PUGAGALAIRA TAI APOSTEL 5

1Ai sara sirimanua sipuoni si Ananias, aisakiake monenia ruada sinanalepnia si Sapira. 2Tapoi bagei bulagat sakit mone arapakele le keret bagada sinanalepnia, bagei iambit kaunangan nia ka tai apostel. 3Tapoi kuanangan si Petrus, "Ananias, angoi aisutnake paatuatnu Sanitu, bailiu nupataju Ketsat Sipunenan, samba nupakele bagei sakit mone? 4Enan tapei anusakiake, ta ekeu sibakkatnia, samba lepa aitusakiake, ta ekeu leu et sibakkat sakinia? Apa lulu aiteuake paatuatnu masigalai nene? Ta sirimanua anubokoi, Taikamanua le." 5Kele aiarep tiboiet nene si Ananias, bele nia, tata engania. Malotorangan simakope sangamberi sirimanua sipasiaarep pagalaiat nene. 6Oi araoi tailainge, tabutrangan nia, bairatrangan nia rarateiake nia. 7Pasat telu ngajam, oi sinanalepnia, tapei iagai sibabara. 8Kuanangan ka matania si Petrus, "Kua pei ka mataku, kise leu sakinia mone anusakiake kam nia?" Aleginangan nia, "Oo, kise te." 9Kuanangan si Petrus, "Apate aipakere bagamui masisibo Ketsat Tuhan. Aian tebai sia muririo ka bebet matatbaliu sipasirarateiake simanteunu, bairatrangan leu te ekeu kekeu." 10Belenangan leu et ka bebet reret Petrus, tata engania. Kele aratuguru tailainge, itcora le atataan nia, lepa bairatrangan nia, rateiakerangan nia ka bebet simanteunia. 11Malotorangan simakope sangalio paamian samba sangamberi sipasiaarep pagalaiat nene. 12Maigi kiseiet samba kerek aragalai tai apostel ka talagat siberikabaga. Sangamberida simatonem baga paruru sisara paatuat ka Laibokat Salomo. 13Sirimanua sabagei ta anai simaeme pagalu ka tubuda; tapoi bulat rasuru le sia sirimanua simigi. 14Memei iuurau igida simatonem baga kai Tuhan, taimanteu samba tainanalep; 15pat bairatrangan simabesi rakau sia ka enungan, galakngakerangan sia ka pereman samba ka lape, bule iorak sia ailiggou Petrus ke tusabau nia. 16Ia leu et sirimanua simigi sibara ka riringan Yerusalem, oi sia kununung raambit simabesi samba pinasaileu ketsat sikatai; malerangan sangamberida. 17Lepa pugegenangan Imam Sabeu samba sangamberi saaleinia ia te sibara ka parurukatda tai Saduse, kalulut sisit bagada. 18Labarangan tai apostel kaurangan sia ka bagat penjara. 19Tapoi soibo bukanangan matatbaliu penjara malaikat Tuhan, belaakenangan sia ka gerat, kuanangan, 20"Kenan kam purio kam ka Uman Taikamanua segeake kam ka sirimanua simigi sangamberi tiboiet purimanuaiat nene." 21Kele araarep nene, mamancep pei le ei sia ka Uman Taikamanua, pungantomanrangan. Ka bagat nene oi ka sia Imam Sabeu samba saaleinia ruruakerangan rapat sabeu, ia te sangamberi tai bajara tai Israel, samba rakoiniake sieei masiala tai apostel ka penjara. 22Kele arasege sikoiniakenen ta arasese sia ka bagat penjara. Toilirangan leu et rasegeake nia ka matada, kuarangan, 23"Ai le kakukuksingan sipulelelek penjara akuaili kai nia, samba sipasijajago ai sia mujajago ka matatbaliu. Tapoi kele akubuka kai nia, ta anai akusese kai ka bagania." 24Kele araarep tiboiet nene utera sijago Uman Taikamanua samba tai imam sabeu, paingonangan sia, kipa pa galainia aibara nene. 25Lepa oi sara sirimanua masisegeake ka matada, "Arep kam, sirimanua sikaumui ka penjara, ai sia ka Uman Taikamanua masipangangantoman sirimanua simigi." 26Lepa ei utera sijago Uman Taikamanua sambada saaleinia, alarangan sia, tapoi ta pinagegeakenen, maloto poi sia ka sirimanua simigi baleu rabaijuk sia bukku. 27Ambitrangan tai apostel, rioakerangan sia ka matat rapat sabeu. Lepa rerenangan sia Imam Sabeu, 28kuanangan, "Akukerangan kai kam simakope buian nupungantoman kam ka oni nene. Tapoi atusaluan Yerusalem ngantomanmui, nubebesiake le kam ipusala ka kai logau sirimanua nene." 29Kuana le si Petrus samba tai apostel sabagei masialegi, "Ta momoi ta tureddet Taikamanua bele pei sirimanua. 30Taikamanuanda taikebbukatta le airimanuaake Yesus sipattaakenenmui ka loina siliktenga samba numateiake kam nia. 31Nia le airioake Taikamanua isit kai kattoetnia bailiu Sipaneinei samba Sipaarau, bule ibara ka tai Israel katubaugat paatuat samba katuappekat jo. 32Kai te sipasimumuneng sibabara nene samba leu Ketsat Sipunenan sipanguruatnakenen Taikamanua ka sangamberi sireddet tiboietnia." 33Kele araarep tiboiet nene sipurarapat, tenan le ngoingoi bagada, isiakerangan ramateiake tai apostel. 34Lepa purionangan ka purapanan sara tai Parise sipuoni Gamaliel, siagai Surukat le nia, suruketda sirimanua simigi, kuanangan rabelaake boiki tai apostel. 35Kuanangan ka matada sipurarapat, "Kam tai Israel, pagaba kam kaunenmui ka tubuda sirimanua nene! 36Aipoi siburu amurio si Teudas, sikau tubunia sabeu tiboi tubu, ai pa epat ngotu sirimanua sipasitututnia; tapoi aramateiake le nia, samba sipasitututnia sabu sia sangamberida tata. 37Pasat nene oi minca si Yudas tai Galilea ka gogoi pasisuranan sirimanua. Maigi sirimanua aipajo ratut nia. Nia nene leu ramateiake samba sipasitututnia sabu. 38Kineneiget kukua ka matamui: Ba gagalai kam apa pa ka tubuda sirimanua nene, obaake le kam sia. Aipoi ke ka sirimanua bai ibara ngantoman samba galajet nene, ta isosoppi imakatai. 39Tapoi ke ka Taikamanua ibara, ta momoi nupakatai kam sirimanua nene; bui ibailiu kam sisaggangi Taikamanua." Reddetrangan tiboietnia. 40Sogairangan tai apostel, boborangan sia, kerarangan sia rapungantoman ka onin Yesus, lepa belaakerangan sia. 41Kaddiuakerangan purapanan ka angkat baga, mateu le poi raorik paloloiat kalulut onin Yesus. 42Samba ta raariake senen gogoi masigelaiake ka Uman Taikamanua samba ka senen lalep sirimanua samba masipaarep Katuareman Simaeru pagalaiat Yesus, nia le Mesias.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\