YAKOBUS 1

1Salam sibara kaku Yakobus, pagugulet Taikamanua samba Tuhan Yesus Kristus, masiailiake sipulurua muntogat sikuddu ka puekpangan. 2Ale sasarainangku, ke iorak kam sene ngamata pasisiboat, addeake le kam nia puuktungan, 3nuagai poi kam, pasisiboat tonem bagamui masibaraake om baga. 4Tapoi om baga nenda kau ibaraake bua simatua, bule ibailiu kam simasun eru samba simamuine, ta anai simagulai apa pa. 5Ke ai ka talagamui simagulai sikut paatuat, kau itiddou nia ka Taikamanua, -- sipasikakau ka sangamberi sirimanua ka anggai bagania samba ta iaatsiake --, ta isosoppi ikau nia ka tubunia. 6Tapoi kau le ka tonem baga itiddou nia, bui ka karat baga; aipoi simakarat baga makere le nia onun koat siboroiat samba sibuubugat rusa. 7Sirimanua kele nenda bui maro bagania isilo apa pa sibara kai Tuhan; 8aipoi simarua paatuat ta maririuriu puririmanuania. 9Saraina simageba kau imaangka bagania ke ibuakngake nia Taikamanua, 10samba simakayo kau imaangka bagania ke iepeake nia Taikamanua, tatata le poi nia kele botcoket turuturu. 11Aipoi bela ibela sulu iake oloi simaraka, malajunangan turuturu, ragatnangan botcoketnia, tata itata latsatnia. Kisedda leu te simakayo; tatata le nia ka talagat aieenungake pukayoatnia. 12Mauktuk te sirimanua siomake pasisiboat, aipoi ke amoian iomake pasisiboat, silonangan kirit purimanuaiat sinibalaakenen Taikamanua ka sipununtuki nia baga. 13Ke ai kasei pa siorak pasisiboat, bui ikua, "Pasisiboat nene sibara ka Taikamanua!" Aipoi Taikamanua ta momoi isibo nia sikatai samba leu ta isisibo kasei pa. 14Itusisibo senen sirimanua geti lulut paniktingan samba pananakat pubotbonan tubunia le. 15Baga ipubaga pubotbonan, tutuakenangan jo; tua imatua jo, tutuakenangan kamateiat. 16Sasaraina kilibet bagaku, bui numapepe kam! 17Senen siloket simaeru samba panguruat sipulelelek sibara ka pata le, ka Ukkui pupatokat; ka tubunia ta anai pasiliat ele pasakkeriat kalulut pasiliat. 18Sibara ka teu bagania le aitutuake sita kalulut tiboiet pubulanan, bule ibailiu sita sikebbukat ka sangamberi sibaraakenennia. 19Repdep kam sasaraina kilibet bagaku! Senen sirimanua kau maruei masiarep, tapoi bui maruei manibo samba bui maruei mugolu. 20Aipoi golut sirimanua ta ibabaraake simaroipo ka matat Taikamanua. 21Oto ribbaiake le kam sangamberi pulolinan samba pukataikat simaigi, samba silo le kam ka leppet baga tiboiet siurepmakenen ka paatuatmui, simagege masiarauake ketsatmui. 22Kau le ibailiu kam sipasigagalaiake tiboiet, bui sarat masiarep masibokoi tubuna. 23Aipoi kasei pa ke sarat masiarep tiboiet le, tapoi ta igagalaiake, makere le nia ka sirimanua sikinere pumataatnia ka puailiggobat. 24Lepa aiitco tubunia, tui nia, kalipoginangan leu kipa pagalaiat tubunia. 25Tapoi kasei silelekngake surukat sisun eru, ia te surukat siujaake sirimanua, samba mariuriu nia ka bagania, ta sarat areparep kalipou, tapoi bulat igagalaiake le, nia te mauuktuk kalulut gagalaiakena nia. 26Ke ai kasei pa siaddeake tubuna simasuru arat, tapoi ta ipasisikeli lilania, aipatajungan tubunia, siboboian le pususurunia arat. 27Puaarat simalina samba si ta loloiet ka matat Taikamanua Ukkuita, ia te: masibalou sipululusai siputataina samba sipululumang ka bagat gejat bagada, samba masijago tubu bui ilolitnake nia polak nene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\