YOHANNES 13

1Kei iaili gogoi Punen Paska, aiagaian Yesus aiailingan teterenia ikaddiuake polak nene iei ka Ukkui. Kipa riuriu ipukateki baga sia bakkatnia sikuddu ka polak, kisedda Ieu ipukateki sia baga teret kalepakatnia. 2Kele arapukom sinoibo, alepaan aitubbui sanitu bagat Yudas togat Simon iskariot, ipajo Yesus. 3Aiagaian Yesus, sangamberinia, aisegeakean ka kabeinia Ukkui, samba sibara ka Taikamanua le nia, samba ka Taikaimanua leu ieei. 4Lepa purionangan Yesus, goloknangan leppeinia, alanangan komang poposa, apparaakenangan nia ka tengania. 5Uruakenangan oinan ka sambong, taddaakenangan masibui rereda sipasiuluinia, posanangan nia komang situaappara ka tengania. 6Kele aioi kai Simon Petrus, kuanangan ka matania, "Tuhan, ekeu le sibui rereku?" 7Aleginangan nia Yesus ikua ka matania, "Sigalaiku kineneiget ta nuagai, buruburu geti againungan nia." 8Kuanangan ka mataniasi Petrus, "Ta kuoobaake nubui rereku buru." Kuanangan ka matania Yesus, "Ke ta kubui ekeu, ta anai bakkatnu kaku." 9Kuanangan ka mataniasi Petrus, "Oto Tuhan, ta sarat rereku, kabeiku bagei samba uteku." 10Kuanangan ka matania Yesus, "Sipurarau, taan leu tububui minca, sarat rerengan le, amalinaan poi tubunia. Amalinaan kam, tapoi ta sangamberimui." 11Iagai poi Yesus sipajo nia, ia te aikua, "Ta sangamberimui malina." 12Lepa aibui rereda Yesus, pakeinangan minca leppeinia, uddet nia minca ka kudduatnia. Lepa kuanangan ka matada, "Nuagai leu kam sigalaiku ka tubumui? 13Nuooniake tebai kam aku Guru samba Tuhan; aisesengan sikuamui, aipoi kirenangan aku Guru samba Tuhan. 14Oto ke aku, Tuhan samba Gurumui ibui reremui, kam leu mateu nupabui kam rere pasasambamui. 15Uluiet te sigalaiku nene ka kam, bule nugalai kam kele sigalaiku ka tubumui. 16Kukua nia ka matamui; ta abeu pagugulet kai tuannia, ele pakoiniet ka sipasikokoiniake nia. 17Ke anuagaian kam nene, mauktuk te kam ke nugalaiake kam nia. 18Ta pagalaiat kam sangamberimui sikuaku nene. Kuagai poi sia sipiliku. Tapoi bule ipuaili siniboi Surat Sipunenan sipasikukua, 'Alei pakomakenenku aikieakean rerenia ka tubuku.' 19Kutiboi le nia ka matamui kineneiget, enan tapei amuaili, bule kei muaili,matonemnangan bagamui, aku te nia. 20Kukua nia ka matamui: Sipasiaala sikoiniakenenku, aku le aiala; sipasiaala aku, sipasikokoiniake aku le aiala." 21Lepa aikua nene Yesus, mareureunangan bagania, lepa munengakenangan, "Kukua nia ka matamui: sara ka kam masipajojo aku." 22Paitcorangan mata sipasiuluinia, tenan ingo sia kasei nenda ititiboi. 23Sara ka sipasiului Yesus ia te kilibet bagania ai nia mukukuddu ka bebet Yesus. 24Ngeingeinangan nia si Simon Petrus, kuanangan ka matania, "Nounou pei, kasei ititiboi!" 25Legereakenangan tubunia sipasiului nenda ka tubut Yesus kuanangan ka matania, "Tuhan, kasei nenda?" 26Aleginangan nia Yesus, "Pasikaunanku roti lepa akusuusuuake nia, ia te nia." Lepa alanangan roti Yesus, suusuuakenangan nia, kaunangan nia kai Yudas togat Simon Iskariot. 27Kele aiala roti si Yudas guru ka paatuatnia sanitu. Kuanangan ka matania Yesus, "Olaakean nugalai apa siobanu!" 28Tapoi ta anai sia ka talagada sipukokom sedda siagai nia apa lulu ikukua nene kai Yudas. 29Ka bagada le te sabagei aikoiniake le nia Yesus masisaki apa pa besiakenen ka punen, ele masikau panguruat ka simageba, siukkaake bulagat poi si Yudas. 30Lepana le aiala roti si Yudas, bela nia ka gerat. Amasoiboan ka teteret nenda. 31Kele aibela si Yudas, kuanangan Yesus, "Kineneiget tulatsatnake Togatsirimanua. taikamanua leu tulatsatnake ka tubunia. 32Ke tulatsatnake Taikamanua ka tubunia, nia leu ilatsatnake Taikamanua, maruei le ilatsatnake nia. 33Kam tatogaku, taan mauuju kukuddu ka bebemui. Nugagaba te kam aku, tapoi kele siniboiku ka tai Yahudi, kisedda leu kukua ka matamui: Ka kudduat eijananku, ta momi nuooi kam. 34Kineneiget kuake ka kam surukat sibau, ia te bule pakate kam baga pasasambamu; kele katet bagaku ka tubumui, kisedda leu nupakate kam baga pasasambamui. 35Ka pakakatemui baga pasasambamui, agairangan nia sangamberi sirimanua, sipasiuluiku te kam." 36Kuanangan ka matania si Simon petrus, "Kaipa nueei Tuhan?" Aleginangan nia Yesus, "Ka kudduat eijananku, ta momoi nutut aku kineneiget, tapoi lepa geti nututut leu aku." 37Kuanangan ka matania si petrus, "Tuhan, ta kodda momoi kutut ekeu kineneiget? Matarek le aku matei punu tubum!" 38Aleginangan nia Yesus, "Nuoba matei punu tubuku? Kukua nia ka matam: Tapei mutotokki gougou, anupakelengan aku telu ngaminca!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\