PUGAGALAIRA TAI APOSTEL 7

1Lepa kuanangan Imam Sabeu kai Stefanus, "Bulatnia leu sikuada nene?" 2Aleginangan nia, "Ale sasaraina samba saukkui, arepmake kam! Ai pei le taikebbukatta si Abraham ka Mesopotamia, enan ta mulalaggai nia ka Haran, aipatoilaan tubunia Taikamanua simalatsat ka tubunia, 3kuanangan ka matania, 'Kaddiuake laggainu samba saeppum, kenan ka laggai sausaketku kekeu.' 4Kaddiuakenangan leu laggai Kasdim, ei nia mukuddu ka Haran. Lepa aitata ukkuinia, jaujauakenangan nia Taikamanua ka polak nene, pulaggaiatmui kineneiget. 5Ta anai aikau Taikamanua bakkatnia polak nene, beri liot siperakat rere ta anai, tapoi aisibalaake kakauna polak nene bailiu bakkatnia samba sapunuteteunia, kenanen ka teteret nenda tapei anai togania. 6Kise le aikua Taikamanua, 'Musisitoi te geti sapunuteteunu ka laggaira sabagei; paguguletnakerangan sia samba rapaoreji sia epat ngotu ngarura burunia. 7Tapoi bangsa sipaguguletnake sia, kuukum le sia geti,' ngangan Taikamanua, 'samba lepa nenda bela sia ka laggai nenda, panindogirangan aku ka kudduat nene.' 8Lepa kaunangan Taikamanua ka tubunia palelengan sunat. Oto tutu matat togania si Isak, sunatnangan nia ka gogoi sikabalunia; si Isak masisunat si Yakob, samba si Yakob masisunat taikebbukatta sipulurua. 9Kalulut sisit bagada taikebbukatta kai Yosep, sakiakerangan nia ka Misir. Tapoi aipaalei le nia Taikamanua, 10samba ibelaake nia ka sangamberi gejat bagania, samba ipanguruani nia katet baga samba sikut paatuat ka teteret aipurio ka matat Parao rimatada tai Misir, pat rioakenangan nia si Parao bailiu sipaneinei laggai Misir samba sipaneinei sangalio lalepnia. 11Ia geti bara pulajeat ka sangalio laggai Misir samba Kanaan, bailiu pugejaat baga sabeu, pat taan anai kan rasese taikebbukatta. 12Kele aiarep si Yakob kababarat bera ka Misir, koiniakenangan taikebbukatta raei sedda, ia te eijat siboiki. 13Ka eijatda sikaruania, poiliatnangan tubunia si Yosep ka sasarainania, sedda te aiagai nia si Parao kabaraiat Yosep. 14Lepa koiniakenangan si Yosep raala ukkuinia si Yakob samba sangamberi saeppunia; pitu pulu lima sia igida. 15Ia geti gorosot si Yakob ei nia ka laggai Misir. Seddangan leu matei nia samba taikebbukatta. 16Taroakerangan tubuda ka Sikem, rateiakerangan sia ka ratei sinakit Abraham bulagat perak ka tatogat Hemor ka Sikem. 17Tapoi memei malelegere iaili sinibalaakenen Taikamanua kai Abraham, memei itutuppai igida bangsata ka Misir, 18pat aili tetere ipurio rimata sibau sipaneinei laggai Misir, sitaiagai si Yosep. 19Pujonangan bangsata rimata nene, paorejinangan taikebbukatta samba ikoiniake raribbaiake tatogada sibau mututu mata, bui rapurimanua. 20Ka teterenia nenda tutu matat Mose, toga simalainge tubu obaket Taikamanua. Telu ngalaggo ujunia araurau nia ka lalep ukkuinia. 21Tapoi kele araribbaiake nia, alanangan nia togat Parao sinanalep, uraunangan nia bailiu togania. 22Sangamberi puagaiatda tai Misir tungantomanake kai Mose, magegenangan ka tiboiet samba ka galajet. 23Kele aiaili epat pulu ngarura beunannia, tutu paatuatnia masibalou sasarainania, tai Israel. 24Kele aiitco sara aibebesiki nia tai Misir, romakenangan nia, alanangan lumun, mateiakenangan tai Misir. 25Ka bagania le te si Mose raseseseake kakauna nia Taikamanua masibelaake sia; tapoi ta raseseake. 26Mancep itconangan rua tai Israel ai sia pagogolu, sibonangan iabanake sia, kuanangan, 'Ale sasaraina! Sipusasaraina le kam, angoi pagolu kam pasasambamui?' 27Oi nia sibobo aleinia tukkuluakenangan si Mose kuanangan, 'Kasei airioake ekeu bailiu sipaneinei samba sipasiukum kai? 28Taleu numamateiake le aku kaku kele mamateiakenu sokat tai Misir?' 29Arep aiarep tiboiet nene tui nia si Mose pukuddunangan musitoi ka laggai Midian. Sedda bara rua tatogania simanteu. 30Pasat epat pulu ngarura, lotsit ka matania sara malaika ka simatangeu ka bebet leleu Sinai ka juluu api ka sangatobbou rui. 31Kisei le ka bagania si Mose iitco siitconia nene. Tapoi kele ailegereake tubunia ilelekngake nia, arepnangan ngangan Tuhan masikua ka matania, 32'Aku te Taikamanuanda taikebbukatnu, Taikamanuan Abraham, Isak samba Yakob.' Pugeretnangan tubunia si Mose, taan maeme nia masiitco. 