IBRANI 5

1Aipoi senen imam sabeu, sipili ka talagat sirimanua, tupauddet punu tubut sirimanua masipatabbaraake sia ka Taikamanua, bule ibuluake panguruat samba buluakenen kalulut jo. 2Buita iagai ipaatu sia sitaimaagai samba simapepepe, aipoi beri tubunia leu sun pugulaiat. 3Ia te lulunia buita ibuluake buluakenen kalulut jo, ta sarat joda simigi, tapoi jonia leu et. 4Samba ta anai kasei pa sikau tubunia muimam sabeu, sinogai Taikamanua le nia, kele si Aron. 5Kisedda leu te Kristus, ta tubunia aibailiuake tubunia Imam Sabeu, Taikamanua le sipasikukua ka matania, "Togaku te ekeu! Gogoi nene akututuake ekeu." 6Kele sikuania leu ka ruang bagei, "Ekeu te Imam teret buruburu, siripot aturan Melkisedek." 7Ai pei le nia muririmanua ka puakkulakat, aibuluakean panindogat samba tiddoget sialei geri sabeu samba elu ka Taikamanua siooi masiarauake nia ka kamateiat, samba kalulut purereddetnia ka Taikamanua aiarepingan nia. 8Samba kenanen Toga nia, aigelai le mureddet ka sangamberi sioriknia, 9samba kele aikappuluake sangamberinia, bailiu nia bakkat puaragat sitaitatata ka sangamberi simareddet ka tubunia, 10samba ioniake nia Taikamanua Imam Sabeu siripot aturan Melkisedek. 11Pagalaiat nene maigi kuanenmai, tapoi mabesi itukolouake kalulut magulai tubumui masiarep. 12Aipoi kenanen siripot buru, mateuan ibailiu kam guru, tapoi buita tugelaiake pei le kam minca bulat ka panandaatnia tiboiet Taikamanua; buita susu pei le nulolo kam, tapei kan simakela. 13Aipoi senen siputotottot tapei iagai kolou puroipoat, toga sigoiso pei le poi nia. 14Kan simakela geti ka sia sikebbukat le, kalulut amatukelengan ka tubuda, raagaian masipabaggei simaeru sikatai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\