IBRANI 2

1Ia te lulunia buita tapasikeli simakope sangamberi siarepta, bui tamaraggai. 2Aipoi ke bai tiboiet sinegeakenenda samalaika amaronan, samba senen pasisasabau Surukat samba taimareddet isisilo silinia siripokatnia, 3kipa te iooi tabela ke tapasibbu puaragat sabeu nene? Si Tuhan le amasisegeake nia siboiki, ia geti ronakerangan nia ka sita sia sipasiaarep, 4ronakenangan pei nia Taikamanua ka bagat kerek samba kiseiet samba sene ngamata gege samba kalulut Ketsat Sipunenan sirubeiakenennia siripot teu bagania. 5Aipoi ta ka samalaika aikau gege Taikamanua masipaneinei polak sibau sibabara, ia te polak siniboita nene. 6Tapoi ai sipasimumunengake ka sara ruang Surat Sipunenan masikua, "Aponia te sirimanua nurerepdep nia, ele togat sirimanua nupuleletsei nia? 7Tapoi anuparepe nia goiso ka samalaika, samba nukirini nia pulatsanan samba pubeunanan; 8sangamberinia anukauan ka tei rerenia." Aipoi ka bagat masisumake sangamberinia ka tubunia, ta anai beri sara sitaipususum ka tubunia. Tapoi kineneiget tapei taiitco susumakena sangamberinia ka tubunia. 9Tapoi sita masiitco Yesus pinaepe goiso ka samalaika, sikirini pulatsanan samba pubeunanan le lulut pasioorik kamamatei, bule lulut kiliu bagat Taikamanua inanam kamateiat punu tubut sangamberi sirimanua. 10Mateu poi ka Taikamanua -- siteuake samba sibaraake sangamberinia --, sipasiaambit maigi sirimanua ka pulatsanan, masiabeuake leu Yesus, sipalulu sita ka puaragat, kalulut pangoringan. 11Aipoi nia sipasipupuneni samba sia sipuneni sibara ka sara Ukkui le; ia te lulunia ta imamaila masioniake sia saraina, 12aikua, "Kupaarep onim ka matada sasarainangku, samba kuumunake ekeu ka talagat paamian," 13samba minca, "Kukakatonemi nia." samba minca, "Koi aku samba tatoga siaket Taikamanua kaku." 14Oto kalulut tatoga sipulologau samba sipuaakkula le, nia leu makere kele sia, bule ka kamateiatnia itataake siukkaake bajou kamateiat, ia te si Sanitu; 15samba ibelaake sia ka pupagugulenan sanganantat purimanuaiatda lulut puloloto ka kamateiat. 16Aipoi bulatnia ta samalaika airomake, sapunuteteu Abraham le airomake. 17Ia te lulunia ka bagat sangamberinia buita ibailiu nia makere ka sasarainania, bule ibailiu nia Imam Sabeu simanuntu baga samba simatopit ka pasikelat ka matat Taikamanua, masitebui jot sangamberi bangsa. 18Kalulut aiorikngan poi ka sia pasisiboat, oto momoian iromake sia siorik pasisiboat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\