YOHANNES 14

1"Bui imasedde bagamui, kau imatonem bagamui ka Taikamanua, samba kau leu imatonem bagamui kaku. 2maigi kudduat ka lalep Ukkuiku. Ke bai ta anai, ta kukukua kisedda ka matamui. aipoi mei Aku sedda masitarekngake kudduatmui. 3Ke ameian aku masitarekngake kudduatmui, momoi le aku minca kuala kam ka kudduatku, bule kaipa aku, sedda leu kam. 4Samba kaipa kuei, nuagai kam enungannia." 5Kuanangan ka matania si Tomas, "Tuhan, ta kuagai kai kaipa nueei; kaipa te kuaagai kai enungan mei sedda?" 6Kuanangan ka matania Yesus, "Aku te enungan samba pubulanan samba purimanuaiat. Ta anai sisesege ka Ukkui ke ta kalulut aku. 7Ke nuagai bai kam aku, agaimuian leu Ukkuiku. Kineneiget anuagaian kam nia samba anuitcoan kam nia." 8Kuanangan ka matania si Pilipus, "Tuhan, sausau pei ka kai Ukkui, isege bagamai." 9Kuanangan ka matania Yesus, "Ia ne ujunia kupaalei kam, enan tapei nuagai aku Pilipus? Sipasiitco aku, aiitcoan Ukkui. Kipa te nukukua, "Sausau pei ka kai Ukkui?' 10Ta matonem bagam ai aku ka tubut Ukkui samba Ukkui ai ka tubuku? Sangamberi tiboiet siniboiku ka matamui, ta sibara ka tubuku kutitiboi nia, tapoi Ukkui le sikuddu ka tubuku masigagalai galajetnia. 11kau imatonem bagamui ai aku ka Ukkui samba Ukkui ai ka tubuku; ke ta nenda tubut galajet sigalaiku nenda katonemi kam. 12Kukua nia ka matamui; Sikatonemi aku, tubunia leu igagalai galajet kele sigalaiku, -- saliu pei le beunan sigalaiku igagalai, -- memeian le poi aku ka Ukkui. 13samba apa le nutiddou kam ka oningku, kubabaraake, bule itulatsatnake Ukkui ka tubut Toga. 14Ke nutiddou kam apa pa ka oningku kuaake ka kam." 15"Ke makate bagamui ka tubuku, nurereddet kam surukatku. 16Ia geti tiddoukungan ka Ukkui iake ka kam sara Sipasirorom, bule ipaalei kam teret buruburu, 17ia te Ketsat Pubulanan. Ta momoi rasilo nia taikapolak, ta poi raitco nia samba ta raagai nia. Kam geti nuagai kam nia, ipaalei poi kam samba ai nia ka paatuatmui. 18Ta koba nupulusai kam, momoi le aku minca kutagetnake kam. 19Ai le goiso taitcorangan aku taikapolak, kam geti nuiitco kam aku, ai le poi aku muririmanua, kam leu muririmanua le kam. 20Ka gogoi nenda te nuagai kam nia, ai aku ka Ukkuiku, ai kam ka tubuku, aku leu ai ka tubumui. 21Kasei siukkaake surukatku, samba sigalaiake nia, ia te simakate baga kaku. Kasei simakate baga ka tubuku, makate leu bagat Ukkuiku ka tubunia, samba aku leu makate baga ka tubunia samba kupatolia tubuku ka tubunia." 22Kuanangan ka matania si Yudas (ta tai Iskariot), "Tuhan, kipa galainia nupatoila tubum sarat ka tubumai, ta ka taikapolak?" 23Aleginangan nia Yesus, "Kasei simakate baga ka tubuku, irereddet tiboietku, makatenangan bagat Ukkuiku ka tubunia, lepa oi kai kutagetnake kai nia pukuddumaian ka tubunia. 24Sitaimakate baga ka tubuku, ta irereddet tiboietku. Tapoi tiboiet siarepmui, ta tiboietku, tiboiet Ukkui sikoiniake aku le. 25Sangamberinia nene kutiboi ka matamui, ka teteret ai pei le aku ka bebemui. 26tapoi Sipasirorom, ia te Ketsat Sipunenan koiniakenen Ukkui ka oningku, nia le geti masipangangantoman kam sangamberinia, samba ibauake ka bagamui sangamberi siniboiku ka matamui. 27Kugalak ka kam aban. Aban sibara kaku kuake ka kam. Ta kele siakera taikapolak akenenku ka kam. Bui imasedde bagamui, bui numaloto kam. 28Anuarepman kam akukua, 'Memeian le aku, tapoi momoi le aku minca kutaget kam'. Ke bai manuntu bagamui kaku, maangka le bagamui kuei ka Ukkui, aipoi Ukkui le abeu kaku. 29Oto kise pei le akutiboian ka matamui enan pei le ta babara, bule kei bara imatonem bagamui. 30Taan marereirei kupatiboake kam, momoian le poi rimatda taikapolak. Tapoi ta momoi igalai apa pa ka tubuku. 31Tapoi bule raagai nia taikapolak nuntu bagaku ka Ukkui, ia te lulunia sarat sitoneakenen Ukkui kaku le kugagalai. Suru kam, sita kam tatuitui se."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\