YOHANNES 15

1"Aku te loinat anggur sipulelelek, Ukkuiku sipasikeli mone. 2Senen ratku sitaipububua igegetai le samba senen ran sipububua ilinaake, bule ituppai igit buania. 3Amalinaan kam kalulut tiboiet siniboiku ka matamu. 4Kau iottot kam ka tubuku, aku leu ka tubumui. Keleu ran ta momoi ipubua sarania ke ta iottot nia ka loinat anggur. Kisedda leu kam ta mububua kam, ke ta iottot kam ka tubuku. 5Aku te lonat anggur, samba kam ran. Kasei siottot ka tubuku, aku leu iottot ka tubunia, maiginangan buania, aipoi ke ta bara aku, ta momoi nugalai kam apa pa. 6Kasei sitaiottot ka tubuku, gikgikngakenen ka gerat le nia, keleu ran, magaraknangan, lepa ruruakerangan nia rakau nia ka api, labo. 7Ke iottot kam ka tubuku samba leu tiboietku iottot ka tubumui, apa le nutiddou kam siobamui, ta isosoppi nusilo kam nia. 8Ka pububuamui simigi, kisedda te itulatsatnake Ukkuiku, samba kisedda te ibailiu kam sipasiuluiku. 9Kele nuntut bagat Ukkui ka tubuku, kisedda te nuntut bagaku ka tubumui; kau iottot kam ka nuntut bagaku. 10Ke nureddet kam surukatku, ottotnangan kam ka nuntut bagaku kele kureddet surukat Ukkuiku samba iottot aku ka nuntut bagania. 11Kutitiboi nia sangamberinia nene ka matamui, bule ikuddu angkat bagaku ka tubumui samba isege angkat bagamui. 12Nene le surukatku ka kam: kau nupakate kam baga pasasambamui, kele katet bagaku ka tbumui. 13Ta anai sisaliu beunan katet baga ka sipasikakau enganiapunu tubut sasuruaknia. 14Kam te sasuruakku, ke nugalai kam sangamberi siniboiku ka kam. 15Taan kuooniake kam pugugulet, aipoi pagugulet ta iagai apa pa galaiakenen tuannia. Tapoi kam geti kuoniake kam suruak, sangamberinia poi siarepku ka Ukkuiku, akusegeakean ka matamui. 16Ta kam aipili aku, aku le aipili kam. Samba kukau kam bule nuei kam masibuaake bua samba ipureddet buamui, bule apa nutiddou kam ka Ukkui ka oningku, iaake ka kam. 17Nene te surukatku ka kam; kau nupaketa kam baga pasasambamui. 18"Ke malaga bagada ka kam taikapolak, kau nurepdep kam, aku le boiki arapulagaki baga. 19Ke ka polak bai anubara kam, makate bagada ka kam taikapolak, aleira poi kam. Tapoi kalulut taan sibara ka polak kam, akupilingan poi kam ka taikapolak, ia te imalalaga bagada ka tubumui taikapolak. 20Repdep kam sikuatku ka matamui, 'Ta abeu pagugulet kai tuannia.' Ke arakukurungan aku, kam leu rakukukuru; ke rareddet tiboietku, tiboietmui leu rarereddet. 21Tapoi sangamberinia nene ragalai ka tubumui kalulut onongku, lulut ta raagai sipasikokoiniake aku. 22Ke bai ta moi aku, samba ke ta bai kutiboi ka matada ta anai joda. Tapoi kineneiget ta iagai rapakele joda. 23Kasei malaga baga ka tubuku, malaga leu bagania ka Ukkuiku. 24Ta bai anai akugalai galajet ka matada taigagalaietda sabagei, kirenangan ta anai joda. Kineneiget kenanen araitcoan, tapoi malaga bagada ka tubuku samba ka Ukkuiku. 25Tapoi bule ipuaili le tiboiet sitususurat ka Surukatda, 'Si ta lulu le ramalalaga baga ka tubuku.' 26Amoian geti Sipasirorom, koiniakenenku sibara ka Ukkui, ia te Ketsat Pubulanan siooi sibara ka Ukkui, nia te masimumunengake pagalaiat tubuku. 27Tapoi kam leu buita numunengake kam, aipoi ka panandaatnia pei le anupaaleian kam aku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\