokat sipuoni Laibokat Salomo, kopet geget ka bagada. 12Kele aiitco nene si Petrus panibonangan ka matada sirimanua simigi, "Kam tai Israel, angoi makisei ka bagamui nuitco kam nene, samba nuitco kam kai, ke koi kalulut gegemai ele ka topitmai aioi aipuenung sinene? 13Taikamanuan Abraham, Isak samba Yakob, Taikamanuanda taikebbukatta, ailatsatnakean Pakoinietnia ia te Yesus, sinegeakenenmui samba pinakelemui ka matat Pilatus kele aiteuake ibelaake nia. 14Tapoi anupakele le kam Sipunenan samba Simaroipo, sirimanua sipamamatei le anutiddou kam ibelaake ka kam. 15Rimatat purimanuaiat anumateiake kam, tapoi aisuruake le nia Taikamanua ka simamatei; ka pagalaiat nene kai te simunengake nia. 16Oto kalulut tonem baga ka onin Yesus, oni nene te airomake sirimanua siitcomui samba siagaimui; samba kalulut tonem baga ka Yesus le aialeake nia ka matamui sangamberimui. 17Oto sasaraina, kuagai kalulut taiagaimui le nia anugalai kam nene, kisedda leu sautemui. 18Tapoi ka bagat nene, amuailingan sinibalaakenen Taikamanua siburu ka nganganda tai nabi: Sipasioorik pangoringan le Kristus. 19Oto bauake kam paatuatmui samba toiliake kam ka Taikamanua, bule iappeake jomui, 20bule iake ka kam si Tuhan tetere kakulakat ketsat, samba ikoiniake ka kam Yesus Kristus siteuakenennia kirenangan. 21Kristus nene buita mukuddu le nia ka sorga boiki teret iaili tetere pasibaugat sangamberinia, siripot siniboi Taikamanua ka nganganda tai nabinia sipunenan barania ka sialu pei le. 22Aikuangan poi si Mose, 'Isusuruake te si Tuhan Taikamanuamui sara nabi ka talagat sasarainamui kele aku. Kau nureddet kam sangamberi siniboinia ka matamui. 23Oto senen sirimanua sitaireddet ngangan nabi nene tataakenen le nia ka talagat bangsata.' 24Samba sangamberi tai nabi sipaninibo, barania kai Samuel samba siooi ka teiteinia, pagalaiat sibabara kineneiget le arapoiliat. 25Kam te sipasiikep sinibalaakenenda tai nabi samba palelengan sigalai Taikamanua ka taikebbukatta, sikuania ka matat Abraham, 'Samba kalulut punuteteunu tuuktukngake sangamberi bangsa ka polak.' 26Ka kam le boiki airioake Pakoinietnia Taikamanua samba ikoiniake nia masisukatnake kam, ia te ka enungan masikau kam senemui masibauake paatuat ka jomui."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\