YOHANNES 1

1Ka panandaatnia pei le aian Tiboiet; Tiboiet nenda ka Taikamanua le ikukuddu samba Taikamanua le nenda Tiboiet. 2Ka panandaatnia pei le ai nia ka Taikamanua. 3Sangamberi sibabara nia le aibaraake nia, ta anai sibabara ka polak nene sitaibaraakenennia. 4Ka tubunia ai purimanuaiat, samba purimanuaiat nenda masipatoake sirimanua. 5Pato nenda mutoro ka gepgep, samba ta momoi ipeake nia gepgep. 6Ai sara sirimanua aikoiniake Taikamanua oninia si Yohannes; 7moi nia masimunengake pagalaiat pato, bule kalulut nia sangamberi sirimanua masiarep samba masikatonemi pato. 8Ta tubunia pato, sipasimumuneng pagalaiat pato le nia. 9Pato nene te bulat pato siooi ka polak masipatoake sangamberi sirimanua. 10Aian nia ka polak Tiboiet, samba polak nene nia le aibaraake nia, tapoi ta raagai nia taikapolak. 11Amoian nia ka bakkatnia, tapoi sia bakkatnia ta raala nia. 12Tapoi piga sipasiaala nia, kaunangan gege ka tubuda ibailiu sia tatogat Taikamanua, ia te sikatonemi oninia. 13Ta sinutuakenen sibara ka logau ele ka siobat akkula, ele ka siobat simanteu, sibara ka Taikamanua le. 14Aibailiuan sirimanua Tiboiet, amukuddungan nia ka talagata, ataitcoan latsatnia, ia te latsat Togat Ukkui sisasara, sisun katet baga samba pubulanan. 15Munengakenangan si Yohannes pagalaiat tubunia, sogaakenangan, "Ia te nia sikuaku siooi kuruk teiteiku; tapoi nia le abeu kaku, aipoi kei mutututu mataku, aian nia." 16Sibara ka sun katet bagania atasiloan panukanan sitaitatakki. 17Aipoi Surukat atasilo kai Mose, tapoi katet baga samba pubulanan ka tubut Yesus Kristus le aibara. 18Ta anai beri sara sipasiitco Taikamanua, tapoi Togat Taikamanua sisasara sikuddu ka kupkup Ukkui, nia le amasipatoila Taikamanua ka sita. 19Nene le aimunengake si Yohannes ka teteret arakoiniake tai imam samba tai Lepi sautera tai Yahudi sikuddu ka Yerusalem masirere nia, "Kasei ekeu?" 20Ta aipakele si Yohannes, aimunengake le simakolou, kuanangan, "Ta Kristus aku." 21Lepa nounourangan nia, "Oto kasei le ekeu? Si Elia?" Aleginangan, "Taa." Nounourangan nia minca, "Nabi le ekeu?" Aleginangan, "Taa." 22Ia geti kuarangan ka matania, "Oto kasei le ekeu? Bule kuagai kai masialegi nganganda sipasikokoiniake kai. Kipa nukua pagalaiat tubum?" 23Kuanangan, "Nganga sipusosoga ka simatangeu le aku: Paroipo kam enungan Tuhan! kele sikuat nabi Yesaya." 24Sia sikoiniakenen nene, ia te tai Parise. 25Nounourangan nia kuarangan, "Ke ta Kristus ekeu, ele si Elia, ele nabi, masiraurau kodda ekeu?" 26Aleginangan nia si Yohannes kuanangan ka matada, "Aku kaku oinan le kurarauake. Tapoi aian nia ka talagamui taiagaietmui, 27ia te siooi kuruk teiteiku. Beri masirugut talit tarangainia ta mateu aku." 28Sangamberi sibabara nene ia te ka Betania, ka silat Yordan, kudduat Yohannes masirau. 29Pato, itconangan Yesus si Yohannes ioi ka tubunia. Kuanangan, "Itco kam Togat Biribirit Taikamanua sipasibabairat joda taikapolak! 30Sinene te kuanenku siooi kuruk teiteiku, sibabara boiki kei bara aku; aipoi kei mutututu mataku, aian nia. 31Beri kaku panandaatnia ta kuagai nia, ia te akuoi masirau sia oinan bule raagai nia tai Israel." 32Munengakenangan si Yohannes kisee, "Akuitcoan Ketsat Taikamanua tugorosot barania ka manua kele tubut merpati moi ka tubunia. 33Beri kaku ta kuagai nia; tapoi Taikamanua sipasikokoiniake aku masirau sia oinan, masikua ka mataku, 'Kasei ka tubu nuitco Ketsat tugorosot samba mukuddu ka tubunia, ia te sipasirarauake Ketsat Sipunenan.' 34Oto akuitcoan nia, samba kumunengake: Ia te nene Togat Taikamanua." 35Pato, purionangan minca si Yohannes sedda samba rua sipasiuluinia. 36Kele aiitco itusabau Yesus, kuanangan, "Itco kam Togat Biribirit Taikamanua!" 37Kele araarep sipasiului Yohannes sirua tiboietnia, tutrangan Yesus. 38Pitsanangan ka teitei Yesus, itconangan sia airatutut nia, kuanangan ka matada, "Aponia nugagaba kam?" Kuarangan ka matania, "Rabbi, kaipa nukukuddu?" (Rabbi katukolobatnia Guru). 39Kuanangan ka matada, "Konan kam nuitco kam nia." Ei sia itcorangan kudduatnia, kuddurangan sedda gogoi nenda rapaalei nia; bobo epat kasoibokat nenda. 40Si Andreas sarainan Simon Petrus te sara ka sirua sipasiaarep tiboiet Yohannes, sieei masitut Yesus. 41Olaakenangan si Andreas igaba sarainania si Simon, kuanangan ka matania, "Akusesengan kai Mesias." (Mesias katukolobatnia Kristus.) 42Lepa ambitnangan nia ka Yesus. Kinerenangan nia Yesus, kuanangan, "Onim si Simon, togat Yohannes. Tuooniakean le ekeu si Kepas." (Kepas makere Petrus, tibonannia bulak.) 43Pato, teuakenangan Yesus mei ka Galilea. Paseseakenangan si Pilipus, kuanangan ka matania Yesus, "Konan tut aku!" 44Si Pilipus geti sibara ka Betsaida, laggai Andreas samba Petrus. 45Lepa pasesenangan si Natanael si Pilipus kuanangan ka matania, "Akusesengan kai nia sinuratnakenen Mose ka Surukat, samba siniboira tai nabi, ia te Yesus, togat Yosep, sibara ka Natsaret." 46Kuanangan si Natanael ka matania, "Momoi leu pa ibara simaeru ka Natsaret?" Kuanangan si Pilipus, "Konan nuitco nia!" 47Kele aiitco si Natanael Yesus ioi ka matania, kuanangan, "Ia te ne bulat tai Israel, ta anai pajoat ka paatuatnia." 48Kuanangan ka matania si Natanael, "Kaipa anuagai aku?" Aleginangan nia Yesus, "Enan pei le ta isosogai ekeu si Pilipus, sikuddum ka tei sileu, akuitcoan ekeu." 49Kuanangan si Natanael, "Rabbi, Togat Taikamanua le ekeu. Rimatada tai Israel le ekeu!" 50Kuanangan ka matania Yesus, "Kalulut kukuaku akuitco ekeu ka tei sileu, aimatonem bagam? Itconungan te geti sisaliu nene pei le." 51Lepa kuanangan ka matania Yesus, "Kukua nia ka matam, nuiitco te itubuka manua, samba malaikat Taikamanua manatara samba tugorosot ka tubut Togatsirimanua."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\