IBRANI 7

1Aipoi si Melkisedek nene, ia te rimata ka Salem samba imam Taikamanua Sipulubeunan; ia te sieei masiroroi si Abraham kele aitoili si Abraham masikalaake tai rimata samba isukatnake nia. 2Ka tubunia leu aikau si Abraham seperpulu ngarubeiat ka sangamberi sirauraunia. Katukolobat onin Melkisedek ia te siboiki rimata puroipoat, samba leu rimata Salem, tibonannia rimata paabanan. 3Si ta ukkui le nia, si ta ina, si ta paninikat, gogoinia ta anai panandaatnia samba purimanuaiatnia ta anai kalepakat samba kalulut tupakereake nia ka Togat Taikamanua, riuriu le nia imam teret buruburu. 4Itco pei kam beunannia si Melkisedek. Si Abraham, taikebbukatta, masikau ka sia seperpulu ka sangamberi bibilet simaeru sirauraunia ka pasaggangan. 5Samba sia sapunuteteu Lepi, sipaninilo galajet puiimam, ai ka sia patonekat siripot surukat, masisilo seperpulu ka bangsa Israel, ia te sibara ka sasarainanda, kenanen sia punuteteu Abraham leu et. 6Tapoi si Melkisedek, ta sibara ka punuteteu Lepi, aialaan seperpulu sibara kai Abraham samba isukatnake nia, kenanen sipasiikep palelengan Taikamanua le nia. 7Kirenangan ta iagai tusakkala, simabeunan le masisusukatnake simagoiso. 8Sene sipaninilo persepulu sirimanua simamateiet, tapoi sedda nia simunengakenen masisilo seperpulu, riuriu le ipurimanua. 9Oto momoi tukua, si Lepi leu sipaninilo seperpulu, aikauan siseperpulu kalulut si Abraham, 10aipoi kenanen tapei amututu matania, aian nia ka tubut taikebbukatnia ka teteret aipaailiake taikebbukatnia si Melkisedek. 11Oto ke puiimamda tai Lepi bulat asutnan bai -- kalulut puiimam nenda poi arasilo Surukat tai Israel -- turirioake pei le kodda imam sabeu bagei siripot aturan Melkisedek samba pugagalainia ta aikua siripot aturan Aron? 12Aipoi ke ai pasiliat puiimam, oto Surukat leu tusili. 13Aipoi nia sikuania sene, rubeiat suku bagei le; ka suku nene ta anai beri sara sipasikeli buluakenen. 14Aipoi bulat amakolouan, Tuhanta sibara ka punuteteu Yuda le, samba pagalaiat suku nene ta anai apa pa aikua si Mose pagalaiat tai imam. 15Samba ituppai pei le kolounia, ke turioake minca imam bagei kele pagalaiat si Melkisedek, 16sibailiu imam ta siripot aturan surukat sirimanua, tapoi siripot purimanuaiat sitaitatata le. 17Aipoi pagalaiat nia aimunengakean, "Imam teret buruburu le ekeu, siripot aturan Melkisedek." 18Kirenangan aturan sibaraakenen siburu tuaariake kalulut taan maron samba taan anai kauta nia, -- 19aipoi Surukat ta ibabaraake katumuinekat -- tapoi kineneiget aiguruakean sita ka pukakaronan simaeru, silegereake sita ka Taikamanua. 20Ai pei bagei sialei suppa le. Rapuimam ka sia sabagei geti si ta suppa le, 21nia ka sia geti sialei suppa le, sisuppaakenen Taikamanua sipasikukua ka tubunia, "Aisuppaakean si Tuhan samba ta ioolei bagania: Imam teret buruburu le ekeu." 22Kisedda te aibailiu Yesus sipasiroronake palelengan bulat simaron. 23Sipuiimam siburu maigi sia, aipoi ta ioobaake sia kamateiat ramariuriu muimam. 24Yesus geti, kalulut simariuriu le nia teret buruburu, oto puiimamnia ta tukakau ka sabagei. 25Ia te lulunia iooi iarauake sipulelelek sangamberi sirimanua siooi ka Taikamanua kalulut nia. Riuriu le poi ipurimanua ibailiu nia sipasititiddouake sia. 26Imam Sabeu kele nene poi maakkup ka sita: sipunenan, si ta sele, si ta lolit, sinaraakenen ka sirimanua sijo, samba sibuakngakenen ka pamanuamanua; 27ta kele tai imam sabeu bagei, sisenen gogoi masibuluake buluakenen pasiappet jonia ka sia, lepa nenda ia pei jot bangsania; aipoi sangaminca le lepa aigalaiake nia teret buruburu, ka teteret aibuluake tubunia. 28Aipoi Surukat, sirimanua simasaggoet le airioake bailiu imam sabeu, tapoi suppa sisuppaakenen pasat Surukat masirioake Toga, sisun eru teret buruburu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\