33Kuanangan ka matania si Tuhan, 'Golok le tarangai ka rerem, aipoi polak puriokatnu se, polak sipunenan le. 34Akuitcoan paoreat bangsaku ka laggai Misir, akuarepingan huihuira, atugorosotnan aku masibelaake sia. Oto konan, kukoiniake ekeu ka laggai Misir.' 35Si Mose nene te taioobaketda sikuada ka matania, 'Kasei airioake ekeu bailiu sipaneinei samba sipasiukum?' Si Mose nene leu aikoiniake Taikamanua bailiu sipaneinei samba sipasibebela ka paroman malaika situlolotsit ka matania ka sangatobbou rui. 36Nia te aibelaake sia, igalai kerek samba kiseiet ka laggai Misir, ka koat simabonan samba ka simatangeu, epat pulu ngarura burunia. 37Si Mose nene leu amasikua ka matada tai Israel, 'Isusuruake te Taikamanua sara nabi ka talagat sasarainamui, kele aku.' 38Si Mose nene te sibailiu sipatalaga paamian Israel ka simatangeu masipatiboake malaika ka leleu Sinai samba taikebbukatta; samba nia te sipaninilo tiboiet purimanuaiat isegeake nia ka sita. 39Tapoi ta raoba rareddet ngangania taikebbukatta, ratukkuluake le nia, samba toili ka laggai Misir le rapaaatu. 40Kuarangan ka matat Aron, 'Galai ka kai taikamanuamai sipusumbulat ka kai; aipoi si Mose sibelaake kai ka laggai Misir, taan taagai apa sibabara ka tubunia.' 41Ka teterenia nenda galairangan tularat togat jaui, bulujirangan tularat nene, puangkarangan baga raumunake sigalai kabeira. 42Pisiknangan tebai sia Taikamanua, oreakenangan sia masipanindogi sulu, laggo, panyanyat ka manua, kele sitususurat ka bukoda tai nabi, 'Ai pa anujaja samba anubuluake kam kaku tarimeu ka bagat epat pulu ngarura ka simatangeu, kam tai Israel? 43Ta anai! Rusuk Molokh le anubairat kam samba tularat panyanyat sabulunganmui Refan, ia te tularat sigalaimui panindogietmui. Oto kuriribbaiakean le kam pat aili ka silat Babel.' 44Rusuk pasimuneng kababarat Taikamanua ai ka taikebbukatta ka simatangeu kele sikuat Taikamanua kai Mose igalai nia siripot tularat sipakoinong Taikamanua ka matania. 45Rusuk nene leu arasilo taikebbukatta raambit nia ka teteret aipalulu sia si Yosua masilaba laggai nene ka sipuarat sabulungan siusiakenen Taikamanua ka matada taikebbukatta; pat aili ka teteret David. 46Sisese kiliu bagat Taikamanua le si David, samba itiddou bule momoi igalai sara pukudduat Taikamanuan Yakob. 47Tapoi si Salomo le amasigalai Uman Taikamanua. 48Tapoi Taikamanua Sipulubeunan ta mukukuddu nia ka sigalai kabei sirimanua kele ke sikuat nabi, 49'Manua ia te uddenanku, samba polak ia te kalak rereku. Aponia uma nuoba nugalai kam kaku?' ngangan Tuhan, 'ele aponia kudduat puariatku? 50Ta kabeiku le amasibaraake sangamberinia nene?' 51Ale kam simakela paatuat samba taisusunanen paatuat samba piu, sarat masisaggangi Ketsat Sipunenan le kam; kipa taikebbukatmui, kisedda leu kam. 52Kasei ka tai nabi ta arakukuru taikebbukatmui? Samba ramateiake sipasipopoiliat siburu kaoijanan Sirimanua Simaroipo, ia te sipajo samba simateiakenenmui kineneiget. 53Anusiloan kam Surukat sinegeakenda samalaika, tapoi ta anureddet kam ngangan Surukat." 54Kele araarep nene sipurarapat, ngoingoinangan bagada, putangatnangan sotda. 55Tapoi Stefanus geti sun le paatuatnia Ketsat Sipunenan; teilanangan manua, itconangan pulatsanan Taikamanua samba Yesus aimuririo isit kai kattoet Taikamanua. 56Lepa kuanangan, "Kuitco atubukaan sorga samba Togatsirimanua murio isit kai kattoet Taikamanua." 57Pugereirangan sabeu nganga sipurarapat, petpetrangan talinganda, labarangan Stefanus sikere sangamberida. 58Giritrangan nia ka bebet laggai, baijungirangan nia bukku. Sia sipasiitco sibabara ragalakngake leppeira ka bebet reret silainge sipuoni si Saulus. 59Airababaijuk nia, panindounangan Stefanus, kuanangan, "Tuhan Yesus, silo ketsatku!" 60Rekkuk aipurekkuk, pugereinangan sabeu nganga, "Tuhan, ba lulumunake ka tubuda joda nene!" Lepa aikua nene, tata engania.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\