GALATIA 1

1Sibara kai Paulus, apostel ta sibara ka sirimanua, ele kalulut sara sirimanua, tapoi kalulut Yesus Kristus samba Taikamanua Ukkui le, sisuruake nia ka simamatei, 2samba sibara ka sangamberi sasaraina sipaalei aku, masiailiake sapaamian ka Galatia: 3Kiliu baga ka kam samba aban sibara ka Taikamanua, Ukkuita, samba sibara kai Tuhan Yesus Kristus, 4sibuluake tubunia lulut jota, masibelaake sita ka polak sikatai nene, siripot teu bagat Taikamanua Ukkuita. 5Ka tubunia le pulatsanan teret buruburu! Amen. 6Makisei ka bagaku, kalulut kise rueinia anukaddiuake kam nia sipasisosogai kam kalulut kiliu bagat Kristus, masitut katuareman simaeru bagei. 7Siripokatnia ta anai Katuareman Simaeru bagei. Ai le sirimanua bagei sipaingo paatuatmui samba sioba masipabailok Katuareman Simaeru sibara ka Kristus. 8Tapoi kenanen kai ele malaika sibara ka sorga masipaarep ka kam katuareman simaeru sitaimakere ka pinaarepmai ka kam, teleiet le nia. 9Kele sikuamai siburu, kineneiget kukua minca: Ke ai kasei pa sipaarep ka kam katuareman simaeru, sitaimakere ka sinilomui ka kai, teleiet le nia. 10Siobat bagat sirimanua pa kugagaba kineneiget, ele siobat bagat Taikamanua? Ele masiala bagat sirimanua pa kugagaba? Ke masiala bagat sirimanua bai kugaba, oto ta pagugulet Kristus aku. 11Tapoi bule nuagai kam nia sasaraina, Katuareman Simaeru sipaarepku, ta katuareman sibara ka sirimanua. 12Aipoi ta siniloku ka sirimanua, ele ta sirimanua amasigelaiake aku, sibara ka pamoilianan Yesus Kristus le. 13Aipoi anuarepman kam paraboatku siburu, ai pei le aku ka arat Yahudi: bulat simakope pali le akukukuru paamian Taikamanua samba masipakatai nia. 14Samba ka bagat arat Yahudi aku le simabuak ka saalei kereku ka talagat bangsaku, aipoi bulat maosa aku masisuru arat taikebbukatmai. 15Tapoi kalulut kiliu bagat Taikamanua, pilinangan aku ai pei le aku ka suruket inangku, samba isogai aku bailiu paguguletnia. 16Teuakenangan ipoiliat Togania ka tubuku bule kupaarep nia ka talagat bangsa bagei. Oto beri goiso ta akupatiboiji ka sirimanua; 17samba ta leu amei aku ka Yerusalem masiailiake sia tai apostel sipuboboiki kaku, tapoi riuriu le ei aku ka Arab, lepa toili aku minca ka Damaskus. 18Pasat telu ngarura, ei aku ka Yerusalem masibalou si Kepas, pukuddukungan ka tubunia pulu lima ngagogoi. 19Tapoi apostel sabagei ta akuitco sia, sarat si Yakobus sarainan Tuhan le. 20Sangamberi sinuratnakenenku nene ka kam, bulat sibulatnia, iagai Taikamanua, ta kubobokoi. 21Lepa ei aku ka tobbou Siria samba Kilikia. 22Tapoi sapaamian Kristus ka Yudea, tapei raagai aku. 23Sarat nene le araarep, "Sipasikukukuru sita siburu, kineneiget aian nia masingangantomanake tonem baga, pakataiketnia siburu." 24Ia geti umunakerangan Taikamanua kalulut aku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\