GALATIA 4

1Katukolobat sikuaku ia te: ka teteret sigoiso pei le nia sipasiikep, ta anai pabaggeiatnia ka pagugulet kenanen tuan le nia ka sangamberinia; 2tapoi ai pei le nia ka kupkumen samba pasikelatda sipuuku nia, teret iaili tetere siteuakenen ukkuinia. 3Kisedda leu te sita: ka teteret sigoiso pei le sita, ai le ipaguguguletnake sita ketsat sipaneinei polak nene. 4Tapoi kele aipuaili teterenia, koiniakenangan Togania Taikamanua siputututu mata ka sinanalep kupkumen Surukat, 5bule itebui sia kupkumen Surukat, iputatoga sita Taikamanua. 6Samba tatogangan poi kam, koiniakenangan Taikamanua Ketsat Togania ka paatuatta, sisogaake, "Abba, Ukkuiku!" 7Oto taan pagugulet kam, togangan le; ke toga kam, bailiu leu kam sipasiikep kalulut Taikamanua. 8Siburu ka teteret tapei nuagai kam Taikamanua, anupaguguletnake kam tubumui ka oniakenen taikamanua, tapoi ta bulat Taikamanua. 9Tapoi kineneiget lepa anuagai kam Taikamanua, ele maeru pei le, lepa aiagai kam Taikamanua, angoi nuoleake kam minca mei ka ketsat polak siluluk samba simageba, noba kam nupaguguletnake kam tubumui minca ka tubunia? 10Nusuru kam gogoi, laggo, tetere samba rura. 11Makarat bagaku, baleu masisibbu saggot tubuku ka kam. 12Kutiddou ka kam sasaraina, kau ibailiu kam kele aku, aipoi aku leu aibailiuan kele kam. Ta anai sitaipasese sigalaimui ka tubuku. 13Anuagaian kam, ka bagat ai le aku mubebesi akupaarep Katuareman Simaeru ka kam ka panandaatnia. 14Kenanen kise pagalaiat tubuku, sibailiu pasisiboat ka kam, ta anupaloloi samba anukasitsitnake kam aku, tapoi kele malaikat Taikamanua le nusilo kam aku, bulat kele tubut Kristus Yesus le. 15Oto kaipangan nia kineneiget puuktunganmui? Aipoi kumunengake nia ka kam, ke moi bai anukiokngan kam matamui nuake kam nia kaku. 16Aibailiuan pa aku saggakmui kalulut kukua sibulatnia ka kam? 17Mangamang sia masibesiake maniktik kam, tapoi ta ka linat paatuat, obara le masiareuake kam, bule numangamang kam masitut sia. 18Maeru le mungamang ka simaeru, kau le imariuriu, bui sarat ka teteret ai aku ka talagamui le. 19Kam tatogaku, kalulut kam kuorik besit pususule minca, teret ipututu tubut Kristus ka bagamui. 20Bulat amarepdepman bagaku moi ka talagamui kineneiget samba kusili ngangangku, aipoi taan kuagai kipa kugagalai ka tubumui. 21Kua pei kam ka mataku, kam sioba murimanua ka kupkumen Surukat: ta pa anuarep kam sikuat Surukat? 22Sedda atusurat: Ai rua togania si Abraham, sara ka sinanalep pagugulet, sara ka sinanalep bulat sinanalepnia. 23Tapoi toga ka sinanalep pagugulet tututuake siripot akkula samba toga ka sinanalep bulat sinanalepnia ia te kalulut palelengan. 24Pasikat le nene. Aipoi ruada sinanalep nene ia te rua palelengan Taikamanua: sara sibara ka leleu Sinai, situtuake tatoga pupagugulenan, ia te si Hagar. 25Hagar, ia te leleu Sinai ka tobbou Arab, samba makere le nia ka Yerusalem kineneiget, aipoi ai le nia ka bagat pupagugulenan samba tatogania. 26Tapoi Yerusalem ka sorga geti ia te sinanalep sipuuja, ia te inanta. 27Atusuratnakean poi ka Surat Sipunenan, "Kau imaangka bagam sinanalep sitaipususuruket, sitaitutuake matat toga! Pugora baga samba mugerei, ekeu sitaiorik besit pususule! Aipoi sinanalep sikaddiuakenen simanteunia pei le maigi toga ka sinanalep sipusisimanteu." 28Tapoi kam geti sasaraina, kele si Isak le kam, ia te togat palelengan. 29Tapoi kele siburu, sinutuakenen siripot akkula masipaorei sinutuakenen siripot Ketsat, kisedda leu et kineneiget. 30Tapoi kipa aikua Surat Sipunenan? "Kekele le pagugulet sinanalep samba togania; aipoi togat pagugulet ta ibabailiu nia sipasiikep pasamba togat sinanalep sipuuja." 31Ianenda ale sasaraina, sita nene ta togat sinanalep pagugulet, togat sinanalep sipuuja le.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\