YOHANNES 10

1"Kukua nia ka matamui: Kasei ta masiguruki matatbaliu iei ka gelit biribiri, tapoi ikarai le geli, sipananangkou samba sipasiraraurau le nia. 2Situguguru ka matatbaliu geti, ia te sipasijajago biribiri. 3Sipasijajago geli masibukaake matatbaliu ka sia, sabiribiri raarepi ngangania ka teteret isogai biribirinia ka oninda, lepa taroakenangan sia ka gerat. 4Bela ibelaake biribirinia sangamberinia, ei nia muenung ka mata, tutrangan nia sabiribiri, raagai poi ngangania. 5Sirimanua sabagei geti ta ratutut, rapuloloto le nia, ta poi raagai ngangania." 6Pasikat nene aitiboi ka matada Yesus, tapoi ta raagai apa kuanennia ka matada. 7Ia geti kuanangan minca Yesus, "Kukua nia ka matamui: Aku te matatbaliu sieei ka biribiri. 8Sangamberi siooi kei moi aku, sipananangkou samba sipasiraraurau le sia, samba sabiribiri ta raarepi nganganda. 9Aku te matatbaliu; kasei siguruki aku maaarau, guru nia, bela nia, sesenangan pukomannia. 10Sipananangkou geti, manangkou le iooi, masimatei samba masipakatai. Akuoi kaku geti, bule ibara purimanuaiatda sirimanua, purimanuaiat sitaimagulai. 11Aku te sipasijajago sipulelelek. Sipasijajago sipulelelek ikau le engania punu tubut biribirinia. 12Siupaiji geti, ta sipasijajago, samba ta sibakkat biribiri, kele aiitco ioi arimau tui nia kaddiuakenangan biribiri, pasakbanginangan biribiri arimau, sabuakenangan nia. 13Mutuitui le nia, siupaiji le poi nia, ta ipuleletsei biribiri. 14Aku te sipasijajago sipulelelek. Kuagai sangamberi biribiriku, biribiriku leu raagai aku, 15kele Ukkui iagai aku, kisedda leu aku kuagai Ukkui, samba kukau le engangku punu tubut biribiri. 16Ai pei le bagei biribiriku, biribiri ta ka geli nene; kupalululu leu sia samba raaarepi ngangangku, bailiunangan sia sangamungkuat, sara sipasijajago. 17Makate bagat Ukkui ka tubuku, kukau poi engangku bule kusilo nia minca. 18Ta anai kasei pa sioi masiala ka tubuku, teu bagaku le kubuluake nia. Ka gegeku le kubuluake nia, ka gegeku leu kusilo nia minca. Ia te patonekat siniloku sibara ka Ukkuiku." 19Ia geti pajoggolorangan minca tai Yahudi kalulut tiboiet nene. 20Maigi sia sipasikukua, "Aipasaileuan nia sanitu samba airoroan nia, apananmui nuaarepi kam nia?" 21Sabagei masikua, "Nene ta tiboiet sirimanua pinasaileu sanitu, momoi pa ibukaake matat simapeset sanitu?" 22Ia geti ailinangan punen pasirepdeman Panegekat Uman Taikamanua ka Yerusalem; ka teteret nenda rura simaleppet. 23Pugejeknangan Yesus ka Uman Taikamanua ka laibokat Salomo. 24Ia geti purutrangan nia tai Yahudi, kuarangan ka matania, "Teret pigamoian le ipuari nupaingo kai? Ke bulatnia ekeu Kristus, kua simakolou ka matamai." 25Aleginangan nia Yesus, "Akukuangan ka matamui, tapoi ta matonem bagamui; sangamberi galajet sigalaiku ka onin Ukkuiku, ia te simunengake aku; 26tapoi ta matonem bagamui, kalulut ta biribiriku kam. 27Biribiriku geti raaarepi le ngangangku, kuagai sia, samba ratutut aku. 28Kukakau ka tubuda purimanuaiat sitaitatata, bulat ta malilimai sia buru, samba beri sara siraurau sia ka kabeiku. 29Ukkuiku siake sia ka tubuku, nia le abeu ka sangamberi, ta anai siooi masiraurau sia ka kabei Ukkui. 30Aku samba Ukkui sara le." 31Alarangan minca bukku tai Yahudi masibaijuk Yesus. 32Kuanangan ka matada Yesus, "Maigi galajet simaeru sibara ka Ukkuiku akupatoila ka kam; galajet kipa nenda sibailiu paluluat nubaijuk kam aku?" 33Alegirangan nia tai Yahudi, "Ta kubabaijuk kai ekeu kalulut galajet simaeru, kalulut palololoinu le Taikamanua, ai pei bagei sirimanua le ekeu, tapoi nukau tubum Taikamanua!" 34Kuanangan ka matada Yesus, "Ta atusuratnan ka buko Surukatmui: Aikua Taikamanua, 'taikamanua le kam?' 35Ke muoni sia 'taikamanua' sipaninilo tiboiet Taikamanua -- aipoi Surat Sipunenan ta momoi tupakatai --, 36nukukua pei le koi kam ka tubut sipunenin Ukkui samba sikoiniakenennia ka polak: Nupaloloi Taikamanua, kalulut kukuaku Togat Taikamanua aku? 37Ke ta bai kugalai galajet Ukkuiku, eddangannia ta nukatonemi kam aku. 38Tapoi ke kugalai, kenanen ta nukatonemi kam aku, katonemi kam galajetku nene, bule nuagai kam samba imakolou ka bagamui, Ukkui ai ka tubuku samba aku ai ka tubut Ukkui." 39Gelerangan minca ralaba nia, tapoi bela le nia ka kabeira. 40Lepa ei minca Yesus ka silat Yordan, ka kudduat Yohannes siburu masirau sirimanua, pukuddunangan sedda. 41Maigi sia siooi masitagetnake nia, kuarangan, "Si Yohannes ta anai aigalai kerek, tapoi sangamberi siniboi Yohannes pagalaiat sirimanua nene, bulat aisesengan." 42Oto maigi sia sedda simatonem baga ka tubut Yesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\